sekretariat Nekomentované

Zo zasadnutí predstavenstva ZLZ SR v roku 2022

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 12.januára 2022 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 10.februára 2022 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 10.marca 2022 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 07.apríla 2022 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 13.mája 2022 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 21.júna 2022 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.septembra 2022 nájdete TU

sekretariat Nekomentované

Zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 10.11.2021

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 10.novembra 2021 v popoludňajších hodinách v priestoroch hotela Bratislava v Bratislave. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 15 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 4 spoločností, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ a hostia: Ing. Peter Hrapko z MDV SR a Roman Kment z Česmad Slovakia.

Zhromaždenie členov ZLZ 10.11.2021-2

 

Správu o činnosti  Zväzu za rok 2021 predniesol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. V rámci programu riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR odznela správa o hospodárení za 2020 a za obdobie 1.-10.2021, ktorú predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária Csizmadiová a návrh na rozpočet 2022 .  Pričom výška členského príspevku zostáva  bez zmeny :  690.- EUR/rok pre riadnych členov ZLZ SR a 200.- EUR/rok pre pridružených členov.

Zhromaždenie členov schválilo zmenu v Stanovách  v § 5 doplnením bodov 6. a 7. podľa návrhu, ktorý bol prílohou pozvánky.

Zhromaždenie členov zvolilo do orgánov zväzu týchto kandidátov:

Prezident ZLZ SR:                           Ing. František Komora

Členovia predstavenstva:

Mgr. Ján Držík

Ing. Peter Harach

Benjamin Chladný

Ing. Pavol Kužma

Peter Menczer

Miloš Mervart

Mag. Stanislav Michalička

Bc. Daša Pobiecká

Ing. Ivan Pobjecký

JUDr. Maroš Prosman

Ing. Tomáš Suhányi

Člen predstavenstva – zástupca pridružených členov: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD

Predseda revíznej komisie:              Mária Csizmadiová

Členovia revíznej komisie:               Martin Hríň a Šarlota Hromníková

Tak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2021:

 1. miesto : Michal Hrdý, Stredná odborná škola dopravná  Bratislava

Téma: „Organizácia skladového hospodárstva v dopravnom podniku“

 1. miesto : Vanessa Koričová, Stredná priemyselná škola dopravná, Bratislava

Téma:  „Zabezpečenie prepravy tovaru firmou HD Logistics, s. r. o.“

 1. miesto : Filip Kolář, Stredná odborná škola dopravná, Bratislava

Téma: „Zefektívnenie marketingovej komunikácie v spoločnosti BMW-Group a.s.“

Pri príležitosti životného jubilea si prevzali ocenenie za aktívnu prácu v oblasti zasielateľstva a logistiky a jeho prínos pre rozvoj zasielateľstva na Slovensku Ing. Pavla Čaplová, Benjamín Chladný a Mag. Stanislav Michalička.

Zhromaždenie členov ZLZ SR 2021 prijalo uznesenie, ktoré predniesol predseda volebnej a návrhovej komisie Michal Šišolák.

Po skončení oficiálneho programu sa uskutočnilo spoločenské posedenie s večerou, kde pokračovala neformálna diskusia.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete  TU

sekretariat Nekomentované

Nový systém registrácie zásielok v Egypte „NAFEZA“

Upozorňujeme na nový systém registrácie zásielok ACI (Advanced Cargo Information) pred dátumom odoslania je zavedený v Egypte článkom 39 nového colného zákona č. 207.

Má sa tým naplniť cieľ zjednodušenia postupov pre odbavenie zásielok, zaistiť overenie záruk dovozcu a vývozcu, prijať dovoz určitých druhov zásielok, alebo zakázať iným vstúpiť na egyptský trh.
Postupy boli nastavené takto:

– dovozca, alebo jeho zástupca sa zaregistruje na elektronickom portály vnútroštátneho jednotného portálu pre zjednodušenie zahraničného obchodu „NAFEZA“;

– najmenej 48 hodín pred odoslaním zásielky do Egypta musia byť „nahraté“ informácie o zásielke, aby obdržala predbežné colné registračné číslo, ktorým je „ACID alebo predbežná informatívna deklarácia zásielky“. Berie sa na vedomie, že proces „nahrávania“ informácií o zásielke sa musí opakovať pri každej zásielke;

– exportér využije vyhradenú platformu založenú na CargoX riešení pre blockchain prenos dokumentov, v ktorej si bude musieť vytvoriť účet.
ACID by mala byť riadne uvedená v každom prepravnom doklade, aby bola zaistená sledovateľnosť zásielky.

Pozor tiež na to, že zásielka nebude vyložená z plavidla a bude vrátená, pokiaľ nebude dodržaná registrácia cez ACI.

Zdôrazňujeme, že prevádzka tohto systému už bola zahájená skúšobne od 1.apríla 2021 a včera (23.6.) vydaným dekrétom bolo prechodné obdobie predĺžené do 30.9.2021, t.z. že implementácia ACI sa začne 1.10.2021.

zlzmain Nekomentované

Prijatie nových členov ZLZ SR

Predstavenstvo Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky na svojom hybridnom rokovaní dňa 29.09.2022,  rozhodlo o prijatí za riadneho člena ZLZ SR  nasledovné spoločnosti:

QCS – Quick Vargo Service, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava,  IČO 54 596 939

v zmysle ustanovení § 4 ods. 5 a Stanov ZLZ SR, prípadné námietky je možné podať do 30.10.2022    vrátane

sekretariat Nekomentované

Zo zasadnutí predstavenstva ZLZ SR v roku 2021

Zápis z online zasadnutie dňa 14.1.2021 nájdete TU

Zápis z online zasadnutia dňa 17.2.2021 nájdete TU

Zápis z online zasadnutia dňa 18.3.2021 nájdete TU

Zápis z online zasadnutia dňa 15.4.2021 nájdete TU

Zápis z online zasadnutia dňa 13.5.2021 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 16.6.2021 nájdete TU

Zápis zo zasadnutie dňa 13.9.2021 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 13.10.2021 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 10.11.2021 nájdete TU

sekretariat Nekomentované

Zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 11.11.2020 online

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 11.novembra 2020 online*. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 23 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 7 spoločností, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ SR a hostia.

*Zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 ustanovuje v § 5, že: „Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva, môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.

Prítomných privítal Mag. Stanislav Michalička, člen predstavenstva Zväzu, ktorý schôdzu aj viedol.

Správu o činnosti Zväzu za rok 2020 predniesol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. V rámci programu riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR odznela správa o hospodárení za rok 2019 a správa o predbežnom hospodárení za obdobie 1-10.2020, ktoré predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária Csizmadiová a návrh na rozpočet na rok 2021, ktorý bol Zhromaždením schválený. Pričom výška členského príspevku zostáva na 690.- EUR/rok pre riadnych členov ZLZ SR a 200.- EUR/rok pre pridružených členov.

Tak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2020:

Predseda Sekcie vydavateľstva a vzdelávania ZLZ SR Prof. Gnap oznámil výsledky vyhodnotenia zaslaných prác. Počet prihlásených prác bol 12 zo 4 škôl. Prvé tri boli odmenené diplomom a finančnou odmenou – 1. miesto: 170,- €, 2. miesto: 100,- € a 3. miesto: 70,- €:

 1. miesto : Timea Vargová : Technológia prepravy tovaru (Technológia v leteckej preprave tovaru), Stredná priemyselná škola dopravná, Košice
 2. miesto : Jakub Murko : Zabezpečenie prepravy vozidla GINETTA LMPB do Abu Dhabi pre závodný tím ARC Bratislava, Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova, Bratislava
 3. miesto: Marek Harazin : Využitie technológie RFID, Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen

Diplomy a finančné odmeny študentom boli zaslané poštou.

Pri príležitosti životného jubilea bolo udelené ocenenie Ing. Antonovi Šnegoňovi za aktívnu prácu a prínos v oblasti zasielateľstva a logistiky na Slovensku.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete TU

sekretariat Nekomentované

Základná informácia pre členov ZLZ SR ohľadne Covid 19 a pracovnoprávnych vzťahoch

Vážení členovia,

predpokladáme, že témou č. 1 vo všetkých firmách, ktoré majú zamestnancov, je nákaza Covid 19 a jej vplyv na fungovanie firmy tak z pohľadu ochrany pred jej šírením, ako aj z pohľadu zabezpečenia chodu firmy a plynulosti samotného obchodu v prípade výskytu Covid 19 u niektorého zamestnanca, zamestnancov alebo v prípade úzkeho kontaktu kohokoľvek vo firme s osobou pozitívnou na Covid 19.

Prežívame časy, kedy šírenie choroby je tak rýchle a nepredvídateľné, že predstihuje opatrenia a jasné inštrukcie zo strany kompetentných orgánov, preto firmy zostávajú v mnohých aspektoch v tomto boji osamotené a tieto musia existujúce všeobecne záväzné predpisy a opatrenia operatívne dopĺňať vlastnými internými predpismi, alebo ad hoc rozhodnutiami v súlade so zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku / vo firme, ale aj so základnými zásadami zdravého rozumu.

Platí to aj pre vás, našich členov, firmy podnikajúce v oblastiach logistiky a zasielateľstva v Slovenskej republike. Nemáme pre vás pripravený povestný „všeliek“ alebo nejakú štandardizovanú inštrukciu ako postupovať v prípade výskytu incidentu s Covid 19, pretože tie závisia od mnohých kritérií, ako sú počet zamestnancov, náplň činnosti, počet pracovísk, vaše interné predpisy, pracovné zmluvy so zamestnancami, pracovná zdravotná služba, alternatívne testovanie atď. Čo však môžeme, ako zväz poskytujúci servis našim členom urobiť je, že vám poskytneme základné záchytné body pre interné predpisy a operatívne opatrenia vo vašej firme.

 1. Predovšetkým, základným zdrojom informácií je Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v jeho 9. aktualizácii:

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4445:usmernenie-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19-sposobenym-koronavirusom-sars-cov-2-deviata-aktualizacia&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

 1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu zdravia na pracovisku v zmysle Zákonníka práce a zákona o BOZP a rovnako pripraviť preventívne opatrenia na zabránenie poškodzovaniu zdravia zamestnancov (§ 146 ods. 2 Zákonníka práce a § 147 ods. 1 Zákonníka práce a § 5 ods. 3 zákona o BOZP).

Kým teda štát cestou „Corona legislatívy“ chráni celoštátny záujem na zamedzení šírenia Covid 19, každá firma má, aj v zmysle Zákonníka práce a osobitných zákonov, vytvorený priestor pre doplnenie týchto celoštátnych pravidiel cestou vydania interných smerníc alebo iných inštrukcií a pokynov voči zamestnancom a tretím osobám v záujme ochrany firmy, jej zamestnancov a tretích osôb, ktoré s firmou akokoľvek integrujú.

 1. Zamestnanci sú povinní dodržiavať právne predpisy a iné predpisy o BOZP a pokyny na zaistenie BOZP, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania sa na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení. Týmito sa myslia najmä postupy a pokyny v rámci pracovného poriadku zamestnávateľa, teda aj interné smernice (§ 12 ods. 2 písm. a) a b) zákona o BOZP).
 1. Doplnenie „Corona legislatívy“ spracovaním interných smerníc, inštrukcií a pokynov za účelom zvládnutia rizikových situácií v súvislosti s postupom pri rôznych druhoch Covid 19 incidentov prichádza do úvahy napr. v nasledovných bodoch:
 • definícia Covid 19 incidentu vo firme a jeho druhov a jeho vyhodnotenie,
 • zapojenie možnosti testovania Ag testami vo firme,
 • prijatie operatívnych opatrení v prípade výskytu Covid 19 incidentu vo firme,
 • prijatie preventívnych opatrení ako sú napr. vytvorenie izolovaných pracovných tímov, zmena pracovného zaradenia vzhľadom na pandémiu Covid 19,
 • opatrenia na vstupe zamestnancov a tretích osôb do firmy a postup v prípade odmietnutia ich dodržania.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti vám odporúčame, aby ste vzhľadom na situáciu vyvolanú pandémiou Covid 19 prehodnotili svoje interné smernice, inštrukcie a pokyny a operatívne prijali nové opatrenia vo vhodnej forme, aby ste účinne chránili záujmy svojej firmy, jej zamestnancov a tretích osôb a zároveň tým predišli rizikovým situáciám a možným incidentom.

V prípade potreby odporúčame využiť externé poradenské služby.

Z našich členov sa danou problematikou zaoberá napríklad spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., ktorá je pripravená vám pomôcť.

sekretariat Nekomentované

Zasadnutia Predstavenstva ZLZ SR v roku 2020

Zápis zo zasadnutia dňa 16.01.2020 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 12.02.2020 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 25.06.2020 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 23.07.2020 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 24.09.2020 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 22.10.2020 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 11.11.2020 nájdete TU

sekretariat Nekomentované

Odborná konferencia ZLZ SR 2019 sa konala 14. novembra 2019 v Šamoríne

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 14. novembra 2019  bolo prítomných 114 účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili účastníci kurzu FIATA Diploma, ktorý organizuje ŽU v Žiline, študenti stredných odborných škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Konferenciu otvorila Ladislava Cengelová, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

ZLZ 14.11.2019-6ZLZ 14.11.2019-7

Odborné a komerčné prednášky, ktoré odzneli počas konferencie:

Balík mobility v cestnej doprave   Hana Jurkovičová, Štátny dopravný úrad MDV SR    

Možný dopad pripravovaných zmien režimu práce vodičov nákladnej dopravy a jeho kontroly na logistiku                         Jozef Gnap, Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS

Cargo development in KATOWICE AIRPORT    Pawel Wojda, Cargo City KATOWICE AIRPORT 

Prístav Koper New investments for better services        Ivan Perič, Luka Koper

Prístav Antwerpy tvárou k súčasným logistickým výzvam a riešeniam   Martin Hubeňák,                                                                                                                                                              Port of Antwerp

DCT Gdańsk Baltic Hub for Today and Tomorrow  Mateusz Frankiewicz, Deepwater                                                                                                                                 Container Terminal Gdańsk

Od tradičnej fyzickej ochrany k modernému bezpečnostnému riešeniu Oliver Duffek,                                                                                                                                                            SECURITAS SK s.r.o. 

LINEAS End to end logistics solutions across Europe   Luboš Fronk, LINEAS

SILK ROAD, operátor METRANS          Štefan Esztergalyos, METRANS /Danubia/, a.s.     

Preprava nebezpečných vecí a použitie bezpečnostných značiek v praxi Rudolf Cagáň ,                                                                                                                                                              Fortischem,a.s. Nováky

Novinky v SW produktoch pre zasielateľstvo a logistiku  Stanislav Kovář,  OLTIS Group, a.s.    

               

NOVINKOU konferencie bola panelová diskusia na hlavnú tému :„Napojenie                        prístavov na  vnútrozemskú prepravu, ktorú moderoval Stanislav Michalička ml.

Panelovej diskusie sa zúčastnili:     Juliusz Grabowski – Port of Szczecin

                                                                Vladimír Doboš – Hafen Hamburg

                                                                Martin Hubeňák – Port of  Antwerp

                                                                Ivan Perič- Port of Koper

ZLZ 14.11.2019-40ZLZ 14.11.2019-42

                        

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2019 splnila svoj účel a účastníci získali nie len cenné informácie, ale aj nové kontakty.

Poďakovanie patrí všetkým prezentujúcim a sponzorom.

Napísali o Odbornej konferencii ZLZ SR 2019 v Logistika dnes.sk:

Slovenskí logistici si vždy majú čo povedať

sekretariat Nekomentované

Zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 13.novembra 2019

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 13.novembra 2019 v popoludňajších hodinách v priestoroch hotela X-Bionic v Šamoríne – Čilistove. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 27 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 7 spoločností, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ a hostia.

Správu o činnosti Zväzu za rok 2019 predniesol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. V rámci programu riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR odznela správa o hospodárení za rok 2018 a za obdobie 1-10. 2019, ktorú predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária Csizmadiová a návrh na rozpočet na 2020, ktorý bol Zhromaždením schválený. Pričom výška členského príspevku zostáva na 690.- EUR/rok pre riadnych členov ZLZ SR a 200.- EUR/rok pre pridružených členov.

ZLZ 13.11.2019-10

Zhromaždenie členov schválilo zmenu vo Všeobecných zasielateľských podmienkach ZLZ SR v bode 14.5. podľa návrhu, ktorý bol prílohou pozvánky.

Zhromaždenie členov zvolilo do orgánov zväzu týchto kandidátov:

Prezident ZLZ SR:                           Ing. František Komora

Členovia predstavenstva:

Mgr. Ján Držík

Ing. Peter Harach

Benjamin Chladný

Ing. Pavol Kužma

Peter Menczer

Miloš Mervart

Mag. Stanislav Michalička

Bc. Daša Pobiecká

Ing. Ivan Pobjecký

JUDr. Maroš Prosman

Ing. Tomáš Suhányi

Člen predstavenstva – zástupca pridružených členov: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD

Predseda revíznej komisie:              Mária Csizmadiová

Členovia revíznej komisie:              Ing. Ján Jašenský a Martin Hríň

 

Tak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2019:

 1. miesto : Dominik Ágh, Stredná odborná škola dopravná  Bratislava

Téma: Systémy kontajnerovej a kombinovanej dopravy a ich využitie v logistickom reťazci

 1. miesto : Karolína Ujlacká, Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava

Téma: Skladovanie

 1. miesto : Gabriel Varga, Stredná priemyselná škola dopravná, Košice

Téma: Dovoz tovaru do EÚ z tretích krajín

Pri príležitosti životného jubilea si prevzali ocenenie za aktívnu prácu v oblasti zasielateľstva a logistiky a jeho prínos pre rozvoj zasielateľstva na Slovensku Ing. Ján Vošček a Ing. Peter Harach.

V rámci odborného programu odzneli  dve  prezentácie:

Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o. „Aktuality v colnom a daňovom práve

Spoločnosť Crefoport s.r.o. „Ako na pohľadávky

Po skončení oficiálneho programu sa uskutočnilo spoločenské posedenie s večerou, kde pokračovala neformálna diskusia aj pri heligónke.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete TU