Dátum vzniku: 25.4.1992
Počet riadnych členov : 115 (k 31.03.2024)
Počet pridružených členov : 34 (k 31.03.2024)

Výška členského príspevku pre riadnych členov : 780.- EUR / rok

Výška členského príspevku pre  pridružených členov : 250.- EUR / rok

– výška ročných príspevkov bola schválená v rozpočte na rok 2024 Zhromaždením členov dňa 09.11.2023 a platí aj pre členov, ktorí budú prijatí v priebehu roka 2024

Členstvo ZLZ SR vo významných združeniach:

  • FIATA – Medzinárodné združenie zasielateľských zväzov
  • CLECAT – Európska organizácia pre zasielateľstvo, dopravu, logistiku a colné služby
  • ICC – Medzinárodná obchodná komora
  • IASA – Svetová asociácia bezpečnostných poradcov pre nebezpečné veci
  • SOPK- Slovenská obchodná a priemyselná komora
  • APZD – Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

Vydavateľská činnosť ZLZ SR:
– Všeobecné zasielateľské podmienky

Vydávanie dokumentov FIATA  :  konosament FBL, zasielateľské potvrdenie FCR

Vzdelávacia činnosť:
– v spolupráci s Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity
v Žiline organizuje  kurz “ Zasielateľ – Špedičný expert FIATA“
– v spolupráci s Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity
v Žiline organizuje pravidelne každý rok medzinárodnú konferenciu „Úloha zasielateľa
v medzinárodnom obchode“
– spolupracuje so Žilinskou univerzitou v Žiline a strednými odbornými školami pri zabezpečovaní výučby zasielateľstva