sekretariat Nekomentované

Nová vzdelávacia schéma, alebo záchranný pás?

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky  sa už dlhší čas zúčastňuje na úsilí o riešenie problémov nedostatku pracovných síl v slovenskej logistike. Žiaľ, potvrdilo sa, že zavádzanie metód trhu do školstva, princípu že každý môže študovať čo chce a školy sa budú prispôsobovať požiadavkám trhu, je veľmi zlý nápad.

Nebola totiž splnená jedna základná podmienka fungovania trhu. Subjekty, ktoré si vyberajú školy, musia mať pri rozhodovaní potrebné informácie a musia znášať následky chybných rozhodnutí. Oni však investujú peniaze štátu, ktorý potom musí riešiť ich nezamestnanosť, resp.  nedostatok odborníkov na veľa profesií z výroby, ale aj logistiky a dopravy. Ochota tvrdo pracovať chýba, z maturít sa vytráca matematika a v snahe získať počty študentov školy ponúkajú „splnené sny“.

Zakrátko sa začal problém chýbajúcich produktívnych pracovníkov ukazovať. Liek, duálne vzdelávanie, však môže fungovať len, ak nebudú študenti odchádzať na školy s lepším marketingom a nižšími nárokmi. Súčasne musia byť v mieste školy s duálom zamestnávatelia, ktorí študentom ponúknu prax.

Na tomto pohorel projekt duálneho vzdelávania v logistike a zasielateľstve. Našli sa len tri firmy: Schenker  spol. s r.o., Gebrüder  Weiss  s.r.o. a Dachser Slovakia a.s., ktoré boli dostatočne veľké a zodpovedné, aby sa do projektu zapojili.

Zamestnávatelia potrebujú pracovníkov už dnes. Ako najschodnejšie riešenie sa ukazuje segmentované vzdelávanie popri zamestnaní. Systém bude pracovať s ľuďmi, ktorí sa už popálili na súčasnom školskom systéme a musia zarábať. Vzhľadom na túto kombináciu bude vzdelávanie pomalšie a bude sa  skladať z kratších kurzov,  podľa potrieb zamestnávateľov. Ak firma potrebuje colného deklaranta, pošle ho na kurz deklarantov. Ak bude chcieť, aby bol lepší, pošle ho na ďalšie kurzy. A kto absolvuje potrebný počet školení, dostane diplom, ktorý firmy z našej branže budú akceptovať ako doklad o vzdelaní v obore.

Zväz logistiky a zasielateľstva pripravuje systém odborného vzdelávania formou modulových kurzov v rozsahu 8-10 hodín. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe. Pričom prvý odborný kurz na tému Prepravná zmluva v cestnej nákladnej doprave sa konal na 13. februára 2018 v Žiline. Ďalšie kurzy sú naplánované na 13.apríla 2018 na tému „Colné postupy“ a na 19.júna 2018 na tému : „Režim práce vodičov v cestnej nákladnej doprave a plánovanie harmonogramov prepráv“.

Zväz logistiky a zasielateľstva  Slovenskej republiky  už roky so Žilinskou univerzitou organizuje akreditované kurzy Zasielateľstvo – FIATA Diploma, uznávané na všetkých kontinentoch. Že by záchranný pás?

 

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER november 2017

Spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária,s.r.o.  vypracovala newsletter o novinkách v oblasti colného práva.

Od 01.01.2018 je účinná novela colného zákona, ktorá prinesie do praxe určité zmeny. Tieto zmeny sa dotknú takmer všetkých podnikateľských subjektov, ktoré pracujú s colným právom. Tieto zosumarizované zmeny nájdete TU

 

sekretariat Nekomentované

Zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 08.novembra 2017

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 8.novembra 2017 v popoludňajších hodinách v priestoroch hotela Kormorán v Šamoríne – Čilistove. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 23 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 6 spoločností, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ a hostia.

V rámci programu Zhromaždenie členov zobralo na vedomie a schválilo Správa o činnosti   Zväzu a jej sekcií za rok 2017 prednesenú Ing. Františkom Komorom. Zároveň Zhromaždenie členov schválilo správu o uzavretí rozpočtu z roku 2016 prednesenú Máriou Csizmádiovou a zobralo na vedomie predbežnú správu o hospodárení za 2017. Tak isto Zhromaždenie členov schválilo návrh rozpočtu na 2018.

Následne Zhromaždenie členov zvolilo do orgánov zväzu týchto kandidátov:

Prezident ZLZ SR:                           Ing. František Komora

Členovia predstavenstva:

Ing. Jozef Bartošek

Mgr. Ján Držík

Ing. Peter Harach

Benjamin Chladný

Ing. Pavol Kužma

Peter Menczer

Miloš Mervart

Bc. Daša Pobiecká

Ing. Ivan Pobjecký

JUDr. Maroš Prosman

Ing. Tomáš Suhányi

Člen predstavenstva – zástupca pridružených členov:

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD

Predseda revíznej komisie:             Mária Csizmadiová

Členovia revíznej komisie:             Mgr. Stanislav Michalička a Mária Kálmanová

Záver  tohto  bodu programu využilo predstavenstvo zväzu na odovzdanie čestného uznania odchádzajúcemu viceprezidentovi Ing. Milanovi Lukačovskému za celoživotnú prácu  v oblasti  zasielateľstva a jeho prínos pre rozvoj zasielateľstva na Slovensku pri príležitosti jeho ukončenia činnosti v orgánoch Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.  Čestné uznanie odovzdal prezident zväzu Ing. Komora.

 

Tak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2017 :

  1. miesto : Albín Antoš, SPŠD Hlavná 113, Košice, Preprava nebezpečného tovaru v železničnej doprave, 
  2. miesto : Adam Benč, SPŠD Kvačalova 20, Bratislava,Logistika prepravy agregátov firmou D.K.D. spol. s r.o.
  3. miesto : Patrik Ladňák, Dopravná akadémia Žilina, Tok tovaru v logistickom reťazci – nebezpečný tovar

Odborný program obsahoval nasledovné prednášky :

Ing. Mgr. Renáta Hofferová – RENOMIA, s.r.o. Komplexné služby v poistení pre zasielateľov a dopravcov

Mgr. Roman Conorto – Štátny inštitút odborného vzdelávania  Duálne vzdelávanie v logistike

Po skončení oficiálneho programu sa uskutočnilo spoločenské posedenie s občerstvením a pokračovaním neformálnej diskusie.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete tu.

sekretariat Nekomentované

Odborná konferencia sa konala 09.11.2017 v Šamoríne – Čilistove

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 09. novembra 2017 bolo prítomných  115  účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili  študenti  žilinskej univerzity v Žiline, študenti stredných odborných škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Konferenciu otvoril Ing. Peter Hrapko, predseda pracovnej skupiny pri MDV SR k napĺňaniu Memoranda o porozumení SR – ČĽR pre podporu hodvábnej cesty  z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Odborné a komerčné prednášky, ktoré odzneli počas konferencie :

Logistické premostenia globálneho obchodu ,  František Komora, prezident ZLZ SR    

Warehouse Development Today–Trends, ecology and requirements,  Peter Jánoši, P3 Logistic PARKS 

AON Transport Exclusive CoverPavel Hollý, Aon Risk Solutions 

Rail Runner bimodálny systém a spojenie č.1 (Bratislava-Brausnchweig), Arnošt Bartošek, RailRunner Europe GmbH

INTERMODAL,  Miloš Mervart, METRANS /Danubia/ a.s.       

Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. ,  Peter Marek, RCO                              

Projekt ChemLog – perspektíva logistiky, Jaroslav Čermák, Duslo Šaľa                               

Nedostatok vhodných parkovísk pre nákladné vozidlá v EÚ z hľadiska pravidelného týždenného odpočinku a rizika krádeží zásielok, Jozef Gnap, Žilinská univerzita v Žiline      

Prístav Gdynia,  Adam Hoppe, Port of Gdynia Authority S.A

Prístav Gdańsk,  Bartosz Bloch, Port of Gdańsk Authoity S.A.

Možnosti poistenia rizika „fantómového dopravcu“, Martin Madleňák, GrECo JLT Slovakia GmbH                 

Nové požiadavky na prepravu lítiových batérií podľa  medzinárodných predpisov na prepravu nebezpečných vecí, Ivan Pobjecký , MIND 

Nové technické podmienky pre povoľovacie konanie  nadmerných a nadrozmerných prepráv v SR,  Juraj Jagelčák, Žilinská univerzita v Žiline   

                  

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2017 splnila svoj účel a účastníci získali nie len informácie, ale aj nové kontakty.

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom.

sekretariat Nekomentované

Svetový Kongres FIATA 2017

Tohtoročný Svetový kongres FIATA 2017 prilákal  viac ako 1000 delegátov do malajzijského Kuala Lumpur, hlavne množstvom zaujímavých tém, ktoré odzneli počas zasadnutí. Jednotlivé zhromaždenia a panelové diskusie prebehli na vysokej úrovni a priniesli konkrétne výsledky formou vytvorenia pracovných skupín, dohôd a opatrení.

Na zasadnutí regiónu Európy mal úspešné vystúpenie aj Ing. František Komora, prezident ZLZ SR s príspevkom o logistickom premostení globálneho obchodu. Za toto vystúpenie dostal ocenenie za prínos ku kongresu FIATA 2017.

Predseda pracovnej skupiny pre cestnú dopravu pri FIATA MTI (Multimodal inštitút)  Ing. Tomáš Suhányi, člen Predstavenstva ZLZ SR predniesol správu počas zasadnutia MTI.

FIATA 2017 Kuala Lumpur-4

Na kongrese Valné zhromaždenie delegátov zvolilo nové predsedníctvo tejto celosvetovej organizácie, ktorá aktuálne zahŕňa 150 krajín .

Nové predsedníctvo FIATA reprezentuje všetky štyri regióny : Ameriku, Afriku a Stredný Východ, Európu, Áziu a Pacifik, čo ukazuje na skutočne globálny charakter tejto organizácie.

Novozvoleným prezidentom sa stal pán Babar Badat z Pakistanu a nahradil tak pána Huxiang Zhao z Číny.