sekretariat Nekomentované

Podujatie „Ponuka poľských prístavov pre slovenský biznis – 3. edícia seminára“ sa konalo online dňa 31. marca 2022

Tohtoročné tradičné podujatie „Ponuka poľských prístavov pre slovenský biznis – 3. edícia seminára“ sa konalo online dňa 31. marca 2022 v anglickom jazyku.

Vybrané prezentácie účastníkov si môžete pozrieť nižšie :

https://www.gov.pl/web/slovensko/ponuka-polskych-pristavov-pre-slovensky-biznis—3-edcia-seminra

sekretariat Nekomentované

ŽU v Žiline ponúka študijný program Zasielateľstvo a logistika

Žilinská univerzita v Žiline (do roku 1996 Vysoká škola dopravy a spojov) zabezpečuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v študijnom programe Zasielateľstvo a logistika v I. a nadväzujúcom II. stupni.
Absolvent tohto študijného programu  získa odborné vzdelanie v zasielateľstve a logistike a po jednoročnej odbornej praxi plní požiadavky na odbornú spôsobilosť na získanie viazanej živnosti zasielateľstvo.

Informácie o tomto študijnom programe, ktorý je možné v SR a ČR študovať len v Žiline a o ďalšom študijnom programe Cestná doprava a aktivitách katedry cestnej a mestskej dopravy  nájdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=ssfnwHtt0m4
https://kcmd.uniza.sk/sk/

Termín na podanie prihlášok je do 30.4.2022.

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Vedúci katedry

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 3500,
e-mail: Jozef.Gnap@fpedas.uniza.sk

Web: www.fpedas.uniza.sk
https://kcmd.uniza.sk/sk/
https://www.objavpedas.sk/sk/

sekretariat Nekomentované

ZLZ SR na WOF EXPO 2021

Podujatie  WOF EXPO 2021 sa konalo v dňoch 6.- 8. októbra 2021 v bratislavskej Inchebe.

Na prvý ročník WOF EXPO prišli nie len slovenskí, ale aj zahraniční účastníci z 30 krajín.

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky  mal na WOF EXPO v Inchebe stánok

16336149098171633614964195

a spoluorganizoval panelové diskusie na témy:

PODPORA KOMBINOVANEJ DOPRAVY NA SLOVENSKU za účasti Ing. Františka Komoru a Miloša Mervarta

1633614868568

BREXIT AND WHAT DOES IT MEAN FOR THE EUROPEAN TRADE? Do panelovej diskusie sa zapojil Ing. Peter Harach

16336821751341633682162002

SUSTAINING RAIL FREIGHT ALONG NEW SILK ROAD taktiež za účasti Ing. Františka Komoru.

 16336914463361633724637231

Ing. František Komora, prezident ZLZ SR na slávnostnom programe WOF CONNECT & AWARDS mal úvodný príhovor a následne odovzdal cenu v kategórii  „Multinational Smart Freight Forwarder“ prepravnej a logistickej spoločnosti KUEHNE + NAGEL.

image0image3

sekretariat Nekomentované

CESTNÝ BALÍČEK EÚ 2020-I

V prílohe nájdete informácie o cestnom balíčku EÚ 2020 – I,  výber z hľadiska cestnej nákladnej dopravy, ktorý pre členov ZLZ SR pripravil prof. Ing. Jozef Gnap PhD. vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite v Žiline.

Podrobnosti k cestnému balíčku EÚ 2020-I, budú vysvetlené na webinári 4.12.2020 od 9:30 a na ktorý sa môžete hlásiť na zlz@zlz.sk do 3.12.2020 do 12:00. Po tomto termíne dostanete adresu na pripojenie cez MS Teams.

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER-Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Vážený klient,

v súvislosti s naďalej aktuálnou situáciou v dôsledku výskytu chorenia COVID-19, a najmä v nadväznosti na opatrenia prijímané príslušnými orgánmi proti šíreniu ochorenia, si Vás týmto dovoľujeme informovať a zároveň upozorniť na povinnosti zamestnávateľov, resp. prevádzkovateľov podnikov, ktoré je potrebné zabezpečiť v rámci ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj dodržania všeobecných zásad ochrany verejného zdravia.

Aktuálna situácia si vyžaduje efektívne kroky na predchádzanie šíreniu ochorenia a minimalizáciu zdravotných rizík, za udržania zdravého chodu spoločností.

Aj vo svetle najnovších uznesení Vlády SR je zrejmé, že zamestnávatelia budú musieť nad rámec všeobecných povinností zabezpečiť účinné prostriedky ochrany zdravia a s týmto cieľom vytvoriť vhodné podmienky a najmä efektívne opatrenia na minimalizáciu potenciálnych negatívnych následkov pandémie.

V pripojenom newslettri Vám približujeme jednotlivé povinnosti zamestnávateľov a najmä zdôrazňujeme potrebu úpravy interných dokumentov za účelom predchádzaniu vzniku incidentov a škôd v súvislosti s pandemickou situáciou. Prijatie opatrení v dôsledku aktuálnej situácie v interných predpisoch zamestnávateľov odporúčajú aj jednotlivé inšpektoráty práce.

V prípade potreby poradenstva vo veci riešenia rizikových situácií v dôsledku opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, alebo za účelom asistencie pri vypracovaní alebo úprave interných predpisov sa neváhajte obrátiť na spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o.

Dear client,

In connection with the still current situation due to the occurrence of COVID-19, and especially concerning the measures taken by the competent authorities against the spread of the disease, we would like to inform you and at the same time draw your attention to the obligations of employers, or business entities in general, which must be ensured in the context of the protection of health and safety at work, as well as compliance with the general principles of the protection of public health.

The current situation requires effective steps to prevent the spread of the disease and minimize health risks, while keeping societies in operation.

Even in light of the latest resolutions of the Government of the Slovak Republic, it is clear that employers will have to ensure effective health protection measures in addition to general obligations and, to this end, create appropriate conditions and especially effective measures to minimize the potential negative consequences of the pandemic.

In the attached newsletter, we refer to the general obligations of employers and especially emphasize the need to modify internal documents to prevent incidents and damage in connection with the pandemic situation. Individual labour inspectorates also recommend the adoption of measures in the internal regulations of employers.

If you need any advice on dealing with risk situations resulting from measures to prevent the spread of COVID-19 or assist in the drafting or modification of internal regulations, do not hesitate to contact company Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o.

 

sekretariat Nekomentované

Vysielanie vodičov do Holandska

Nová povinnosť pre cestných dopravcov idúcich do Holandska má platiť od 1.3.2020, kde všetky zahranične dopravné spoločnosti majú hlásiť/registrovať prostredníctvom elektronického okna všetkých zahraničných vodičov, ktorí idú do Holandska.

Povinnosť platí pre prepravy do / z NL (výnimka platí pre tranzit), pre vodičov-zamestnancov a taktiež pre vodičov-živnostníkov.

Holandské úrady vytvorili web stránku s potrebnými informáciami pre vysielanie pracovníkov a registráciu v holandskom, anglickom a nemeckom jazyku:

www.postedworkers.nl
english.postedworkers.nl
deutsch.postedworkers.nl

Portál pre registráciu by mal byť aktívny po 10.2.2020.

sekretariat Nekomentované

Konferencia Viedeň a Bratislava: jeden logisticko-dopravný región

Dňa 3.decembra 2019 sa v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnila konferencia logistika a doprava Wien und Bratislava: Eine Logistik und Verkehrsregion.

Rakúski organizátori majú záujem o prehĺbenie spolupráce medzi týmito regiónmi a zlepšenie dopravnej situácie. Konferencie sa konala pod záštitou Matúša Vallu, primátora Bratislavy a Juraja Drobu, predsedu bratislavského samosprávneho kraja.

Na konferencii formou panelových diskusií vystúpili zástupcovia dopravných ústavov, dopravných fakúlt, experti na dopravu a logistiku z Európskej komisie v Bruseli a aj prezident ZLZ SR František Komora. 

 

Program s účastníkmi jednotlivých panelových diskusií nájdete TU

sekretariat Nekomentované

Ďalší úspešní absolventi piateho cyklu akreditovaného kurzu FIATA DIPLOMA

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov revalidoval  16.marca 2016 v Zürichu pred medzinárodnou komisiou FIATA vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org) na obdobie štyroch rokov. Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je organizácia poverená  Zväzom logistiky a zasielateľstva SR pre vykonávanie vzdelávania za účelom získania certifikátu s celosvetovou platnosťou – FIATA DIPLOMA v zasielateľstve. Certifikát FIATA Diploma je celosvetovo uznávaný a úspešní absolventi sú zverejnení aj na stránke FIATA (www.fiata.org).

Predpísaný rozsah kontaktnej výučby je 240 hodín v ktorom sú aj odborné exkurzie v SR napr. sklad nebezpečných vecí DSV v Senci, kontajnerový terminál METRANS v Dunajskej Strede, riečny prístav Bratislava, KIA Motors Slovakia, zoraďovacia stanica nákladnej železničnej dopravy Teplička nad Váhom  a jedna nepovinná exkurzia v zahraničí.

Na kurze prednášajú zástupcovia v podstate všetkých katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline,  odborníci z praxe zo SR aj Českej republiky, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory atď. Podrobnosti sú na http://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata.

Kurz je určený pre pracovníkov  zo zasielateľských, logistických a dopravných organizácií, ale aj logistických oddelení výrobných a obchodných firiem,  s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a minimálne jednoročnou odbornou praxou.

Dňa  12.4.2018 boli záverečné skúšky kurzu, ktorý úspešne ukončilo 35 účastníkov  ( obr.1.) napríklad z týchto organizácií  DB Schenker, DSV, GEFCO Slovakia,  PKZ Logistics, METRANS, TOPNAD, BRING TRUCKING, HAKOS Spedition atď.  Predsedom skúšobnej komisie bol prezident ZLZ SR Ing. František Komora a jedným z členov predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Dvaja naši absolventi  kurzu FIATA DIPLOMA, ktorí majú prax v doprave a zasielateľstve získali: Osvedčenie IRU pre špičkových manažérov v cestnej doprave (IRU Award for TOP Road Transport Managers). Čiže tento kurz uznáva svetová únia cestnej dopravy (IRU) ako doklad o celoživotnom vzdelávaní manažéra v doprave.

V októbri 2018 pripravujeme v poradí už šiesty beh tohto akreditovaného celoživotného vzdelávania pre prax, ktorý je zaradení do systému vzdelávania Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a niektoré zasielateľské a logistické organizácie si ho zaradili do svojho interného systému vzdelávania pre perspektívnych  pracovníkov.

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

 

obr.1. úspešní absolventi                                 obr.2. odovzdávanie certifikátov

Obr.1 Absolventi 5. kurzu FIATA DiplomaObr.2 odovzdávanie certifikátov