sekretariat Nekomentované

7. akreditovaný kurz Zasielateľstvo- Špedičný expert – FIATA Diploma

Pripravujeme  7. akreditovaný kurz Zasielateľstvo- Špedičný expert – FIATA Diploma, ktorý sa začne ak bude prihlásených nad 20 účastníkov dňa 4.- 5.11.2021.

Kurz je akreditovaný svetovou asociáciou zasielateľstva a logistiky FIATA a tiež Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR. Kurzu sa zúčastňujú zástupcovia veľkých nadnárodných logistických a zasielateľských firiem napr. DB Schenker, METRANS,  ale aj menších logistických a dopravných firiem minimálne s jednoročnou praxou v odbore.

Kurz je organizovaný Žilinskou univerzitou v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR.

Podrobnosti o kurze sú na: https://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávanie Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

sekretariat Nekomentované

Ďalší úspešní absolventi šiesteho cyklu akreditovaného kurzu FIATA DIPLOMA

Dňa 15.7.2020 na základe úspešne vykonaných záverečných skúšok akreditovaného kurzu Zasielateľstvo -Špedičný expert FIATA Diploma boli odovzdané certifikáty absolventom v poradí už 6. behu kurzu.
Certifikáty odovzdali Ing. František Komora prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR (ZLZ SR) a odborný a organizačný garant kurzu prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy a predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávania ZLZ SR.
Absolventi okrem certifikátu Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov obdržia certifikát od celosvetovej asociácie zasielateľstva a logistiky  FIATA:  www.fiata.com

Podrobnosti o kurze a pripravovanom 7. behu kurzu  sú na https://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

sekretariat Nekomentované

Úspešná revalidácia akreditovaného kurzu celoživotného vzdelávanie Zasielateľstvo–špedičný expert FIATA Diploma 28.5.2020

Dňa 28.5. 2020 sme prešli úspešne revalidáciou kurzu cez revalidačnú komisiu svetovej asociácie zasielateľstva a logistiky FIATA. Revalidácia sa mala pôvodne uskutočniť 25.3.2020 v sídle FIATA v Zürichu vo Švajčiarsku. Z dôvodoch šírenia  coronavírusu COVID 19 bola nahradená online formou.

Predsedom komisie bol Stephen Morris z Austrálskeho združenie zasielateľov a colných deklarantov.

Za Zväz logistiky a zasielateľstva SR sa revalidácie zúčastnili prezident Ing.František Komora a predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávania prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.  a za Žilinskú univerzitu v Žiline katedru cestnej a mestskej dopravy aj doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.

Revalidácia platí na ďalšie štvorročné obdobie do  mája 2024, čo nám umožňuje realizovať akreditované kurzy, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia nadnárodných logistických a zasielateľských spoločností pôsobiacich v SR, dopravných firiem ale aj účastníci z logistických oddelení výrobných firiem.

Kurz pozostáva zo 14 modulov, ktoré obsahujú témy podľa štandardov FIATA Diploma. Úspešní absolventi získajú certifikát vydaný FIATA s celosvetovou platnosťou. Bližšie na:https://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Na základe úspešnej revalidácie kurzu  pripravíme ďalší kurz od októbra 2020.
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Odborný garant kurzu a predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva ZLZ SR

Vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy

Žilinská univerzita v Žiline

sekretariat Nekomentované

Kurz Zasielateľstvo- Špedičný expert – FIATA Diploma

Dňa 15.novembra 2018 začal už 6. akreditovaný kurz Zasielateľstvo- Špedičný expert – FIATA Diploma. Kurz je akreditovaný svetovou asociáciou zasielateľstva a logistiky FIATA a tiež Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR. Kurzu sa zúčastňujú zástupcovia veľkých nadnárodných logistických a zasielateľských firiem napr. DB Schenker, METRANS,  ale aj menších logistických a dopravných firiem minimálne s jednoročnou praxou v odbore.

Kurz je organizovaný Žilinskou univerzitou v spolupráci so  Zväzom logistiky a zasielateľstva SR.

Podrobnosti o kurze sú na: https://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávanie Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

sekretariat Nekomentované

ŽIADOSŤ O PODPORU vzdelávania na SOŠD, Hlavná 113, Košice

Vážení členovia ZLZ SR,

posielam v prílohe osobný list od riaditeľa Strednej odbornej školy dopravnej na Hlavnej 113 v Košiciach, Ing. Petra Parimuchu, PhD. so žiadosťou o finančnú podporu pre kvalitnejšie vybavenie odborných učební pre informatiku – popis štúdijného smeru 3767 M nájdete TU

Cieľom kvalitného vybavenia školy je podpora prípravy absolventov pre pracovné pozície: dispečer, logista a informatik možno práve pre Vašu spoločnosť.

Kontakt na Ing. Petra Parimuchu PhD. je : +421 55 727 7011, +421 948 974 007

sekretariat Nekomentované

Ďalší úspešní absolventi piateho cyklu akreditovaného kurzu FIATA DIPLOMA

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov revalidoval  16.marca 2016 v Zürichu pred medzinárodnou komisiou FIATA vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org) na obdobie štyroch rokov. Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je organizácia poverená  Zväzom logistiky a zasielateľstva SR pre vykonávanie vzdelávania za účelom získania certifikátu s celosvetovou platnosťou – FIATA DIPLOMA v zasielateľstve. Certifikát FIATA Diploma je celosvetovo uznávaný a úspešní absolventi sú zverejnení aj na stránke FIATA (www.fiata.org).

Predpísaný rozsah kontaktnej výučby je 240 hodín v ktorom sú aj odborné exkurzie v SR napr. sklad nebezpečných vecí DSV v Senci, kontajnerový terminál METRANS v Dunajskej Strede, riečny prístav Bratislava, KIA Motors Slovakia, zoraďovacia stanica nákladnej železničnej dopravy Teplička nad Váhom  a jedna nepovinná exkurzia v zahraničí.

Na kurze prednášajú zástupcovia v podstate všetkých katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline,  odborníci z praxe zo SR aj Českej republiky, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory atď. Podrobnosti sú na http://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata.

Kurz je určený pre pracovníkov  zo zasielateľských, logistických a dopravných organizácií, ale aj logistických oddelení výrobných a obchodných firiem,  s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a minimálne jednoročnou odbornou praxou.

Dňa  12.4.2018 boli záverečné skúšky kurzu, ktorý úspešne ukončilo 35 účastníkov  ( obr.1.) napríklad z týchto organizácií  DB Schenker, DSV, GEFCO Slovakia,  PKZ Logistics, METRANS, TOPNAD, BRING TRUCKING, HAKOS Spedition atď.  Predsedom skúšobnej komisie bol prezident ZLZ SR Ing. František Komora a jedným z členov predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Dvaja naši absolventi  kurzu FIATA DIPLOMA, ktorí majú prax v doprave a zasielateľstve získali: Osvedčenie IRU pre špičkových manažérov v cestnej doprave (IRU Award for TOP Road Transport Managers). Čiže tento kurz uznáva svetová únia cestnej dopravy (IRU) ako doklad o celoživotnom vzdelávaní manažéra v doprave.

V októbri 2018 pripravujeme v poradí už šiesty beh tohto akreditovaného celoživotného vzdelávania pre prax, ktorý je zaradení do systému vzdelávania Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a niektoré zasielateľské a logistické organizácie si ho zaradili do svojho interného systému vzdelávania pre perspektívnych  pracovníkov.

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

 

obr.1. úspešní absolventi                                 obr.2. odovzdávanie certifikátov

Obr.1 Absolventi 5. kurzu FIATA DiplomaObr.2 odovzdávanie certifikátov

 

sekretariat Nekomentované

Vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov validoval po prvý krát marci 2007 pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽSTVO – Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org).
Kurz prešiel úspešnou revalidáciou v marci 2016 a validácia je platná do marca 2020 a preto môže pripraviť pre Vás nový kurz, pričom začiatok  šiesteho kurzu bude 15. novembera 2018.

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva SR – číslo akreditácie:
3217/2015/152/1

V apríli 2018 skončí v poradí už piaty kurz a úspešní absolventi požiadajú FIATA o vydanie certifikátov s celosvetovou platnosťou.

Viac o ponuke kurzu Špedičný expert FIATA sa dozviete TU

a aj na stránke : http://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Objednávku na v poradí už šiesty kurz  na Slovensku, Špedičný expert FIATA so začiatkom 15. novembra 2018, nájdete TU

sekretariat Nekomentované

Nová vzdelávacia schéma, alebo záchranný pás?

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky  sa už dlhší čas zúčastňuje na úsilí o riešenie problémov nedostatku pracovných síl v slovenskej logistike. Žiaľ, potvrdilo sa, že zavádzanie metód trhu do školstva, princípu že každý môže študovať čo chce a školy sa budú prispôsobovať požiadavkám trhu, je veľmi zlý nápad.

Nebola totiž splnená jedna základná podmienka fungovania trhu. Subjekty, ktoré si vyberajú školy, musia mať pri rozhodovaní potrebné informácie a musia znášať následky chybných rozhodnutí. Oni však investujú peniaze štátu, ktorý potom musí riešiť ich nezamestnanosť, resp.  nedostatok odborníkov na veľa profesií z výroby, ale aj logistiky a dopravy. Ochota tvrdo pracovať chýba, z maturít sa vytráca matematika a v snahe získať počty študentov školy ponúkajú „splnené sny“.

Zakrátko sa začal problém chýbajúcich produktívnych pracovníkov ukazovať. Liek, duálne vzdelávanie, však môže fungovať len, ak nebudú študenti odchádzať na školy s lepším marketingom a nižšími nárokmi. Súčasne musia byť v mieste školy s duálom zamestnávatelia, ktorí študentom ponúknu prax.

Na tomto pohorel projekt duálneho vzdelávania v logistike a zasielateľstve. Našli sa len tri firmy: Schenker  spol. s r.o., Gebrüder  Weiss  s.r.o. a Dachser Slovakia a.s., ktoré boli dostatočne veľké a zodpovedné, aby sa do projektu zapojili.

Zamestnávatelia potrebujú pracovníkov už dnes. Ako najschodnejšie riešenie sa ukazuje segmentované vzdelávanie popri zamestnaní. Systém bude pracovať s ľuďmi, ktorí sa už popálili na súčasnom školskom systéme a musia zarábať. Vzhľadom na túto kombináciu bude vzdelávanie pomalšie a bude sa  skladať z kratších kurzov,  podľa potrieb zamestnávateľov. Ak firma potrebuje colného deklaranta, pošle ho na kurz deklarantov. Ak bude chcieť, aby bol lepší, pošle ho na ďalšie kurzy. A kto absolvuje potrebný počet školení, dostane diplom, ktorý firmy z našej branže budú akceptovať ako doklad o vzdelaní v obore.

Zväz logistiky a zasielateľstva pripravuje systém odborného vzdelávania formou modulových kurzov v rozsahu 8-10 hodín. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe. Pričom prvý odborný kurz na tému Prepravná zmluva v cestnej nákladnej doprave sa konal na 13. februára 2018 v Žiline. Ďalšie kurzy sú naplánované na 13.apríla 2018 na tému „Colné postupy“ a na 19.júna 2018 na tému : „Režim práce vodičov v cestnej nákladnej doprave a plánovanie harmonogramov prepráv“.

Zväz logistiky a zasielateľstva  Slovenskej republiky  už roky so Žilinskou univerzitou organizuje akreditované kurzy Zasielateľstvo – FIATA Diploma, uznávané na všetkých kontinentoch. Že by záchranný pás?

 

zlzmain Nekomentované

ÚSPEŠNÁ REVALIDÁCIA KURZU FIATA-DIPLOMA PRE SLOVENSKO

Dňa 16.marca 2016, v sídle FIATA v Zürichu sa podarilo slovenskej delegácii vedenej Ing. Františkom Komorom prezidentom ZLZ SR, prof. Ing. Jozefovi Gnapovi, PhD. odbornému garantovi akreditovaného kurzu a Doc. Ing. Jurajovi Jagelčákovi, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline úspešne revalidovať na ďalšie štyri roky kurz FIATA Diploma v zasielateľstvefoto 1
Obsah kurzu, študijné materiály z nižšie uvedených modulov, lektorské zabezpečenie, technické a informačné vybavenie kurzu, systém skúšania a zvyšovania kvality, boli úspešne revalidované pred komisiou vzdelávania FIATA (ABVT), ktorú vedie Thomas Sim zo Singapúru.
Predseda komisie pán Thomas Sim odovzdal 18. marca 2016 prezidentovi ZLZ SR Ing. Františkovi Komorovi a prof. Jozefovi Gnapovi a doc. Jagelčákovi certifikát o úspešnej revalidácii kurzu FIATA Diploma v zasielateľstve – foto 2

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je organizácia akreditovaná Zväzom logistiky a zasielateľstva SR pre vykonávanie vzdelávania za účelom získania Certifikátu s celosvetovou platnosťou – FIATA Diploma v zasielateľstve.

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1.

Na základe požiadavky z členskej základe ZLZ SR, ale aj kladnej odozvy z praxe sme pripravili ďalší kurz, ktorý začne pravdepodobne v mesiaci október 2016.
Kurz prebieha podľa štandardov FIATA, kde je 14 modulov, z ktorých sa vykonáva aj overenie znalostí.

1. Úvod do zasielateľstva

2. Námorná preprava

3. Námorné kontajnery

4. Multimodálna preprava

5. Letecká preprava

6. Cestná preprava

7. Železničná preprava

8. Vnútroštátna a medzinárodná preprava vnútrozemskými vodnými cestami

9. Colné postupy

10. Logistika, skladovanie a distribúcia

11. Poistenie

12. Nebezpečný náklad

13. Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana

14. Informačné a komunikačné technológie v zasielateľstve

Certifikát FIATA Diploma v zasielateľstve je celosvetovo uznávaný a úspešní absolventi sú zverejnení aj na stránke FIATA (www.fiata.org).

Kurz je určený pre účastníkov zo zasielateľských, logistických a dopravných organizácií, ale aj logistických oddelení výrobných a obchodných firiem,  s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a minimálne jednoročnou odbornou praxou.

Podrobnosti na: http://kcmd.uniza.sk/fiata/

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva ZLZ SR a odborný garant kurzu

 

zlzmain Nekomentované

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita  v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy

 HISTÓRIA CIEN PHM  :  http://fpedas.utc.sk/~phm/Historia.htm

 ZOZNAM  AKREDITOVANÝCH kurzov

 1.     Právne minimum  vodičov a referentov cestnej nákladnej dopravy  – 8 hod.

 2.     Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej nákladnej a autobusovej doprave – 32  hod.


3.       Nakladanie a upevnenie nákladu – 6 hod.

 4.       Medzinárodné dohody, dohovory a legislatívy EÚ a SR na vykonávanie cestnej nákladnej dopravy – 14 hod.


5.        Odborná spôsobilosť na podnikanie v taxislužbe –  14 hod.

 Ponúka a realizuje školenie na objednávku firiem v ich priestoroch.

 Referencie: GEFCO Slovakia, DHL, DB SCHENKER, HERMES, VW Slovakia, HUDOS atď.

 

Bližšie informácie na:  http://fpedas.utc.sk/~skolenia/