sekretariat Nekomentované

Možnosti vyhľadania parkovísk pre cestnú nákladnú dopravu v Európe  

ESPORG – European Secure Parking Organization           https://www.esporg.eu/

TRANSPark         https://www.iru.org/apps/transpark-app

Truckinform       http://www.truckinform.eu/

Transparking     https://transparking.eu/sk/

Truckparking Europe     https://app.truckparkingeurope.com/#/

TENTEC                               http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?layer=38

sekretariat Nekomentované

Študijná cesta do poľských prístavov  Gdynia a Gdańsk 2018

Prepravcovia tovaru zo Slovenska sa čoraz viac zaujímajú o poľské prístavy. V roku 2016 bolo cez ne prevezených viac ako 70 miliónov ton tovaru, vrátane tovarov pochádzajúcich zo Slovenska. Napríklad U.S. Steel Košice dováža časť surovín cez prístav Gdansk a výrobky vyváža cez Štetín.

Možnosti využitia poľských prístavov sú však oveľa širšie a presvedčiť sa o tom dalo počas návštevy, ktorú pre predstaviteľov slovenských  českých dopravných a logistických firiem, ale aj pre pedagógov zo Žilinskej univerzity, v dňoch 6.-7. júna tr. spoločne pripravili  Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, Poľská komora námorného hospodárstva a Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave. Zväz zasielateľstva a logistiky SR reprezentovali člen predstavenstva J. Bartošek, generálna sekretárka K. Hindrová, ako aj členovia využívajúci, alebo aktívne sa zaujímajúci o využitie prístavov.  Význam tejto návštevy svojou aktívnou účasťou potvrdil zástupca veľvyslanca Poľskej republiky v SR P. Samerek.

Rozhovory s predstaviteľmi prístavov Gdynia, Štetín – Świnoujście a Gdansk, a taktiež operátormi, ako napr. Adampol, Vetro, ako aj námornými lodiarenskými spoločnosťami Stena Lines, Unifeeder, predstavili ohromný potenciál intenzívnej spolupráce slovenských, ale aj českých prepravcov a logistických firiem s poľskými prístavmi. O to viac, že poľské prístavy okrem iného disponujú stálymi, pravidelnými zámorskými linkami s prístavmi v Číne, Južnej Kórei, Singapure, USA a v rámci Európy s prístavmi vo Veľkej Británii, Fínsku, Švédsku, Holandsku a Nemecku. Vyvrcholením stretnutí a prezentácií bola exkurzia do moderných kontajnerových terminálov, a síce Baltický kontajnerový terminál v Gdyni a Hlboko vodný terminál v Gdansku.

Intenzívna výstavba poľských prístavov stále pokračuje, zvyšuje sa ich priepustnosť a sú tiež modernizované a budované nové železničné a cestné komunikácie v ich okolí. Významným činiteľom je aj fakt, že cenou a kvalitou úspešne konkurujú nemeckým prístavom. Klienti tak odtiaľ práve vďaka spomenutým atribútom čoraz viac  menia smer svojich prepravných tokov do poľských prístavov.

sekretariat Nekomentované

GDPR – ochrana osobných údajov

Vážení členovia,

TU nájdete newsletter Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. , ktorý sumarizuje novinky v oblasti ochrany osobných údajov, pričom sa updatujú povinností povinných subjektov vo vzťahu k ochrane osobných údajov, a to vrátane BProjektov, interných smerníc a pod.

Od 25.05.2018 nadobudne účinnosť GDPR (Nariadenie EÚ), ktoré je priamo aplikovateľné a zavádza novinky v oblasti ochrany osobných údajov. Preto je potrebné analyzovať všetky dokumenty, kde sa nachádza odkaz na ochranu osobných údajov.

Pri zosúladení a implementovaní GDPR je potrebné analyzovať najmä:

  1.                         to, či zamestnanci spracúvajú osobné údaje, okruh osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov, operácie, ktoré zamestnanci s osobnými údajmi vykonávajú, komu osobné údaje poskytujú, databázy, kde osobné údaje evidujú, informačné systémy, v ktorých sú osobné údaje zachytené,
  2.                         všetky dokumenty prevádzkovateľa (zmluvy, obchodné podmienky, interné smernice, bezpečnostné projekty a pod.),

      3.                        všetky zmluvy o poverení sprostredkovateľa so spracovaním osobných údajov, tieto zmluvy „dodatkovať“, resp. tieto uzatvárať,

     4.                        informovanie oprávnených osôb, príjemcov a dotknutých osôb,5

    5.                        pôvod získania osobných údajov.

Každý informačný systém (IS zamestnanci, IS uchádzači o zamestnanie, IS marketing a pod.), resp. každú „databázu“ osobných údajov je potrebné analyzovať, či je v súlade s GDPR a výsledky analýzy implementovať do dokumentácie a zmluvnej agendy spoločnosti.

V prípade potreby spracovania uvedenej problematiky a/alebo otázok sme Vám ako advokátska kancelária, ktorá je členom zväzu, k dispozícii.

www.prosman-pavlovic.sk

sekretariat Nekomentované

Ďalší úspešní absolventi piateho cyklu akreditovaného kurzu FIATA DIPLOMA

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov revalidoval  16.marca 2016 v Zürichu pred medzinárodnou komisiou FIATA vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org) na obdobie štyroch rokov. Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je organizácia poverená  Zväzom logistiky a zasielateľstva SR pre vykonávanie vzdelávania za účelom získania certifikátu s celosvetovou platnosťou – FIATA DIPLOMA v zasielateľstve. Certifikát FIATA Diploma je celosvetovo uznávaný a úspešní absolventi sú zverejnení aj na stránke FIATA (www.fiata.org).

Predpísaný rozsah kontaktnej výučby je 240 hodín v ktorom sú aj odborné exkurzie v SR napr. sklad nebezpečných vecí DSV v Senci, kontajnerový terminál METRANS v Dunajskej Strede, riečny prístav Bratislava, KIA Motors Slovakia, zoraďovacia stanica nákladnej železničnej dopravy Teplička nad Váhom  a jedna nepovinná exkurzia v zahraničí.

Na kurze prednášajú zástupcovia v podstate všetkých katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline,  odborníci z praxe zo SR aj Českej republiky, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory atď. Podrobnosti sú na http://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata.

Kurz je určený pre pracovníkov  zo zasielateľských, logistických a dopravných organizácií, ale aj logistických oddelení výrobných a obchodných firiem,  s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a minimálne jednoročnou odbornou praxou.

Dňa  12.4.2018 boli záverečné skúšky kurzu, ktorý úspešne ukončilo 35 účastníkov  ( obr.1.) napríklad z týchto organizácií  DB Schenker, DSV, GEFCO Slovakia,  PKZ Logistics, METRANS, TOPNAD, BRING TRUCKING, HAKOS Spedition atď.  Predsedom skúšobnej komisie bol prezident ZLZ SR Ing. František Komora a jedným z členov predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Dvaja naši absolventi  kurzu FIATA DIPLOMA, ktorí majú prax v doprave a zasielateľstve získali: Osvedčenie IRU pre špičkových manažérov v cestnej doprave (IRU Award for TOP Road Transport Managers). Čiže tento kurz uznáva svetová únia cestnej dopravy (IRU) ako doklad o celoživotnom vzdelávaní manažéra v doprave.

V októbri 2018 pripravujeme v poradí už šiesty beh tohto akreditovaného celoživotného vzdelávania pre prax, ktorý je zaradení do systému vzdelávania Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a niektoré zasielateľské a logistické organizácie si ho zaradili do svojho interného systému vzdelávania pre perspektívnych  pracovníkov.

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

 

obr.1. úspešní absolventi                                 obr.2. odovzdávanie certifikátov

Obr.1 Absolventi 5. kurzu FIATA DiplomaObr.2 odovzdávanie certifikátov

 

sekretariat Nekomentované

Vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov validoval po prvý krát marci 2007 pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽSTVO – Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org).
Kurz prešiel úspešnou revalidáciou v marci 2016 a validácia je platná do marca 2020 a preto môže pripraviť pre Vás nový kurz, pričom začiatok  šiesteho kurzu bude 15. novembera 2018.

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva SR – číslo akreditácie:
3217/2015/152/1

V apríli 2018 skončí v poradí už piaty kurz a úspešní absolventi požiadajú FIATA o vydanie certifikátov s celosvetovou platnosťou.

Viac o ponuke kurzu Špedičný expert FIATA sa dozviete TU

a aj na stránke : http://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Objednávku na v poradí už šiesty kurz  na Slovensku, Špedičný expert FIATA so začiatkom 15. novembra 2018, nájdete TU

sekretariat Nekomentované

ZMENA pri uplatňovaní oslobodenia od DPH pri vývoze služieb podľa § 47 Zákona o DPH platná od 01.01.2018

Upozorňujeme na vážnejšiu zmenu v uplatňovaní DPH pri vývoze služieb podľa § 47 ods. 6 Zákona o DPH. V súčasnosti sú služby priamo spojené s vývozom oslobodené od DPH, avšak toto ustanovenie už nebude v plnom znení platiť na prepravy realizované od 01.01.2018.

Služba bude naďalej oslobodená od DPH, ale len v prípade, že bude priamo poskytnutá vývozcovi, dovozcovi alebo príjemcovi tovaru. Podmienkou je existencia priameho právneho vzťahu. V opačnom prípade bude nutné fakturovať s DPH, pričom na druhej strane vzniká nárok na jej odpočet.

USMERNENIE k uplatneniu oslobodenia od DPH pri vývoze služieb podľa §47 ods.6 zákona o DPH vydalo Finančné riaditeľstvo SR.

USMERNENIE k uplatňovaniu oslobodenia od dane služieb vzťahujúcich sa na dovážaný tovar podľa § 48 zo strany Finančného riaditeľstva SR zo dňa 21.02.2018.

sekretariat Nekomentované

Do prístavu v Bratislave prišiel prvý nákladný vlak z Číny

Do nákladného prístavu v Bratislave slávnostne prišiel dňa 13. novembra 2017 prvý čínsky vlak s kontajnermi. Jeho cesta z čínskeho prístavu Dalian cez Rusko a Ukrajinu až na Slovensko trvala celkom 17 dní. V prekladiskovom termináli bratislavského prístavu ho privítal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek spoločne s čínskymi zástupcami a splnomocnenkyňou vlády pre podporu hodvábnej cesty Danou Meager.

Predstavenstvo ZLZ SR sa záčastnilo obchodnej časti tohto privítania, počas ktorej sa predstavili zástupcovia prístavu Dalian a Cosco Shipping Lines Co. Ltd.

Slovenská vláda podpisom Memoranda o porozumení s vládou Čínskej ľudovej republiky a vymenovaním splnomocnenca pre podporu hodvábnej cesty, podporuje iniciatívu „One Belt, one Road“ ako veľkú perspektívu spolupráce na prekládke a doprave čínsko-európskych medzinárodných vlakoch na Slovensko a cez Slovensko. Memorandum medzi Čínskou telekomunikačnou a logistickou asociáciou a Zväzom logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky je pripravené na podpis.

 

sekretariat Nekomentované

ZMENA v uplatňovaní DPH pri vývoze služieb platná od 01.01.2018

Upozorňujeme na vážnejšiu zmenu v uplatňovaní DPH pri vývoze služieb podľa § 47 ods. 6 Zákona o DPH. V súčasnosti sú služby priamo spojené s vývozom oslobodené od DPH, avšak toto ustanovenie už nebude v plnom znení platiť na prepravy realizované od 01.01.2018.

Služba bude naďalej oslobodená od DPH, ale len v prípade, že bude priamo poskytnutá vývozcovi, dovozcovi alebo príjemcovi tovaru. Podmienkou je existencia priameho právneho vzťahu. V opačnom prípade bude nutné fakturovať s DPH, pričom na druhej strane vzniká nárok na jej odpočet.

USMERNENIE k uplatneniu oslobodenia od DPH pri vývoze služieb podľa §47 ods.6 zákona o DPH vydalo Finančné riaditeľstvo SR.

a USMERNENIE k uplatňovaniu oslobodenia od dane služieb vzťahujúcich sa na dovážaný tovar podľa § 48 zo strany Finančného riaditeľstva SR zo dňa 21.02.2018.

 

sekretariat Nekomentované

Oslava 25. výročia založenia ZLZ SR

Oslava 25. výročia založenia Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky sa konala za účasti členov Zväzu a vzácnych hostí dňa 27. apríla 2017 v Bratislave.

Pri tejto príležitosti si prevzali ocenenia : Ing. Jiří Kladiva CSc., Peter Menczer a prof. Ing. Jozef Gnap PhD.   

Po divadelnom predstavení  „Malé manželské zločiny“ v ktorom účinkovali herci : Marta Sládečková a Milan Lasica sa konal slávnostný raut.

Predstavenstvo ZLZ ešte raz ďakuje všetkým sponzorom za podporou tejto oslavy.

                

sekretariat Nekomentované

Veľtrh transport logistic 2017 v Mníchove

ZLZ SR sa ako spolu-vystavovateľ v Slovenskom národnom stánku zúčastní na 16. medzinárodnom veľtrhu pre dopravu, logistiku, mobilitu, IT a Supply Chain Management, ktorý sa bude konať 09.-12. mája 2017 na výstavisku v Mníchove.

Veľtrh transport a logistic 2017 v Mníchove sa koná raz za dva roky a je odborným veľtrhom najväčším v celosvetovom meradle. Zúčastňuje sa ho okolo 2000 vystavovateľov zo 60 krajín a návšteva na veľtrhu sa pohybuje okolo 55.000 návštevníkov z celého sveta.

Slovenská republika bude prvý krát zastúpená na veľtrhu Slovenským národným stánkom s rozlohou 100 m2, ktorý bude umiestnený v hale A4, stánok 318 výstaviska v Mníchove.

Realizáciu zabezpečuje SARIO- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, pričom iniciátorom a garantom účasti je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Slovenský národný stánok bude zameraný na propagáciu Slovenska, ako vstupnej brány do Európy v rámci rýchlo sa rozvíjajúceho trhu pozemných a leteckých prepráv medzi Čínou a Európou, ktorý je výsledkom iniciatívy “ Vízie a akcie spoločného budovania hospodárskeho priestoru Hodvábnej cesty 21. storočia„.

Ako sprievodný program veľtrhu sa bude konať 11. mája 2017  „Slovenský národný deň“.  Otvorenie konferencie na tému : Slovensko- vstupná brána Európy na novej hodvábnej ceste bude o 10:00 Ministrom dopravy a výstavby SR pánom Arpádom Érsekom a štátnou tajomníčkou MF SR pani Danou Meager.

Spolu so SARIOm, MDV SR, MF SR, ŽSR, Letiskom Bratislava, Letiskom Košice, Verejnými prístavmi, Vás ZLZ SR pozýva na návštevu stánku č. 318 v hale A4 výstaviska v Mníchove v dňoch 09.- 12. mája 2017.

banner-1.pdf