sekretariat Nekomentované

Nový systém registrácie zásielok v Egypte „NAFEZA“

Upozorňujeme na nový systém registrácie zásielok ACI (Advanced Cargo Information) pred dátumom odoslania je zavedený v Egypte článkom 39 nového colného zákona č. 207.

Má sa tým naplniť cieľ zjednodušenia postupov pre odbavenie zásielok, zaistiť overenie záruk dovozcu a vývozcu, prijať dovoz určitých druhov zásielok, alebo zakázať iným vstúpiť na egyptský trh.
Postupy boli nastavené takto:

– dovozca, alebo jeho zástupca sa zaregistruje na elektronickom portály vnútroštátneho jednotného portálu pre zjednodušenie zahraničného obchodu „NAFEZA“;

– najmenej 48 hodín pred odoslaním zásielky do Egypta musia byť „nahraté“ informácie o zásielke, aby obdržala predbežné colné registračné číslo, ktorým je „ACID alebo predbežná informatívna deklarácia zásielky“. Berie sa na vedomie, že proces „nahrávania“ informácií o zásielke sa musí opakovať pri každej zásielke;

– exportér využije vyhradenú platformu založenú na CargoX riešení pre blockchain prenos dokumentov, v ktorej si bude musieť vytvoriť účet.
ACID by mala byť riadne uvedená v každom prepravnom doklade, aby bola zaistená sledovateľnosť zásielky.

Pozor tiež na to, že zásielka nebude vyložená z plavidla a bude vrátená, pokiaľ nebude dodržaná registrácia cez ACI.

Zdôrazňujeme, že prevádzka tohto systému už bola zahájená skúšobne od 1.apríla 2021 a včera (23.6.) vydaným dekrétom bolo prechodné obdobie predĺžené do 30.9.2021, t.z. že implementácia ACI sa začne 1.10.2021.

sekretariat Nekomentované

Odborná exkurzia do jadranských prístavov Rijeka a Koper

Zväz logistiky a zasielateľstva SR spolu so Svazom  spedice a logistiky ČR, Luka Koper, Metrans Koper a Luka Rijeka, zorganizovali v dňoch 17.-20. septembra 2019 odbornú exkurziu zasielateľov do jadranských prístavov pre členské spoločnosti ZLZ SR a SSL.

Zasielatelia sa stretli so zástupcami spoločností: Luka Rijeka, CT Adria Gate Rijeka, CMA-CGM Rijeka, Luka Koper, Únia zasielateľov Koper a METRANS Adria.

Prvý deň exkurzie absolvovali účastníci prezentáciu Luka Rijeka a CMA-CGM, následne prehliadku prístavu, kontajnerového terminálu a bazénu BAKAR.

Na druhý deň nasledovala prezentácia Luka Koper, návšteva vinárstva Vinakoper s pohostením a návšteva prístavu Koper. Spoločná večera bola organizovaná spoločnosťou METRANS.

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že odborná exkurzia bola prínosom pre zúčastnených.

IMG_20190918_124419IMG_20190918_133601

IMG_20190919_151357IMG_20190919_150943

 

 

sekretariat Nekomentované

Nová vzdelávacia schéma, alebo záchranný pás?

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky  sa už dlhší čas zúčastňuje na úsilí o riešenie problémov nedostatku pracovných síl v slovenskej logistike. Žiaľ, potvrdilo sa, že zavádzanie metód trhu do školstva, princípu že každý môže študovať čo chce a školy sa budú prispôsobovať požiadavkám trhu, je veľmi zlý nápad.

Nebola totiž splnená jedna základná podmienka fungovania trhu. Subjekty, ktoré si vyberajú školy, musia mať pri rozhodovaní potrebné informácie a musia znášať následky chybných rozhodnutí. Oni však investujú peniaze štátu, ktorý potom musí riešiť ich nezamestnanosť, resp.  nedostatok odborníkov na veľa profesií z výroby, ale aj logistiky a dopravy. Ochota tvrdo pracovať chýba, z maturít sa vytráca matematika a v snahe získať počty študentov školy ponúkajú „splnené sny“.

Zakrátko sa začal problém chýbajúcich produktívnych pracovníkov ukazovať. Liek, duálne vzdelávanie, však môže fungovať len, ak nebudú študenti odchádzať na školy s lepším marketingom a nižšími nárokmi. Súčasne musia byť v mieste školy s duálom zamestnávatelia, ktorí študentom ponúknu prax.

Na tomto pohorel projekt duálneho vzdelávania v logistike a zasielateľstve. Našli sa len tri firmy: Schenker  spol. s r.o., Gebrüder  Weiss  s.r.o. a Dachser Slovakia a.s., ktoré boli dostatočne veľké a zodpovedné, aby sa do projektu zapojili.

Zamestnávatelia potrebujú pracovníkov už dnes. Ako najschodnejšie riešenie sa ukazuje segmentované vzdelávanie popri zamestnaní. Systém bude pracovať s ľuďmi, ktorí sa už popálili na súčasnom školskom systéme a musia zarábať. Vzhľadom na túto kombináciu bude vzdelávanie pomalšie a bude sa  skladať z kratších kurzov,  podľa potrieb zamestnávateľov. Ak firma potrebuje colného deklaranta, pošle ho na kurz deklarantov. Ak bude chcieť, aby bol lepší, pošle ho na ďalšie kurzy. A kto absolvuje potrebný počet školení, dostane diplom, ktorý firmy z našej branže budú akceptovať ako doklad o vzdelaní v obore.

Zväz logistiky a zasielateľstva pripravuje systém odborného vzdelávania formou modulových kurzov v rozsahu 8-10 hodín. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe. Pričom prvý odborný kurz na tému Prepravná zmluva v cestnej nákladnej doprave sa konal na 13. februára 2018 v Žiline. Ďalšie kurzy sú naplánované na 13.apríla 2018 na tému „Colné postupy“ a na 19.júna 2018 na tému : „Režim práce vodičov v cestnej nákladnej doprave a plánovanie harmonogramov prepráv“.

Zväz logistiky a zasielateľstva  Slovenskej republiky  už roky so Žilinskou univerzitou organizuje akreditované kurzy Zasielateľstvo – FIATA Diploma, uznávané na všetkých kontinentoch. Že by záchranný pás?

 

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER november 2017

Spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária,s.r.o.  vypracovala newsletter o novinkách v oblasti colného práva.

Od 01.01.2018 je účinná novela colného zákona, ktorá prinesie do praxe určité zmeny. Tieto zmeny sa dotknú takmer všetkých podnikateľských subjektov, ktoré pracujú s colným právom. Tieto zosumarizované zmeny nájdete TU

 

sekretariat Nekomentované

Zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 08.novembra 2017

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 8.novembra 2017 v popoludňajších hodinách v priestoroch hotela Kormorán v Šamoríne – Čilistove. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 23 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 6 spoločností, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ a hostia.

V rámci programu Zhromaždenie členov zobralo na vedomie a schválilo Správa o činnosti   Zväzu a jej sekcií za rok 2017 prednesenú Ing. Františkom Komorom. Zároveň Zhromaždenie členov schválilo správu o uzavretí rozpočtu z roku 2016 prednesenú Máriou Csizmádiovou a zobralo na vedomie predbežnú správu o hospodárení za 2017. Tak isto Zhromaždenie členov schválilo návrh rozpočtu na 2018.

Následne Zhromaždenie členov zvolilo do orgánov zväzu týchto kandidátov:

Prezident ZLZ SR:                           Ing. František Komora

Členovia predstavenstva:

Ing. Jozef Bartošek

Mgr. Ján Držík

Ing. Peter Harach

Benjamin Chladný

Ing. Pavol Kužma

Peter Menczer

Miloš Mervart

Bc. Daša Pobiecká

Ing. Ivan Pobjecký

JUDr. Maroš Prosman

Ing. Tomáš Suhányi

Člen predstavenstva – zástupca pridružených členov:

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD

Predseda revíznej komisie:             Mária Csizmadiová

Členovia revíznej komisie:             Mgr. Stanislav Michalička a Mária Kálmanová

Záver  tohto  bodu programu využilo predstavenstvo zväzu na odovzdanie čestného uznania odchádzajúcemu viceprezidentovi Ing. Milanovi Lukačovskému za celoživotnú prácu  v oblasti  zasielateľstva a jeho prínos pre rozvoj zasielateľstva na Slovensku pri príležitosti jeho ukončenia činnosti v orgánoch Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.  Čestné uznanie odovzdal prezident zväzu Ing. Komora.

 

Tak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2017 :

  1. miesto : Albín Antoš, SPŠD Hlavná 113, Košice, Preprava nebezpečného tovaru v železničnej doprave, 
  2. miesto : Adam Benč, SPŠD Kvačalova 20, Bratislava,Logistika prepravy agregátov firmou D.K.D. spol. s r.o.
  3. miesto : Patrik Ladňák, Dopravná akadémia Žilina, Tok tovaru v logistickom reťazci – nebezpečný tovar

Odborný program obsahoval nasledovné prednášky :

Ing. Mgr. Renáta Hofferová – RENOMIA, s.r.o. Komplexné služby v poistení pre zasielateľov a dopravcov

Mgr. Roman Conorto – Štátny inštitút odborného vzdelávania  Duálne vzdelávanie v logistike

Po skončení oficiálneho programu sa uskutočnilo spoločenské posedenie s občerstvením a pokračovaním neformálnej diskusie.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete tu.

sekretariat Nekomentované

Svetový Kongres FIATA 2017

Tohtoročný Svetový kongres FIATA 2017 prilákal  viac ako 1000 delegátov do malajzijského Kuala Lumpur, hlavne množstvom zaujímavých tém, ktoré odzneli počas zasadnutí. Jednotlivé zhromaždenia a panelové diskusie prebehli na vysokej úrovni a priniesli konkrétne výsledky formou vytvorenia pracovných skupín, dohôd a opatrení.

Na zasadnutí regiónu Európy mal úspešné vystúpenie aj Ing. František Komora, prezident ZLZ SR s príspevkom o logistickom premostení globálneho obchodu. Za toto vystúpenie dostal ocenenie za prínos ku kongresu FIATA 2017.

Predseda pracovnej skupiny pre cestnú dopravu pri FIATA MTI (Multimodal inštitút)  Ing. Tomáš Suhányi, člen Predstavenstva ZLZ SR predniesol správu počas zasadnutia MTI.

FIATA 2017 Kuala Lumpur-4

Na kongrese Valné zhromaždenie delegátov zvolilo nové predsedníctvo tejto celosvetovej organizácie, ktorá aktuálne zahŕňa 150 krajín .

Nové predsedníctvo FIATA reprezentuje všetky štyri regióny : Ameriku, Afriku a Stredný Východ, Európu, Áziu a Pacifik, čo ukazuje na skutočne globálny charakter tejto organizácie.

Novozvoleným prezidentom sa stal pán Babar Badat z Pakistanu a nahradil tak pána Huxiang Zhao z Číny.

 

sekretariat Nekomentované

Vysielanie zamestnancov a minimálna mzda v Rakúsku – platné od 01.01.2017

Rakúsko je ďalšou krajinou, v ktorej od 1. januára 2017 platí povinnosť dodržiavať podmienky minimálnej mzdy a predpisy pre vyslanie zamestnanca, podobne ako tomu je v Nemecku alebo vo Francúzsku. Do konca predchádzajúceho roka sa tieto podmienky vzťahovali iba na kabotážne prepravy.

Od nového roka sa tieto podmienky rozširujú na

–        vykládky alebo nakládky na rakúskom území

–        kabotáž v Rakúsku

–        tranzitné prepravy, pokiaľ je nakládka a vykládka v blízkosti rakúskych hraníc

/napr. Bratislava – Freillassing/

Pokiaľ daná preprava spadá do jednej z týchto kategórií, má vodič/zamestnanec  nárok na mzdu, dovolenku a čas odpočinku podľa príslušnej rakúskej kolektívnej zmluvy. Informácie o kolektívnych zmluvách môžete nájsť na linku https://www.wko.at/Content.Node/Service/Arbeitsrecht-und-Sozialrecht/Kollektivvertraege/kvdb.html

Samostatne zárobkovo činných osôb sa podmienky minimálnej mzdy netýkajú.
Dopravca/zamestnávateľ pred vyslaním vodiča na územie Rakúska je povinný vyplniť

–         formulár o vyslaní pracovníka ZKO3 https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=sk 

 

–        formulár A1Sociálnej poisťovne

Pre mobilných pracovníkov môže byť podané trojmesačné oznámenie. Formulár pre 3-mesačné oznámenie zatiaľ nie je k dispozícii.

Vodič musí mať pri sebe k dispozícii doklad aj o vyplatení mzdy (výplatnú pásku) a pracovnú zmluvu. Tieto dokumenty musí   vodič predložiť v prípade kontroly v Rakúsku. Všetky dokumenty musia byť v nemeckom jazyku, pričom pracovná zmluva môže byť aj v angličtine.

Zodpovednosť za nenahlásenie pracovníka, za nedodržanie minimálnej mzdy atď. nesie zamestnávateľ dotyčného zamestnanca. Tu je momentálne rozdiel oproti Nemecku a Francúzku, kde zodpovednosť nesie aj príkazca.

Pokuta v správnom konaní za nedodržanie podmienok o vyslaní zamestnanca môže byť udelená až do výšky  10.000 €. Za opakujúci sa priestupok môže byť zakázaná činnosť na 1 až 5 rokov.

sekretariat Nekomentované

Odborná konferencia ZLZ SR 2016 sa konala 10.11.2016

 

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 10. novembra 2016 bolo prítomných rekordných 120 účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili  účastníci aktuálneho kurzu FIATA Diploma, študenti stredných a vysokých škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Konferenciu otvoril Ing. Ján Farkaš, vymenovaný zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie železničnej dopravy a dráh Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Okrem odborných a komerčných prednášok a prezentácií z oblasti logistiky, zasielateľstva a dopravy bol aj sprievodný program predvádzania vozidiel spoločnosti Renault spolu so skúšobnými jazdami.

Odborné prednášky, ktoré odzneli :

Výzvy slovenskej logistiky v európskom kontexte – František Komora, prezident ZLZ SR

Overovanie hmotnosti kontajnerov a nové požiadavky na rozmery a hmotnosti vozidiel a upevňovanie nákladu – Juraj Jagelčák, ŽU v Žiline  

Jadranská brána v Rijeke – Adriatic Gate Container Terminal –  Iva Roman, AGCT Rijeka

Moderné informačné systémy pre zasielateľstvo –  Stanislav Kovář, OLTIS Group

Transsibírska magistrálaClaudia Dittrich, Libor Petráš, FELB Ltd.

Možný dopad zavedenia minimálnej mzdy na prepravu – Jozef Gnap, ŽU v Žiline

Nové pravidlá pri zjednodušených postupoch v colnom konaní – Projekt e-Dovoz – Róbert Nosian ,Colný odbor, FR SR

Poistenie managementu D&O –  Renáta Hofferová ,  Michal  Pilecký , RENOMIA

Budúcnosť v telematike –  Martin  Strigač,  Sygic, a.s.

Posledné zmeny v právnych normách pri prepravách ADR/RID – Ivan Pobjecký , MIND, poradenstvo

Ako sa nestať obeťou podvodných dopravcov –  Roman Zrubák, IRIS  SH   

Systém vzdelávania mladých v oblasti zasielateľstva – Katarína Pauerová, SNOPK projekt DualPro

 

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2016 splnila svoj účel a účastníci získali nie len informácie, ale aj nové kontakty.

 

 

 

 

zlzmain Nekomentované

NEWSLETTER AUGUST 2016

Spoločnosť Prosman a Pavlovič AK, s.r.o., pripravila informáciu o elektronických schránkach, ktorá sa  zaoberá zmenou v doručovaní úradných listín a dokumentov právnickým  osobám – firmám k 01.08.2016 a celý materiál nájdete TU