sekretariat Nekomentované

kurz FIATA Diploma

V dňoch 15.3. – 16.3.2023  sa uskutočnili záverečné skúšky akreditovaného kurzu Zasielateľstvo – špedičný expert FIATA.

Predsedom komisie bol Ing. František Komora prezident ZLZ SR,

Skúšky úspešne ukončilo 27 absolventov,  ktorí obdržali osvedčenie od Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy výskumu  a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1 a na základe jeho absolvovania získali  osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre viazanú živnosť zasielateľstvo a po získaní dvojročnej praxe v odbore môžu podnikať v SR v zasielateľstve. Novela živnostenského zákona účinná od 1.8.2022. 

Na jeseň 2023 je plánované otvorenie  8. akreditovaného kurzu Zasielateľstvo- Špedičný expert – FIATA Diploma. Kurz je akreditovaný svetovou asociáciou zasielateľstva a logistiky FIATA a tiež Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR. Kurzu sa zúčastňujú zástupcovia veľkých nadnárodných logistických a zasielateľských firiem napr. DB Schenker, METRANS,  ale aj menších logistických a dopravných firiem minimálne s jednoročnou praxou v odbore.

Kurz je organizovaný Žilinskou univerzitou v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR.

Podrobnosti o kurze sú na:   Základné informácie – Školenia a kurzy (uniza.sk)

Registrácia na 8. beh kurzu je už spustená.

sekretariat Nekomentované

SÚŤAŽ pre žiakov stredných škôl: OBJAV PEDAS-ŠTUDUJ DOPRAVU-ZELENÁ DOPRAVA

súťaž OBJAV PEDAS – ŠTUDUJ DOPRAVU- ZELENÁ DOPRAVA pod záštitou ministra dopravy Slovenskej republiky Andreja Doležala pre stredné školy bola vyhlásená dňa 23.januára 2023.

Pravidlá, témy, ceny a termíny nájdete v prílohe a tak isto ja na odkaze:

sekretariat Nekomentované

Medzinárodná konferencia IRFC 2022, ktorá sa konala 5. – 7. 10 2022 v Prahe

Úspechy Medzinárodného železničného fóra a konferencie IRFC 2022
V dňoch 5. 7. októbra 2022 sa konal v Clarion Congress Hotel Prague už 7. ročník medzinárodnej železničnej konferencie, tentokrát pod záštitou ministra pro európske záležitosti doc. PhDr. Mikuláša Beka, Ph.D. udelenú v rámci predsedníctva České republiky v Rade EU v roku 2022. Ďalšími patrónmi IRFC 2022 boli významné európske organizácie ERA (Agentúra EU pro železnice), UNIFE (Asociácia európskeho železničného priemyslu), CER (Spoločenstvo európskych železníc a prevádzkovateľov infraštruktúry), UIC (Medzinárodná železničná únia), spoločný podnik Europe’s Rail a Ministerstvo dopravy Českej republiky.
Konferenciu podporilo tiež 16 partnerov, hlavne z radov národných a medzinárodných organizácií
železničného priemyslu, dopravy a logistiky. Túto úspešnú akciu s celoeurópskym dosahom organizovala už tradične  spoločnosť OLTIS Group.

Záujem o IRFC 2022 prekročil  očakávania. Nabitý program prilákal celkom 217 účastníkov z 18 krajín,  behom odborného programu prebehlo 55 vystúpení a prezentácií niekoľkých prestížnych rečníkov a  moderátorov.
Konferencia bola sprevádzaná tradičnou odbornou výstavou, na ktorej sa prezentovalo 16 vystavovateľov z radov  železničných dopravcov, železničného priemyslu, IT spoločností, medzinárodných organizácií a médií.
Veľká vďaka patrí  aj 15 významným sponzorom. Neoddeliteľnou súčasťou  konferencie boli sprievodné  akcieGala večer prvý deň a „Český večer“ po skončení druhého rokovacieho dňa.

Heslo IRFC 2022 „Spoločne vytvorme železnicu novej generácie“ rezonovalo po celé tri dny jej trvania
vo všetkých sekciách.

Uvítací príhovor pána Martina Kupky, ministra dopravy České republiky, zdôraznil priority železničnej
dopravy, ktoré sú hnacím motorom českého predsedníctva. Železniční doprava je základom
národného dopravného systému pro dosiahnutie dopravy, ktorá je bezpečná a šetrná k životnému prostrediu.
S ohľadom na Zelenou dohodu pro Európu musí železnica výrazne obmedziť emisie v dopravnom sektore a následne na to je potreba propagovať ekologické dopravné módy. Potrebujeme dopravnú sieť, ktorá je robustná z pohľadu kapacity, bezpečnosti a energetické účinnosti s čo najmenej slabými miestami.
Zvýšení kapacity železniční infraštruktúry, sústredenie sa na výstavbu vysokorýchlostných tratí a
dokončenie revízie nariadení TENT sú hlavnými výzvami českého železničného sektoru pre zaistenie
udržateľnej konektivity naprieč Európskou úniou s navrhnutým rozšírením koridorov dopravy EU i na území Ukrajiny a Moldavy. 

Ostatní prednášajúci z Európskej komisie a sektorových organizácií v prvej sekcii tiež spomenuli potrebu digitalizácie a automatizácie, prípravu železničného sektoru na pokračovanie jednaní ohľadom niekoľko dôležitých legislatívnych návrhov balíčku Fit for 55, ktoré prispejú k dekarbonizácii dopravy.

Moderátor druhej sekcie, riaditeľ ERA Josef Doppelbauer, zhrnul prezentácie všetkých prednášajúcich a
účastníkov panela,  týkajúcich sa štandardizácie a interoperability do stručného výstižného prehlásenia, že bez štandardizácie, interoperability a implementácie ERTMS za prispenia digitálneho automatického prepojenia nie je možné vytvoriť odolnú, schopnú a bezpečnú európsku železnicu. Nebude to ľahká
cesta, bude dlhá a plná kompromisov, ale čím skôr začneme, tým skôr budeme môcť mať  úžitok z
výsledkov ďalších výskumných projektov.

Druhý deň pokračoval tam, kde prvý deň skončil. Výskum a inovácie pod záštitou partnerstva Europe’s
Rail JU, kooperácia medzi členskými krajinami a využívanie synergií sú zásadnými pro ďalší vývoj
železničného sektora. To bolo hlavným poslaním zhrnutie moderátora tretej sekcie, Carla Borghiniho,
výkonného riaditeľa Europe’s Rail JU. Pripomenul tiež, že železnica nie je v dopravnom systéme
izolovaným prvkom, musí byť zahrnutá do inteligentných dopravných systémov a využívať príležitosti
spolupráce napr. s EUSPA (
Agentúra Európskej únie pre Kozmický program) a inými inštitúciami aby
nezostala technologicky pozadu.

Štvrtá a piata sekcia boli veľmi blízko späté. Sekcia o vysokorýchlostnej doprave bola moderovaná
europoslancom Ondřejem Kovaříkem a piata sekcia o TENT bola moderovaná Wimom van de Campem, špeciálnym poradcom komisárky pre dopravu. Bolo povedené, že spojovanie najdôležitejších obchodných centier a miest všetkých krajín EU v čo najkratšej dobe vysokorýchlostnou železničnou sieťou nie je len ambicióznym plánom, ale nutnosťou. Nielenže toto zníži uhlíkovou stopu, zvýši kapacitu konvenčnej železničnej siete, ale tiež umožní lepšiu a efektívnejšiu asistenciu ktorémukoľvek členskému státu alebo kandidátskej krajine v prípade krízy. Môžeme to vidieť na príklade asistencie Ukrajinským dráham,  ktorej zástupcovia jasne a presne definovali svoje potreby. Prednášajúci v oboch sekciách tiež zdôraznili, že by mala byť venovaná pozornosť fyzickej bezpečnosti aj kyberbezpečnosti, a že kritická dopravná infraštruktúra v EU by mala byť postavená na princípe duálneho využitia pre civilnú a vojenskú mobilitu.

Posledný deň konferencie bol venovaný odbornej exkurzii v najmodernejšej regionálnej trati v Českej
republike  Švestkovou dráhu. V rámci exkurzie boli účastníci  oboznámení s najnovšími  trendami
zabezpečovacej techniky v železničnej doprave, vrátane monitorovania tratí pomocou dronov či vývojom prevádzky autonómneho vlaku. Zo spätnej väzby účastníkov bolo zrejmé, že AŽD Praha, vlastník a prevádzkovateľ tejto železnice, robí svoju prácu na najlepšej možnej úrovni.

Celkove konferencia splnila všetky svoje ciele a stala sa skutočne otvoreným fórom pre diskusiu naprieč
veľmi širokým spektrom železničného sveta. 
sekretariat Nekomentované

Podujatie „Ponuka poľských prístavov pre slovenský biznis – 3. edícia seminára“ sa konalo online dňa 31. marca 2022

Tohtoročné tradičné podujatie „Ponuka poľských prístavov pre slovenský biznis – 3. edícia seminára“ sa konalo online dňa 31. marca 2022 v anglickom jazyku.

Vybrané prezentácie účastníkov si môžete pozrieť nižšie :

https://www.gov.pl/web/slovensko/ponuka-polskych-pristavov-pre-slovensky-biznis—3-edcia-seminra

sekretariat Nekomentované

ŽU v Žiline ponúka študijný program Zasielateľstvo a logistika

Žilinská univerzita v Žiline (do roku 1996 Vysoká škola dopravy a spojov) zabezpečuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v študijnom programe Zasielateľstvo a logistika v I. a nadväzujúcom II. stupni.
Absolvent tohto študijného programu  získa odborné vzdelanie v zasielateľstve a logistike a po jednoročnej odbornej praxi plní požiadavky na odbornú spôsobilosť na získanie viazanej živnosti zasielateľstvo.

Informácie o tomto študijnom programe, ktorý je možné v SR a ČR študovať len v Žiline a o ďalšom študijnom programe Cestná doprava a aktivitách katedry cestnej a mestskej dopravy  nájdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=ssfnwHtt0m4
https://kcmd.uniza.sk/sk/

Termín na podanie prihlášok je do 30.4.2022.

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Vedúci katedry

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 3500,
e-mail: Jozef.Gnap@fpedas.uniza.sk

Web: www.fpedas.uniza.sk
https://kcmd.uniza.sk/sk/
https://www.objavpedas.sk/sk/