sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER-cigarety dostanú „rodný list“

Dobrý deň,

spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelácia, s.r.o., pripravila pre členov ZLZ SR newsletter o zásadných zmenách a novinkách v rámci výroby, distribúcie, prepravy a obchodovania s tabakovými výrobkami, ktoré sa v EÚ a v SR legislatívne zaviedli už od 20. mája 2019 a ktoré sa týkajú označovania tabakových výrobkov jedinečným identifikátorom („rodným listom“) a bezpečnostným prvkom, a to od ich výroby alebo dovozu, až po ich predaj spotrebiteľovi. Zavádza sa unikátny systém online „vysledovateľnosti“ („e-traceability“) tabakových výrobkov, ktorý prinesie všetkým dotknutým subjektom množstvo povinností.

V prílohe tohto e-mailu nájdete podstatné informácie.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať spoločnosť Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o. na office@prosman-pavlovic.sk, alebo na +421 907 760 347

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER -zákon o Ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Radi by sme Vás upozornili na novoprijatý zákon o Ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý nadobudol účinnosť od 1. marca 2019. Tento nový zákon rozširuje pôvodnú ochranu oznamovateľov a tým prispieva k zvýšeniu administratívy zamestnávateľa.

V nadväznosti na to sú zamestnávatelia povinní sa adaptovať na prísnejšie podmienky ochrany a lepšej vymáhateľnosti. Je tomu tak preto, že úloha kontroly bola zverená novému Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Dôsledkom toho je aj rozšírenie možností udelenia pokuty a ďalšie sankcie za nesúlad s novou právnou úpravou.

Pokiaľ máte ďalšie otázky neváhajte si prezrieť náš newsletter k tejto téme. Sme Vám k dispozícii.

I hope all is well. Please, notice that from the effective day – March 1, 2019, the National Council of the Slovak republic passed a newly formed Whistleblower Protection Act. The new law advance whistleblowers protection, which means the extend of a administrative burden on the employers.

Therefore, employers have to adapt to stricter measures and better supervision from the outside authority. Moreover, the oversight of the compliance with the law was delegated to the newly formed Whistleblower Protection Authority. As a consequence, significant fines with other measures are in play for non-compliance.

Should you have any questions do not hesitate to look into our NEWSLETTER and contact us. Thank you for consideration.

J U D r.   M a r o š   P R O S M A N

advokát  |  attorney

 

 

Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa: Hlavná 31, 917 01 Trnava
Mobil: +421 (0) 907 760 347
Fax: +421 (0) 33 53 32 389
Email: maros.prosman@ppak.sk
Web: www.prosman-pavlovic.sk
sekretariat Nekomentované

Odborná konferencia ZLZ SR 2018 sa konala 08.11.2018 v Šamoríne

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 08. novembra 2018 bolo prítomných 105 účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili študenti Žilinskej univerzity v Žiline, študenti stredných odborných škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Konferenciu otvoril  Mgr. Stanislav Trčík, riaditeľ odboru stratégie a rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Na aktuálnu tému BREXIT vystúpil Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, J.E. Andrew John Garth

Odborné a komerčné prednášky, ktoré odzneli počas konferencie:

Aktuálne problémy v logistike, František Komora, Prezident ZLZ SR  

Problematika GDPR „Ochrana osobných údajov“ v zasielateľstve, Peter Debnár, AK Prosman a Pavlovič

PORTS SZCZECIN-ŚWINOUJSCIE – The Best Choise for Slovak Customers, Aneta Szreder-Piernicka, Port of Szczecin

PORT ANTWERP, Walter Holzhammer, Port of Antwerp

Multimodalita nielen pre chémiu – projekt ChemMultimodal, Jaroslav Čermák, ZCHFP    

PORT OF GDANSK your Gate for Slovakia, Michal Stupak, Port of Gdańsk

Faktor ponuky ceny  ako nástroj rokovania o výške ceny za prepravu, Miloš Poliak – ŽU v Žiline

Schválený hospodársky subjekt a zjednodušené postupy, Rastislav Vysocký, AK Prosman a Pavlovič

Sledovanie polohy železničných vozňov prostredníctvom GPSPetr Kroča – OLTIS Group, a.s.     

Prečo GEFCO Forwarding Slovakia, s.r.o. ?, Jana Bačíková , Ladislav Balogh, GEFCO Forwarding

Služby v oblasti poistenia a risk managementu trochu inak , Renata Hofferová, RENOMIA,s.r.o.

Zmeny v ADR, RID a ADN na rok 2019, Ivan Pobjecký , MIND poradenstvo

Aktuálny vývoj na trhu logistických nehnuteľností, Michal Cerulík, CBRE

 

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, prof. Ing. Miloš Poliak PhD. odovzdal ocenenie za spoluprácu v oblasti logistiky, dopravy a zasielateľstva Ing. Františkovi Komorovi.

           

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2018 splnila svoj účel a účastníci získali nie len cenné informácie, ale aj nové kontakty.

Poďakovanie patrí všetkým prezentujúcim a sponzorom.

sekretariat Nekomentované

Zhromaždenie členov ZLZ SR 2018 sa konalo 07.11.2018

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 7.novembra 2018 v popoludňajších hodinách v priestoroch hotela X-Bionic v Šamoríne – Čilistove. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 22 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 6 spoločností, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ a hostia.

V rámci programu riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR odznela správa o hospodárení za rok 2017 a obdobie 1-10. 2018, ktorú predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária Csizmadiová a návrh na rozpočet na 2019 s návrhom na zvýšenie členského príspevku na 690.- EUR/rok pre riadnych členov ZLZ SR. Správu o činnosti Zväzu za rok 2018 predniesol prezident ZLZ SR Ing. František Komora

13

Tak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2018:

  1. miesto : Júlia Neuschlová, SPŠ dopravná Zvolen, téma: Technológia skladovania
  2. miesto : Gabriela Chmelová, SOŠD Kvačalova 20, Bratislava, téma: Logistické zabezpečenie prepravy konkrétneho tovaru v EU a mimo EU vo firme Cargo-partner SR s.r.o.
  3. miesto : Peter Forrai, Stredná priemyselná škola dopravná, Košice, téma: Preprava nadrozmerných nákladov, ocenenie prevzal riaditeľ školy Ing. Peter Parimucha, PhD.

Ocenenie za aktívnu prácu v oblasti zasielateľstva a logistiky a jeho prínos pre rozvoj zasielateľstva na Slovensku prevzal Miloš Mervart.

Odborný program obsahoval nasledovnú prednášku:

PhDr. Martina Piačková – Grian, s.r.o.

Prínos práce dopravného psychológia k bezpečnosti na cestách

a príspevok riaditeľa Strednej odbornej školy dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava, Ing. Martina Zatkalíka, PhD. na tému:

„Aktuálne problémy stredoškolského odborného vzdelávania a odbornej prípravy študentov v oblasti dopravy a logistiky“

Po skončení oficiálneho programu sa uskutočnilo spoločenské posedenie s večerou, kde pokračovala neformálna diskusia.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete TU