sekretariat Nekomentované

BREXIT

pridané dňa 06.02.2019, zdroj FS SR:

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/clo/brexit

 

pridané dňa 15.01.2019, zdroj MDV SR : 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/zalezitosti-eu/brexit

 

pridané dňa 26.11.2018, zdroj EK : 

Európska Komisia zverejnila podrobnosti o prípadnom „tvrdom“  BREXITe   https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#travel

Materiál je obsiahly a  všetko je v 22 jazykoch na uvedenom linku.

Pre informáciu  pripájame aj opatrenia pre colnú oblasť a dane, ktoré nájdete TU

 

pridané dňa 15.10.2018, zdroj :  ambasáda UK v Bratislave: 

Miniterstvo dopravy UK pripravilo dokumenty pre prípad, že sa nedosiahne BREXIT dohoda :

Commercial road haulage in the EU if there’s no Brexit deal

 Operating bus or coach services abroad if there’s no Brexit deal

 Vehicle insurance if there’s no Brexit deal

Department for Transport publishes no deal planning information

 

pridané dňa 21.09.2018 : 

Link na stále platnú a účinnú Dohodu o medzinárodnej cestnej doprave medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska :

http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/2004/TS0024.pdf

 

pridané dňa 19.09.2018 : 

Ďalšie rokovania k téme Brexitu boli na úrovni CLECAT CITI – BREXIT v Bruseli dňa 17-18.09.2018, ktorého sa zúčastnil Ing. Peter Harach, viceprezident  ZLZ SR.

Zápis z tohto rokovania nájdete TU

 

 

 

Dňa 08.08.2018 sa uskutočnilo stretnutie na britskej ambasáde s tajomníkom britského veľvyslanectva Mr. Leslie Hayler a zástupcami ZLZ SR : Ing. Františekom Komorom – prezidentom ZLZ SR a Ing. Tomášom Suhányi – členom predstavenstva.

Predmetom diskusie boli témy súvisiace s aktuálnymi otázkami a vplyvom  Brexitu na sektor logistiky, dopravy a zasielateľstva. Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu 29. marca 2019 a jeho Vláda tak naplní svoj záväzok vyplývajúci z výsledkov referenda z roku 2016.

Pri formovaní nového obchodného partnerstva sa Spojené kráľovstvo chce zamerať na to, aby na hraniciach na svoje trhy zabezpečilo nepretržitý a bezproblémový prístup pre tovary a služby. Na účely splnenia tohto cieľa Britská vláda navrhuje vytvoriť zónu voľného obchodu. Vízia Britskej vlády o hospodárskom partnerstve zahŕňa okrem iného, aby sa zároveň zrušili clá na všetky tovary. Tieto opatrenia by umožnili predísť problémom na hraniciach a chrániť integrované dodávateľské reťazce, ktoré zahŕňajú Spojené kráľovstvo aj EÚ.

Britská vláda nastaví nový rámec zohľadňujúci britské kontroly hraníc, ktorý zároveň umožní občanom Spojeného kráľovstva a EÚ pokračovať vo vzájomnom cestovaní a podnikom dodávať tovary a poskytovať služby.

Medzinárodná cestná preprava tovaru medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ by sa mala uskutočňovať v rámci systému Spoločenstva pre udeľovanie licencií stanoveného v nariadení EÚ 1072/2009 a pod podobným britským oprávnením pre britských dopravcov, ktoré by sa mali vytvoriť počas prechodného obdobia. Po ich vytvorení sa EÚ a Spojené kráľovstvo by mali vzájomne uznávať systém udeľovania licencií pod podmienkou, že boli prijaté  podľa porovnateľných kritérií a noriem.

Stretnutie na britskej ambasáde prebehlo aj so zástupcami združenia ČESMAD Slovakia. Spoločne identifikovali otázky, ktoré by bolo potrebné riešiť počas rokovaní Brexitu a po uzavretí dohody o Brexite, aby sa zabránilo možným negatívnym vplyvom na dopravu :

  • Oznámenie jasného časového rámca a komplexného prechodného obdobia
  • Zosúladenie prístupu k pravidlám trhu cestnej nákladnej dopravy s cieľom zabezpečiť voľný pohyb tovaru bez prekážok. V prípade alternatívy vo forme povolení – presné pravidlá a dostatočne dlhé prechodné obdobie.
  • Vzájomné uznávanie všetkých dokumentov – vodičských preukazov, kvalifikačných kariet a pod.
  • Zosúladenie sociálnych podmienok s cieľom uľahčiť prevádzku dopravcov z EÚ a Veľkej Británie.
  • Efektívny colný postup s dostatočnou infraštruktúrou na zabezpečenie rýchleho tranzitu.
  • Vzájomné uznávanie colných a bezpečnostných systémov akreditácie.
  • Záväzok uprednostniť digitalizáciu a vynaložiť úsilie na minimalizáciu administratívnej záťaže pre Tdopravcov.

 

V nadväznosti na publikáciu bielej knihy (white paper) o budúcich vzťahoch Spojeného kráľovstva a Európskej Únie sa vláda UK rozhodla publikovať aj odborné pokyny pre firmy v rôznych sektoroch v prípade, ak nedôjde k podpisu dohody. Nájdete ich na https://www.gov.uk/technicalnotices.

V súčasnosti je ich publikovaných 25, dokopy ich bude okolo 80 a budú zverejnené v priebehu augusta a septembra 2018.

Predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať nasledovné oblasti: trading with the UK if there’s no Brexit deal a classifying your goods in the UK Trade Tariff if there’s no Brexit deal.

 

 

 

 

sekretariat Nekomentované

ŽIADOSŤ O PODPORU vzdelávania na SOŠD, Hlavná 113, Košice

Vážení členovia ZLZ SR,

posielam v prílohe osobný list od riaditeľa Strednej odbornej školy dopravnej na Hlavnej 113 v Košiciach, Ing. Petra Parimuchu, PhD. so žiadosťou o finančnú podporu pre kvalitnejšie vybavenie odborných učební pre informatiku – popis štúdijného smeru 3767 M nájdete TU

Cieľom kvalitného vybavenia školy je podpora prípravy absolventov pre pracovné pozície: dispečer, logista a informatik možno práve pre Vašu spoločnosť.

Kontakt na Ing. Petra Parimuchu PhD. je : +421 55 727 7011, +421 948 974 007

sekretariat Nekomentované

Možnosti vyhľadania parkovísk pre cestnú nákladnú dopravu v Európe  

ESPORG – European Secure Parking Organization           https://www.esporg.eu/

TRANSPark         https://www.iru.org/apps/transpark-app

Truckinform       http://www.truckinform.eu/

Transparking     https://transparking.eu/sk/

Truckparking Europe     https://app.truckparkingeurope.com/#/

TENTEC                               http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?layer=38

sekretariat Nekomentované

Študijná cesta do poľských prístavov  Gdynia a Gdańsk 2018

Prepravcovia tovaru zo Slovenska sa čoraz viac zaujímajú o poľské prístavy. V roku 2016 bolo cez ne prevezených viac ako 70 miliónov ton tovaru, vrátane tovarov pochádzajúcich zo Slovenska. Napríklad U.S. Steel Košice dováža časť surovín cez prístav Gdansk a výrobky vyváža cez Štetín.

Možnosti využitia poľských prístavov sú však oveľa širšie a presvedčiť sa o tom dalo počas návštevy, ktorú pre predstaviteľov slovenských  českých dopravných a logistických firiem, ale aj pre pedagógov zo Žilinskej univerzity, v dňoch 6.-7. júna tr. spoločne pripravili  Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, Poľská komora námorného hospodárstva a Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave. Zväz zasielateľstva a logistiky SR reprezentovali člen predstavenstva J. Bartošek, generálna sekretárka K. Hindrová, ako aj členovia využívajúci, alebo aktívne sa zaujímajúci o využitie prístavov.  Význam tejto návštevy svojou aktívnou účasťou potvrdil zástupca veľvyslanca Poľskej republiky v SR P. Samerek.

Rozhovory s predstaviteľmi prístavov Gdynia, Štetín – Świnoujście a Gdansk, a taktiež operátormi, ako napr. Adampol, Vetro, ako aj námornými lodiarenskými spoločnosťami Stena Lines, Unifeeder, predstavili ohromný potenciál intenzívnej spolupráce slovenských, ale aj českých prepravcov a logistických firiem s poľskými prístavmi. O to viac, že poľské prístavy okrem iného disponujú stálymi, pravidelnými zámorskými linkami s prístavmi v Číne, Južnej Kórei, Singapure, USA a v rámci Európy s prístavmi vo Veľkej Británii, Fínsku, Švédsku, Holandsku a Nemecku. Vyvrcholením stretnutí a prezentácií bola exkurzia do moderných kontajnerových terminálov, a síce Baltický kontajnerový terminál v Gdyni a Hlboko vodný terminál v Gdansku.

Intenzívna výstavba poľských prístavov stále pokračuje, zvyšuje sa ich priepustnosť a sú tiež modernizované a budované nové železničné a cestné komunikácie v ich okolí. Významným činiteľom je aj fakt, že cenou a kvalitou úspešne konkurujú nemeckým prístavom. Klienti tak odtiaľ práve vďaka spomenutým atribútom čoraz viac  menia smer svojich prepravných tokov do poľských prístavov.

sekretariat Nekomentované

GDPR – ochrana osobných údajov

Vážení členovia,

TU nájdete newsletter Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. , ktorý sumarizuje novinky v oblasti ochrany osobných údajov, pričom sa updatujú povinností povinných subjektov vo vzťahu k ochrane osobných údajov, a to vrátane BProjektov, interných smerníc a pod.

Od 25.05.2018 nadobudne účinnosť GDPR (Nariadenie EÚ), ktoré je priamo aplikovateľné a zavádza novinky v oblasti ochrany osobných údajov. Preto je potrebné analyzovať všetky dokumenty, kde sa nachádza odkaz na ochranu osobných údajov.

Pri zosúladení a implementovaní GDPR je potrebné analyzovať najmä:

  1.                         to, či zamestnanci spracúvajú osobné údaje, okruh osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov, operácie, ktoré zamestnanci s osobnými údajmi vykonávajú, komu osobné údaje poskytujú, databázy, kde osobné údaje evidujú, informačné systémy, v ktorých sú osobné údaje zachytené,
  2.                         všetky dokumenty prevádzkovateľa (zmluvy, obchodné podmienky, interné smernice, bezpečnostné projekty a pod.),

      3.                        všetky zmluvy o poverení sprostredkovateľa so spracovaním osobných údajov, tieto zmluvy „dodatkovať“, resp. tieto uzatvárať,

     4.                        informovanie oprávnených osôb, príjemcov a dotknutých osôb,5

    5.                        pôvod získania osobných údajov.

Každý informačný systém (IS zamestnanci, IS uchádzači o zamestnanie, IS marketing a pod.), resp. každú „databázu“ osobných údajov je potrebné analyzovať, či je v súlade s GDPR a výsledky analýzy implementovať do dokumentácie a zmluvnej agendy spoločnosti.

V prípade potreby spracovania uvedenej problematiky a/alebo otázok sme Vám ako advokátska kancelária, ktorá je členom zväzu, k dispozícii.

www.prosman-pavlovic.sk

sekretariat Nekomentované

Ďalší úspešní absolventi piateho cyklu akreditovaného kurzu FIATA DIPLOMA

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov revalidoval  16.marca 2016 v Zürichu pred medzinárodnou komisiou FIATA vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org) na obdobie štyroch rokov. Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je organizácia poverená  Zväzom logistiky a zasielateľstva SR pre vykonávanie vzdelávania za účelom získania certifikátu s celosvetovou platnosťou – FIATA DIPLOMA v zasielateľstve. Certifikát FIATA Diploma je celosvetovo uznávaný a úspešní absolventi sú zverejnení aj na stránke FIATA (www.fiata.org).

Predpísaný rozsah kontaktnej výučby je 240 hodín v ktorom sú aj odborné exkurzie v SR napr. sklad nebezpečných vecí DSV v Senci, kontajnerový terminál METRANS v Dunajskej Strede, riečny prístav Bratislava, KIA Motors Slovakia, zoraďovacia stanica nákladnej železničnej dopravy Teplička nad Váhom  a jedna nepovinná exkurzia v zahraničí.

Na kurze prednášajú zástupcovia v podstate všetkých katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline,  odborníci z praxe zo SR aj Českej republiky, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory atď. Podrobnosti sú na http://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata.

Kurz je určený pre pracovníkov  zo zasielateľských, logistických a dopravných organizácií, ale aj logistických oddelení výrobných a obchodných firiem,  s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a minimálne jednoročnou odbornou praxou.

Dňa  12.4.2018 boli záverečné skúšky kurzu, ktorý úspešne ukončilo 35 účastníkov  ( obr.1.) napríklad z týchto organizácií  DB Schenker, DSV, GEFCO Slovakia,  PKZ Logistics, METRANS, TOPNAD, BRING TRUCKING, HAKOS Spedition atď.  Predsedom skúšobnej komisie bol prezident ZLZ SR Ing. František Komora a jedným z členov predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Dvaja naši absolventi  kurzu FIATA DIPLOMA, ktorí majú prax v doprave a zasielateľstve získali: Osvedčenie IRU pre špičkových manažérov v cestnej doprave (IRU Award for TOP Road Transport Managers). Čiže tento kurz uznáva svetová únia cestnej dopravy (IRU) ako doklad o celoživotnom vzdelávaní manažéra v doprave.

V októbri 2018 pripravujeme v poradí už šiesty beh tohto akreditovaného celoživotného vzdelávania pre prax, ktorý je zaradení do systému vzdelávania Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a niektoré zasielateľské a logistické organizácie si ho zaradili do svojho interného systému vzdelávania pre perspektívnych  pracovníkov.

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

 

obr.1. úspešní absolventi                                 obr.2. odovzdávanie certifikátov

Obr.1 Absolventi 5. kurzu FIATA DiplomaObr.2 odovzdávanie certifikátov

 

sekretariat Nekomentované

Vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov validoval po prvý krát marci 2007 pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽSTVO – Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org).
Kurz prešiel úspešnou revalidáciou v marci 2016 a validácia je platná do marca 2020 a preto môže pripraviť pre Vás nový kurz, pričom začiatok  šiesteho kurzu bude 15. novembera 2018.

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva SR – číslo akreditácie:
3217/2015/152/1

V apríli 2018 skončí v poradí už piaty kurz a úspešní absolventi požiadajú FIATA o vydanie certifikátov s celosvetovou platnosťou.

Viac o ponuke kurzu Špedičný expert FIATA sa dozviete TU

a aj na stránke : http://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Objednávku na v poradí už šiesty kurz  na Slovensku, Špedičný expert FIATA so začiatkom 15. novembra 2018, nájdete TU

sekretariat Nekomentované

ZMENA pri uplatňovaní oslobodenia od DPH pri vývoze služieb podľa § 47 Zákona o DPH platná od 01.01.2018

Upozorňujeme na vážnejšiu zmenu v uplatňovaní DPH pri vývoze služieb podľa § 47 ods. 6 Zákona o DPH. V súčasnosti sú služby priamo spojené s vývozom oslobodené od DPH, avšak toto ustanovenie už nebude v plnom znení platiť na prepravy realizované od 01.01.2018.

Služba bude naďalej oslobodená od DPH, ale len v prípade, že bude priamo poskytnutá vývozcovi, dovozcovi alebo príjemcovi tovaru. Podmienkou je existencia priameho právneho vzťahu. V opačnom prípade bude nutné fakturovať s DPH, pričom na druhej strane vzniká nárok na jej odpočet.

USMERNENIE k uplatneniu oslobodenia od DPH pri vývoze služieb podľa §47 ods.6 zákona o DPH vydalo Finančné riaditeľstvo SR.

USMERNENIE k uplatňovaniu oslobodenia od dane služieb vzťahujúcich sa na dovážaný tovar podľa § 48 zo strany Finančného riaditeľstva SR zo dňa 21.02.2018.

sekretariat Nekomentované

Do prístavu v Bratislave prišiel prvý nákladný vlak z Číny

Do nákladného prístavu v Bratislave slávnostne prišiel dňa 13. novembra 2017 prvý čínsky vlak s kontajnermi. Jeho cesta z čínskeho prístavu Dalian cez Rusko a Ukrajinu až na Slovensko trvala celkom 17 dní. V prekladiskovom termináli bratislavského prístavu ho privítal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek spoločne s čínskymi zástupcami a splnomocnenkyňou vlády pre podporu hodvábnej cesty Danou Meager.

Predstavenstvo ZLZ SR sa záčastnilo obchodnej časti tohto privítania, počas ktorej sa predstavili zástupcovia prístavu Dalian a Cosco Shipping Lines Co. Ltd.

Slovenská vláda podpisom Memoranda o porozumení s vládou Čínskej ľudovej republiky a vymenovaním splnomocnenca pre podporu hodvábnej cesty, podporuje iniciatívu „One Belt, one Road“ ako veľkú perspektívu spolupráce na prekládke a doprave čínsko-európskych medzinárodných vlakoch na Slovensko a cez Slovensko. Memorandum medzi Čínskou telekomunikačnou a logistickou asociáciou a Zväzom logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky je pripravené na podpis.

 

sekretariat Nekomentované

ZMENA v uplatňovaní DPH pri vývoze služieb platná od 01.01.2018

Upozorňujeme na vážnejšiu zmenu v uplatňovaní DPH pri vývoze služieb podľa § 47 ods. 6 Zákona o DPH. V súčasnosti sú služby priamo spojené s vývozom oslobodené od DPH, avšak toto ustanovenie už nebude v plnom znení platiť na prepravy realizované od 01.01.2018.

Služba bude naďalej oslobodená od DPH, ale len v prípade, že bude priamo poskytnutá vývozcovi, dovozcovi alebo príjemcovi tovaru. Podmienkou je existencia priameho právneho vzťahu. V opačnom prípade bude nutné fakturovať s DPH, pričom na druhej strane vzniká nárok na jej odpočet.

USMERNENIE k uplatneniu oslobodenia od DPH pri vývoze služieb podľa §47 ods.6 zákona o DPH vydalo Finančné riaditeľstvo SR.

a USMERNENIE k uplatňovaniu oslobodenia od dane služieb vzťahujúcich sa na dovážaný tovar podľa § 48 zo strany Finančného riaditeľstva SR zo dňa 21.02.2018.