Stanovy Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky 

§ 1 NÁZOV A SÍDLO ZVÄZU

 1. Zväz logistiky a zasielateľstva SR, ďalej len Zväz, je právnickou osobou združujúcou podnikateľov, ktorí podnikajú v oblasti logistiky a zasielateľstva, ktorí spĺňajú všetky podmienky pre výkon tejto profesie podľa Zákona o živnostenskom podnikaní, ktorí súhlasia s cieľmi Zväzu a zaviazali sa dodržovať jeho Stanovy. Pridruženými členmi sa môžu stať i ďalšie subjekty, ktoré majú s odborom zasielateľstva a logistiky spoločné záujmy.  

2. Názov Zväzu znie:
·         ZVÄZ LOGISTIKY A ZASIELATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY / v slovenskom jazyku/
·         ASSOCIATION OF LOGISTICS AND  FREIGHT FORWARDING OF THE SLOVAK REPUBLIC –   MEMBER OF FIATA  /v anglickom jazyku/ ,
·         používaná skratka   ZLZ SR

3. Sídlom zväzu je Račianska 66, 831 02 Bratislava.
4. Logo zväzu tvorí prílohu  č. 1 Stanov.
5. Hospodárskym rokom je kalendárny rok. 
  

§ 2 POSLANIE ZVÄZU 

1. Zväz je profesijné združenie podnikateľov podnikajúcich v oblasti logistiky a zasielateľstva, ktorého úlohou je  podporovať, rozvíjať a chrániť spoločné odborné, hospodárske a sociálne záujmy svojich členov. 

2. Zväz je riadnym členom medzinárodnej organizácie zasielateľov FIATA a plní úlohy a povinnosti vyplývajúce z  tohto členstva.  

3. Úlohou zväzu je najmä:

3.1. podporovať rozvoj logistických služieb, vnútroštátneho a medzinárodného zasielateľstva;

3.2. pôsobiť poradensky pri tvorbe a schvaľovaní legislatívnych noriem, predpisov a opatrení vzťahujúcich sa na  rozvoj logistiky a na všetky odbory zasielateľstva, ako aj na činnosti s logistikou a zasielateľstvom súvisiace;

3.3. zastupovať záujmy svojich členov, podporovať dobré meno a úroveň podnikania v odbore logistiky a  zasielateľstva a hájiť členov pred nekalou konkurenciou;

3.4. zabezpečiť informovanosť svojich členov, umožniť im výmenu poznatkov a skúseností v rámci členskej základne  a poskytovať im podporu v rámci plnenia svojich úloh,

3.5. poskytovať poradenskú službu svojim členom a v rámci svojich možností im poskytovať právnu pomoc.  Spolupôsobiť pri riešení sporov medzi členmi Zväzu na ich žiadosť;

3.6. informovať verejnosť o problematike logistiky a službách, úlohách a význame zasielateľstva, zabezpečiť  propagáciu profesie zasielateľstva;

3.7. zastupovať členov Zväzu v medzinárodných organizáciách zasielateľov, pôsobiť tam v prospech členov Zväzu;

3.8. spolupôsobiť pri výchove a vzdelávaní pracovníkov v oblasti zasielateľstvo a logistika, spolupracovať s  vysokými a strednými školami príslušného zamerania, iniciovať, resp. organizovať špeciálne kurzy, stáže a  podobne;

3.9. pôsobiť na jednotné usporiadanie pracovných podmienok, vystupovať ako zväz zamestnávateľov pri rokovaní s ďalšími zamestnávateľskými zväzmi, orgánmi štátnej správy, odbormi a podobne.  

4. Zväz vydáva Všeobecné zasielateľské podmienky Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, ktoré upravujú a konkretizujú poskytovanie logistických a zasielateľských služieb a sú záväzné pre členov Zväzu.  

5. Zväz je neziskovou organizáciou a nesleduje žiadne politické alebo náboženské ciele.  

§ 3 ČLENSTVO 

1. Členstvo v Zväze je dobrovoľné.  

2. Riadnym členom Zväzu sa môže stať každý bezúhonný podnikateľ, ktorý pôsobí v oblasti logistiky a zasielateľstva v Slovenskej republike. Podnikateľ musí byť držiteľom príslušných živnostenských oprávnení na podnikanie v tejto oblasti v zmysle živnostenského zákona. 

3. Pridruženými členmi môžu byť ďalšie subjekty, ktoré majú s podnikateľmi v oblasti  logistiky a zasielateľstva  spoločné záujmy. Rokovaní v orgánoch Zväzu sa pridružení členovia zúčastňujú s hlasom poradným okrem  zástupcu pridružených členov v predstavenstve Zväzu, ktorý má hlasovacie právo na rokovaniach predstavenstva  ako riadny člen. 

4. Za čestného prezidenta Zväzu môže byť na základe uznesenia zhromaždenia členov zvolená osoba,  ktorá má mimoriadne zásluhy na existencii a činnosti Zväzu. Čestný prezident neplatí členské príspevky. Čestný prezident má právo zúčastňovať sa na rokovaniach predstavenstva, a to s poradným hlasom. 

5. Mimoriadnym členom Zväzu sa môže stať na základe uznesenia predstavenstva fyzická osoba, ktorá nemusí byť v pracovnom pomere k členovi Zväzu, ale je expertom na niektorú z oblastí, ktorými sa zaoberajú odborné sekcie Zväzu.

6. Mimoriadny člen môže byť na základe uznesenia predstavenstva aj členom predstavenstva Zväzu, ale ich počet v predstavenstve nesmie presiahnuť 30% celkového počtu členov predstavenstva.

7. Mimoriadni členovia neplatia členské príspevky. Majú práva a povinnosti v rozsahu pridružených členov.

8. Počet mimoriadnych členov Zväzu je maximálne 10.

§ 4 ZÍSKANIE ČLENSTVA 

1. Žiadosť o členstvo predkladá žiadateľ písomne formou prihlášky 

2. Súčasťou písomnej prihlášky sú:

2.1. fotokópia výpisu z Obchodného registra alebo fotokópia koncesnej listiny či živnostenského listu,

2.2. vyhlásenie o súhlase s cieľmi a stanovami Zväzu a o záväzku dodržiavať stanovy Zväzu,  Všeobecné zasielateľské podmienky 

3. O prijatí za riadneho člena alebo pridruženého člena rozhoduje: a/ predstavenstvo zväzu b/ zhromaždenie  členov. Zhromaždenie členov má právo rozhodnúť o prijatí za člena len v tom prípade, ak:– bola prihláška predstavenstvom zväzu zamietnutá – žiadateľ podal odvolanie. Pri súčasnom splnení obidvoch podmienok zhromaždenie členov rozhodne o prijatí žiadateľa na najbližšom zhromaždení členov. 

4. Prijatý člen je povinný do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia oznamu o rozhodnutí predstavenstva o prijatí za člena všetkým členom prostredníctvom internetovej stránky ZLZ SR uhradiť poplatok za vstup a členský príspevok. 

5. Členstvo vzniká po uplynutí jedného mesiaca odo dňa uverejnenia oznamu,  ak počas tejto lehoty neboli proti členstvu žiadateľa vznesené žiadne námietky riadnych členov a ak bol zaplatený členský príspevok nového člena na daný kalendárny rok na účet zväzu. Táto lehota sa nevzťahuje na pridružených členov.  

6. Námietka môže byť vznesená iba, ak
          je prijatý člen v konkurze,
          prijatý člen nie je bezúhonný,
          prijatý člen porušuje etický kódex ZLZ SR v platnom znení, alebo
          iným spôsobom poškodzuje dobré meno ZLZ SR, zasielateľského stavu, alebo jeho prijatie by v budúcnosti mohlo mať tento dopad.
O námietkach rozhodne najbližšie Zhromaždenie členov.    

§ 5 ZÁNIK ČLENSTVA 

1. Každý člen môže ukončiť svoje členstvo vo Zväze vystúpením. 

2. Členstvo zaniká, ak zaniknú predpoklady pre členstvo podľa § 3 ods. 2, 3 týchto stanov. 

3. Členovia môžu byť vylúčení zo Zväzu rozhodnutím predstavenstva z nasledujúcich dôvodov:

3.1.              pre porušovanie stanov;

3.2.              pre neplatenie členských príspevkov i napriek opakovaným upomienkam,

3.3.              pre zneužitie členstva vo Zväze, alebo poškodzovanie záujmov a dobrého mena Zväzu.          

4. Proti vylúčeniu predstavenstvom možno podať odvolanie zhromaždeniu členov prostredníctvom sekretariátu Zväzu.  Rozhodnutie zhromaždenia je konečné. Podanie odvolania má odkladný účinok.  

5. Pri zániku členstva je člen povinný vyrovnať svoje záväzky voči Zväzu. Právo na majetok Zväzu zaniká  ukončením členstva.

6. Po zániku členstva je bývalý člen povinný okamžite upustiť od používania a ďalšieho zverejňovania loga ZLZ SR, ako aj certifikátov udelených zo strany ZLZ SR, a to v rámci všetkých svojich dokumentov (napr. na internetovej stránke, v obchodných podmienkach a pod.) alebo v akejkoľvek korešpondencii (email, fax, tel. komunikácia, reklama a pod.). Logo ZLZ SR požíva taktiež zákonnú ochranu, nakoľko ide o registrovanú ochrannú známku a v prípade neoprávneného používania  sa páchateľ môže dopustiť trestného činu Porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu v zmysle ustanovenia § 281 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona.

7. Bývalým členom sa po zániku členstva výslovne zakazuje akýmkoľvek spôsobom prezentovať sa ako člen zväzu, prípadne sa odvolávať na členstvo v ZLZ SR, nakoľko akékoľvek deklarovanie členstva v ZLZ SR podnikateľským subjektom je spôsobilé privodiť neoprávnenú výhodu v rámci hospodárskej súťaže a je výlučným právom aktívnych členov ZLZ SR.  

8. V zvlášť odôvodnených prípadoch zhromaždenie členov môže odobrať čestné členstvo alebo funkciu čestného  prezidenta. 

§ 6 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV 

1. Všetci riadni členovia Zväzu sú rovnoprávni.  

2. Každý člen Zväzu má právo :

2.1.              byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa Zväzu, práce predstavenstva, odborných sekcií a  sekretariátu;

2.2.              predkladať návrhy a námety na činnosť Zväzu na zhromaždení členov alebo cestou  sekretariátu ;

2.3.              vyjadrovať sa k plánu činnosti, rozpočtu Zväzu a k jeho plneniu ;

2.4.              podieľať sa na práci odborných sekcií . 

3. Riadni členovia Zväzu majú právo voliť a byť volení do orgánov Zväzu v zmysle týchto stanov.  

4. Pridružení členovia majú právo byť volení do orgánov Zväzu v zmysle týchto stanov.  

5. Členom, ktorí si napriek opakovaným upomienkam nesplnili príspevkovú povinnosť, môže predstavenstvo Zväzu  obmedziť ich práva podľa § 6 ods. 2 až 4, až do okamžiku splnenia si záväzkov voči Zväzu. 

6. Člen Zväzu je povinný :

6.1.              dodržiavať stanovy Zväzu a plniť uznesenia, ktoré prijal Zväz v súlade s týmito stanovami

6.2.              podporovať činnosť Zväzu a poskytovať mu všestrannú pomoc pri plnení jeho poslania

6.3.              riadne platiť členské príspevky podľa prijatých zásad

6.4.              poskytovať informácie potrebné pre štatistiku a evidenciu na sekretariáte Zväzu. 

§ 7 ORGÁNY ZVÄZU 

1. Orgánmi Zväzu sú:

1.1. Zhromaždenie členov                

1.2. Predstavenstvo

1.3. Revízna komisia                

1.4.Odborné sekcie

1.5. Sekretariát zväzu  

2. Funkcie v predstavenstve, odborných sekciách a v Revíznej komisii sú čestné (nie sú honorované).  Výdavky spojené s touto činnosťou hradí Zväz.  

3. Členská základňa sa tvorí v regiónoch podľa územno – správneho rozdelenia Slovenskej republiky. Je povolené  vytvoriť jeden región z viacerých územno – správnych celkov.  

4. Regióny si môžu tvoriť vlastné neformálne orgány, zamerané na riešenie špecifických problémov regiónu, avšak  činnosť týchto orgánov musí byť v súlade so stanovami a uzneseniami zhromaždenia členov a predstavenstva  Zväzu.

5. Porušenie stanov alebo konanie regionálnych orgánov, ktoré je v rozpore s uzneseniami zhromaždenia členov
 alebo rozhodnutiami predstavenstva podlieha postupu podľa § 5 týchto stanov.  

§ 8 ZHROMAŽDENIE ČLENOV 

1. Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom Zväzu. Tvoria ho zodpovední predstavitelia všetkých členov Zväzu,  resp. nimi splnomocnení zástupcovia.  

2. Zhromaždenie členov sa koná minimálne jedenkrát ročne.  

3. Riadne zhromaždenie členov zvoláva prezident v termíne podľa odseku 2. Prezident Zväzu je povinný zvolať  mimoriadne zhromaždenie členov, ak to požadujú minimálne 5 členovia predstavenstva Zväzu alebo aspoň 30  percent všetkých riadnych členov. V prípade dlhodobej neprítomnosti prezidenta zhromaždenie zvoláva prvý  viceprezident.  

4. Zvolanie zhromaždenia členov musí byť oznámené každému členovi písomnou pozvánkou zaslanou prostredníctvom poštovej služby, faxom alebo elektronicky najneskôr 30 dní pred  termínom jeho konania. Súčasťou pozvánky musí byť program rokovania. Ak je v programe návrh zmeny stanov,  voľby orgánov Zväzu alebo zmeny v zložení orgánov, navrhované zmeny a zoznamy kandidátov musia byť k  pozvánke priložené.  

5. Pripomienky a návrhy členov, týkajúce sa zmeny alebo úpravy stanov a kandidátov na členov orgánov Zväzu,  ktoré majú byť predložené na rokovanie zhromaždenia členov, musia byť predložené písomne najmenej 10 dní  pred konaním zhromaždenia.  

6. Zhromaždenie členov je schopné uznášania sa pri akomkoľvek počte prítomných riadnych členov, vo veciach  vopred v pozvánke uvedených bodov programu. Na rokovaní zhromaždenia členov má každý riadny člen jeden  hlas. Uznesenia sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov ( písomne predložené stanoviská sa  akceptujú), s výnimkou prípadov uvedených v odseku 7 tohto paragrafu a § 14 ods. 1. V ostatných prípadoch je  uznášania sa schopné, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov.

7. Pre schválenie zmeny stanov Zväzu je potrebný súhlas najmenej 2/3 riadnych členov Zväzu. V prípade ak sa
 riadny člen nemieni zúčastniť zhromaždenia členov, má právo vyjadriť sa k navrhovanej zmene písomne. Ak sa  nevyjadrí v termíne podľa bodu 5, považuje sa to za súhlas s navrhovanou zmenou.

8. Zo zasadnutí zhromaždenia členov sa vedú zápisnice, ktoré musí podpísať prezident Zväzu a menovaný
 zapisovateľ schválený zhromaždením členov. Zápisnicu dostanú všetci členovia Zväzu.

9. Do pôsobnosti zhromaždenia členov patrí:

Voľba a odvolanie prezidenta, členov predstavenstva a revíznej komisie
Schvaľovanie:
– správy o činnosti Zväzu a jeho orgánov,
– stanov Zväzu, ich doplnkov a zmien ,
– Všeobecných zasielateľských podmienok ZLZ SR a ich zmien – rozpočtu Zväzu,
– programu a koncepcie ďalšej činnosti Zväzu ,
– výšky ročných členských príspevkov a poplatkov za vstup nového člena ,   

Rozhodovanie:
– o zriaďovaní a zrušení odborných sekcií
– o odvolaniach členov proti rozhodnutiu predstavenstva. 

10. Voľby prezidenta, členov predstavenstva a predsedu revíznej komisie sa musia vykonať tajným hlasovaním.     Voľby riadi volebná komisia zvolená zhromaždením členov. 

§ 9 PREDSTAVENSTVO ZVÄZU 

1.     Predstavenstvo Zväzu je výkonným orgánom a medzi zasadnutiami zhromaždenia členov najvyšším orgánom Zväzu.

2.     Predstavenstvo sa skladá z 13 členov vrátane prezidenta. Volebné obdobie predstavenstva trvá dva roky. 

3.     Za člena predstavenstva Zväzu môže byť zvolený spoločník, člen štatutárneho orgánu alebo poverený zamestnanec riadneho člena a to vždy za každého člena najviac jeden zástupca; za prezidenta Zväzu však môže byť zvolený iba spoločník alebo člen štatutárneho orgánu riadneho člena. V prípade, že riadny člen navrhne za člena predstavenstva Zväzu svojho zamestnanca, riadny člen je povinný predložiť písomné poverenie na jeho zastupovanie v predstavenstve súčasne s návrhom na zvolenie. 

4.     Výnimku z ustanovenia §9 ods. 3 tvorí jeden zástupca pridružených členov, ktorý môže byť zvolený zhromaždením členov na základe návrhu predstavenstva. 

5.     Predstavenstvo je volené zhromaždením členov.  

6.     Predstavenstvo volí zo svojho stredu troch viceprezidentov, z nich jedného prvého viceprezidenta a predsedov odborných sekcií. 

7.     Prezident Zväzu je oprávnený zastupovať Zväz súdne i mimosúdne s oprávneniami zákonného zástupcu. Ostatní viceprezidenti sú oprávnení zastupovať Zväz po schválení predstavenstvom. 

8.     Predstavenstvo zasadá spravidla raz mesačne a je schopné uznášať sa, ak je prítomných najmenej 50% jeho členov. Uznáša sa jednoduchou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta, v jeho neprítomnosti prvého viceprezidenta.  

9.     Ak člen predstavenstva odstúpi počas volebného obdobia, ak prestane vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu riadneho člena alebo ak mu zanikne pracovný pomer k členovi Zväzu, jeho členstvo v predstavenstve Zväzu zanikne dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení predstavenstvu, dňom zániku funkcie člena štatutárneho orgánu alebo dňom zániku pracovného pomeru.  Člen ZLZ je povinný informovať predstavenstvo o zániku funkcie vo svojom štatutárnom orgáne alebo o zániku pracovného pomeru. Predstavenstvo má právo kooptovať za náhradníka nezvoleného kandidáta z minulých volieb s najväčším počtom hlasov; pokiaľ by taký nebol, predstavenstvo má právo kooptovať chýbajúcich členov z ostatných členov zväzu, za podmienky dodržanie zásady z § 9 ods.3.  Na najbližšom zhromaždení členov sa musí vykonať náhradná voľba na zvyšok funkčného obdobia.   

10.  Predstavenstvo Zväzu plní najmä tieto funkcie :            

10.1. rozhoduje o základných otázkach činnosti Zväzu, pokiaľ tieto rozhodnutia nepatria do pôsobnosti   zhromaždenia členov;            

10.2. zabezpečuje realizáciu uznesení zhromaždenia členov;            

10.3. rozhoduje o prijatí nových členov alebo vylúčení členov;            

10.4. riadi činnosť odborných sekcií a hodnotí ju;            

10.5. kontroluje činnosť sekretariátu Zväzu;           

10.6. predkladá zhromaždeniu členov správu o činnosti Zväzu a návrh rozpočtu;  

11. Prezident Zväzu :            

11.1. zastupuje zväz podľa odseku 4 tohto paragrafu;           

11.2. riadi činnosť sekretariátu Zväzu;           

11.3. zvoláva zhromaždenia členov;           

11.4. zvoláva a riadi zasadnutia predstavenstva;  

§ 10 REVÍZNA KOMISIA 

1.     Revízna komisia je trojčlenná. Predseda a dvaja členovia sú volení zhromaždením členov spomedzi riadnych členov Zväzu. Volebné obdobie je 2 roky. Členom revíznej komisie nemôže byť zástupca riadneho člena Zväzu, ktorého zástupca je členom predstavenstva. 

2.     Členom revíznej komisie môže byť vždy najviac jeden zástupca za jedného riadneho člena. 

3.     Revízna komisia plní tieto funkcie :     

3.1. vykonáva kontrolu hospodárenia Zväzu,     

3.2. vykonáva kontrolu plnenia uznesení zhromaždenia členov,     

3.3. dozerá na dodržiavanie stanov,     

3.4. predkladá zhromaždeniu členov správu o hospodárení Zväzu raz ročne,  Zistené závady revízna komisia prerokuje s prezidentom Zväzu a generálnym sekretárom.  Revízna komisia zasadá najmenej 2 krát ročne. 

4.         Ak člen revíznej komisie odstúpi počas volebného obdobia, revízna komisia má právo kooptovať až do najbližšieho zhromaždenia členov toho nezvoleného kandidáta, ktorý získal najväčší počet hlasov v posledných voľbách. 

§ 11 ODBORNÉ SEKCIE 

1.     Predstavenstvo Zväzu sa môže uzniesť na zriadení ďalších odborných sekcií (nad rámec sekcií schválených zhromaždením členov ).  

2.     Predsedovia týchto ďalších sekcií majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach predstavenstva s poradným hlasom.  

3.     Činnosť odborných sekcií sa vykonáva na základe ich vlastného plánu práce, ktorý predkladajú na schválenie predstavenstvu Zväzu. Predstavenstvo hodnotí plnenie plánu práce odborných sekcií a predkladá o tom správu zhromaždeniu členov.  

4.     V zásadných otázkach týkajúcich sa postavenia Zväzu a vzťahu Zväzu k iným subjektom, predovšetkým orgánom štátnej správy a legislatívnym orgánom predkladajú odborné sekcie svoje uznesenia a návrhy predstavenstvu na konečné rozhodnutie.  

5.     Členstvo v sekcii je dobrovoľné a nie je obmedzené čo do počtu zástupcov členov zväzu.  

§ 12 SEKRETARIÁT ZVÄZU 

1. Sekretariát zväzu zabezpečuje výkonné a administratívne činnosti Zväzu. V čele sekretariátu Zväzu stojí generálny  sekretár.

2. Generálny sekretár je menovaný a odvolávaný predstavenstvom Zväzu, ktoré určuje jeho hmotnú zainteresovanosť.  Organizačne podlieha prezidentovi Zväzu. 

3. Generálny sekretár zodpovedá za :
           

3.1. hospodárenie Zväzu v súlade s platnými predpismi o hospodárení ;            

3.2. zabezpečenie výkonných a administratívnych činností Zväzu ;            

3.3. vedenie všetkej evidencie ;            

3.4. rozpracovanie záverov predstavenstva ;            

3.5. vydávanie a poskytovanie informácií pre členov Zväzu ;            

3.6. plnenie ďalších úloh určených prezidentom alebo predstavenstvom Zväzu.  

4. Generálny sekretár sa zúčastňuje na zasadnutiach predstavenstva a zhromaždenia členov s hlasom poradným a  vyhotovuje zápisy zo zasadnutí predstavenstva.

5. Generálny sekretár po schválení predstavenstvom  prijíma a uvoľňuje do a zo zamestnania ďalších pracovníkov
 sekretariátu a podpisuje ich hmotnú zainteresovanosť.  

§ 12 a ZASIELANIE PÍSOMNOSTÍ

Písomnosti vrátane faktúr v styku medzi sekretariátom Zväzu a členmi Zväzu je možné zasielať poštovou službou, kuriérom, faxom alebo elektronickou poštou.

§ 13 HOSPODÁRENIE ZVÄZU 

1. Zväz hospodári v súlade s ročným rozpočtom, ktorý schvaľuje zhromaždenie členov.  

2. Zdrojom rozpočtu sú :   

2.1. členské príspevky,   

2.2. dobrovoľné príspevky členov a dary,   

 2.3. výnosy hospodárskej činnosti Zväzu, príjmy z reklám a podobne.  

3. Zväz zodpovedá za svoje záväzky celým majetkom. Členovia za hospodárske záväzky Zväzu neručia. Ich podiel  na hospodárskej strate Zväzu je obmedzený znehodnotením členských príspevkov.


4. Všetci riadni i pridružení členovia, okrem pridružených členov podľa ods. 6 tohto par. platia poplatok za vstup
 nového člena. Jeho výšku schvaľuje na návrh predstavenstva zhromaždenie členov, vždy pre celý kalendárny rok.

5. Výšku ročných členských príspevkov riadnych i pridružených členov schvaľuje na návrh predstavenstva
 zhromaždenie členov. Ročný príspevok sa platí v plnej výške i keď sa členstvo získalo v priebehu roka. Pri  ukončení členstva sa zaplatený príspevok nevracia.

6. Predstavenstvo Zväzu môže v odôvodnených prípadoch odpustiť zaplatenie poplatku za vstup nového člena i ročných členských príspevkov u tých pridružených členov, ktorých členstvo je v záujme a na prospech Zväzu  (napr. Stredných a vysokých škôl, na ktorých je vyučovaná problematika logistiky a  zasielateľstva).

7. Ročnú správu o hospodárení Zväzu za hospodársky rok predkladá zhromaždeniu členov predseda revíznej komisie  alebo ním poverený člen revíznej komisie.   

§ 14 ROZPUSTENIE ZVÄZU 

1. Rozhodnutie o rozpustení Zväzu môže prijať iba zhromaždenie členov. Rozhodnutie si vyžaduje súhlas najmenej  2/3 všetkých členov Zväzu.

2. Ak sa člen Zväzu nemôže zúčastniť zhromaždenia členov, akceptuje sa jeho písomné stanovisko k rozpusteniu  zväzu zaslané doporučene na sekretariát Zväzu.

3. Ak sa zhromaždenie členov uznesie na rozpustení Zväzu, súčasne zvolí likvidačnú komisiu, ktorá zabezpečí  vysporiadanie záväzkov Zväzu v súlade s platnými zákonmi.   

§ 15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Toto znenie stanov bolo schválené zhromaždením členov dňa 4.decembra 2001, zmenené uznesením zhromaždenia členov ZLZ SR zo dňa 24.4.2003, zo dňa 25.11.2004, zo dňa 17.05.2006, zo dňa 09.11.2011, zo dňa 10.11.2021 a nadobúda účinnosť dňom zaregistrovania MV SR a je záväzné pre všetkých členov Zväzu.  

2. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa pôvodné stanovy registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom  VVS/1-900/90-5672-3 rušia a platia stanovy registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-2200/90-966. 

Prílohy :
1. Logo ZLZ SR,
2. Profesijný kódex členov ZLZ SR.