sekretariat Nekomentované

Úspešná revalidácia akreditovaného kurzu celoživotného vzdelávanie Zasielateľstvo–špedičný expert FIATA Diploma 28.5.2020

Dňa 28.5. 2020 sme prešli úspešne revalidáciou kurzu cez revalidačnú komisiu svetovej asociácie zasielateľstva a logistiky FIATA. Revalidácia sa mala pôvodne uskutočniť 25.3.2020 v sídle FIATA v Zürichu vo Švajčiarsku. Z dôvodoch šírenia  coronavírusu COVID 19 bola nahradená online formou.

Predsedom komisie bol Stephen Morris z Austrálskeho združenie zasielateľov a colných deklarantov.

Za Zväz logistiky a zasielateľstva SR sa revalidácie zúčastnili prezident Ing.František Komora a predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávania prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.  a za Žilinskú univerzitu v Žiline katedru cestnej a mestskej dopravy aj doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.

Revalidácia platí na ďalšie štvorročné obdobie do  mája 2024, čo nám umožňuje realizovať akreditované kurzy, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia nadnárodných logistických a zasielateľských spoločností pôsobiacich v SR, dopravných firiem ale aj účastníci z logistických oddelení výrobných firiem.

Kurz pozostáva zo 14 modulov, ktoré obsahujú témy podľa štandardov FIATA Diploma. Úspešní absolventi získajú certifikát vydaný FIATA s celosvetovou platnosťou. Bližšie na:https://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Na základe úspešnej revalidácie kurzu  pripravíme ďalší kurz od októbra 2020.
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Odborný garant kurzu a predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva ZLZ SR

Vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy

Žilinská univerzita v Žiline

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER-Správa daní a Dovoz II.

Dňom 25.04.2020 vstúpil do účinnosti zákon č. 96/2020 Z. z. (ďalej len „novelizácia zákona“), ktorý mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon“), samotná novelizácia zákona mení a dopĺňa pôvodné znenie zákona a upravuje a definuje opatrenia v rôznych oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti Ministerstva financií SR, pričom cieľom týchto opatrení je zmiernenie negatívnych vplyvov a následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID – 19. Ide najmä o opatrenia v tejto oblasti:

 

 • Opatrenia v oblasti správy daní
 • Opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel
 • Opatrenia v oblasti účtovníctva
 • Opatrenia v oblasti dane z príjmu
 • Opatrenia v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku
 • Opatrenia v colnej oblasti a pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
 •  Opatrenia v oblasti miestneho poplatku za rozvoj

Newsletter v prílohe, nadväzuje na Newsletter – Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti pri správe daní a pri dovoze tovaru v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý bol zverejnený dňa 8.4.2020.

Tak isto ho nájdete aj v anglickom jazyku TU

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER – Finančná pomoc malým a stredným podnikateľom

Dňa 04.04.2020 vyšiel v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorého cieľom je aj poskytnutie finančnej podpory na udržanie prevádzky v malých a stredných podnikoch a zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2.

V súčasnosti sú pre malé a stredné podniky (t.j. podniky od 10 do 249 zamestnancov, s ročným obratom do 50.000.000 EUR) dostupné zo strany Slovenskej republiky prostredníctvom sprostredkovateľov (Bánk a komerčných finančných inštitúcií) viaceré formy finančnej pomoci, ktorými sú v tejto chvíli najmä:

 1. poskytovanie záruk za úvery poskytnuté MSP a úhrad úrokov z týchto úverov Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky,
 2. odklad splátok existujúcich úverov poskytnutých MSP komerčnými bankami a
 3. poskytovanie záruk za nové úvery poskytnuté MSP komerčnými bankami a úrokové zvýhodnenie týchto úverov.

Bližšie informácie ohľadom foriem a podmienok poskytnutia finančnej pomoci v slovenskom jazyku nájdete v prílohe a tak isto aj v anglickom jazyku.

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER 3. balík pomoci – KURZARBEIT a úprava ostatných balíkov štátnej pomoci

Slovenská vláda schválila balík ďalších opatrení, medzi ktoré patrí aj návrh schémy slovenského modelu „kurzarbeit“. Návrh schémy slovenského modelu „kurzarbeit“ bude zamestnávateľom umožňovať vybrať si z dvoch možností

PRVÁ MOŽNOSŤ

Zamestnávateľovi bude preplatená suma 80% z priemerného zárobku zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa, najviac však v sume 880,- EUR na jedného zamestnanca.

DRUHÁ MOŽNOSŤ

Zamestnávateľovi bude poskytnutý paušálny (fixný) príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, za predpokladu reálneho poklesu tržieb, a to vo výške podľa nasledovnej tabuľky:

pokles tržieb (kategórie) marec 2020
menej ako 10% 0,-eur
od 10 % – 19,99 % 90,- eur
od 20 % – 29,99 % 150,- eur
od 30 % – 39,99 % 210,- eur
od 40 a viac % 270,- eur
pokles tržieb (kategórie) apríl, máj 2020
menej ako 20 % 0,- eur
od 20,00 – 39,99 % 180,- eur
od 40,00 – 59,99 % 300,- eur
od 60,00 – 79,99 % 420,- eur
od 80 % a viac 540,- eur

Výška poklesu tržieb sa dokladuje v porovnaní:

 1. a) s rovnakým obdobím v roku 2019, alebo
 2. b) s priemerom za rok 2019, alebo
 3. c) s obdobím februára 2020, pokiaľ žiadateľ neprevádzkoval činnosť v predchádzajúcich obdobiach (písm. a) alebo b)).

UPOZORŇUJEME, že obidva príspevky NIE JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ, takže zamestnávatelia si musia vyhodnotiť a prepočítať výhodnosť oboch alternatív.

Medzi podstatné zmeny v tejto oblasti tiež patrí odstránenie finančného limitu 800.000,- EUR na jedného zamestnávateľa.

Bližšie podrobnosti sa môžete dozvedieť z priloženého newslettra v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER k dočasnej ochrane pred konkurzom

Vláda Slovenskej republiky dňa 14.04.2020 schválila Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vládny návrh zákona nebol zatiaľ schválený v NRSR, a teda jeho znenie sa môže ešte meniť.

Cieľom návrhu zákona je prijatie legislatívnych opatrení zameraných na poskytnutie dočasnej ochrany pre podnikateľov spočívajúcej najmä v:

 • ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz
 • prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa
 • suspendovaní povinnosti podať návrh na konkurz
 • prerušení niektorých exekúcií
 • poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva
 • podpore financovania počas dočasnej ochrany

O poskytnutie dočasnej ochrany môže požiadať podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, ak jeho oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020 a k 12. marcu 2020 nebol v úpadku.  Návrh zákona obsahuje aj negatívne vymedzenie subjektov, na ktorých sa dočasná ochrana nevzťahuje.

Vládny návrh zákona upravuje spôsob podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany, zastúpenie pri podaní žiadosti, všeobecné a osobitné obsahové náležitosti žiadosti, podmienky poskytnutia dočasnej ochrany, účinky poskytnutia dočasnej ochrany, odmietnutie dočasnej ochrany ako aj zánik dočasnej ochrany.

V zmysle návrhu zákona, poskytnutá dočasná ochrana má za následok najmä to, že:

 • konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou podanom po 12. marci 2020 sa prerušuje;
 • podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok;
 • exekučné konanie začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje;
 • voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku;
 • proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa predpisu o konkurznom konaní;
 • druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany. Prípadné vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy je neúčinné;

 Bližšie informácie v slovenskom jazyku nájdete TU a v anglickom jazyku HERE

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER k 1. balíku pomoci podnikateľom

V čase krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, Vám budeme poskytovať podporu zasielaním informácií o najnovších legislatívnych novinkách vo forme Newslettera spracovaného spoločnosťou, ktorá je členom Zväzu:  Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o..

Newsletter k 1. balíku pomoci podnikateľom v slovenskom a anglickom jazyku

 

sekretariat Nekomentované

Dočasná výnimka pre vodičov platná od 19.03.2020 do 17.04.2020

Národný inšpektorát práce na základe poverenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, udeľuje dočasnú výnimku z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006 pre vodičov zapojených do prepravy tovaru v Slovenskej republike, a to od 19. marca 2020 00.00 hod. do 17. apríla 2020 24.00 hod. v nasledujúcom rozsahu:

 1. maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 hodín na 11 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 1 nariadenia č. 561/2006),
 2. maximálny týždenný čas jazdy sa zvyšuje z 56 hodín na 60 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 2 nariadenia č. 561/2006,
 3. celkový súhrnný čas jazdy počas dvoch po sebe idúcich týždňov sa zvyšuje z 90 hodín na 96 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 3 nariadenia č. 561/2006),
 4. vodič má neprerušovanú prestávku trvajúcu  najmenej štyridsaťpäť minút, ak nezačína čerpať dobu odpočinku, po piatich a pol hodinách jazdy (výnimka z uplatňovania článku 7 nariadenia č. 561/2006),
 5. minimálny denný odpočinok sa znižuje z 11 na 9 hodín (výnimka z uplatňovania článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006).

Vyššie uvedené rozhodnutie Národného inšpektorátu nájdete TU

sekretariat Nekomentované

COVID-19_Opatrenie UVZ SR z 12.03.2020 č. OLP/2567/2020

V prílohe posielame rozhodnutie ÚVZ SR o opatreniach týkajúcich sa COVID-19. Podstatné info z rozhodnutia v pripájame v nasledovných bodoch:

 • rezidenti (osoby s trvalým prechodným pobytom v SR), ktorí sa od 13.03.2020 od 7:00 hod vrátia na Slovensko sú v povinnej 14-dňovej karanténe VRÁTANE osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti;
 • osoby, ktoré podliehajú povinnej 14-dňovej karanténe sú zároveň povinné túto skutočnosť oznámiť svojmu všeobecnému lekárovi / pediatrovi + všeobecný lekári / pediatri sú povinný pre takéto osoby rozhodnúť o o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. a to na dobu 14 dní;

Opatrenia podľa predchádzajúcich bodov sa nevzťahujú na:

 • vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,
 • zamestnancov pohrebných služieb, ktorí zabezpečujú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia,
 • pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov
 • posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • rušňovodičov a strojvodcov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru.

Preventívne a hygienické opatrenia platia však rovnako aj pre vyššie uvedené osoby. Používanie respirátorov FFP2/FFP3 sa zdôrazňuje len pre vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby a Zamestnancom pohrebných služieb.

Ďalšie informácie a opatrenia na webe:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090%3Aopatrenia-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250%3Akoronavirus-2019-ncov&Itemid=153&fbclid=IwAR2HgzmHGPAMjBjTlOdyWyWtqkmLLg-3GJCML49uJCcjmW6JVv1eRtOuraQ