sekretariat Nekomentované

kurz FIATA Diploma

V dňoch 15.3. – 16.3.2023  sa uskutočnili záverečné skúšky akreditovaného kurzu Zasielateľstvo – špedičný expert FIATA.

Predsedom komisie bol Ing. František Komora prezident ZLZ SR,

Skúšky úspešne ukončilo 27 absolventov,  ktorí obdržali osvedčenie od Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy výskumu  a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1 a na základe jeho absolvovania získali  osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre viazanú živnosť zasielateľstvo a po získaní dvojročnej praxe v odbore môžu podnikať v SR v zasielateľstve. Novela živnostenského zákona účinná od 1.8.2022. 

Na jeseň 2023 je plánované otvorenie  8. akreditovaného kurzu Zasielateľstvo- Špedičný expert – FIATA Diploma. Kurz je akreditovaný svetovou asociáciou zasielateľstva a logistiky FIATA a tiež Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR. Kurzu sa zúčastňujú zástupcovia veľkých nadnárodných logistických a zasielateľských firiem napr. DB Schenker, METRANS,  ale aj menších logistických a dopravných firiem minimálne s jednoročnou praxou v odbore.

Kurz je organizovaný Žilinskou univerzitou v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR.

Podrobnosti o kurze sú na:   Základné informácie – Školenia a kurzy (uniza.sk)

Registrácia na 8. beh kurzu je už spustená.

sekretariat Nekomentované

SÚŤAŽ pre žiakov stredných škôl: OBJAV PEDAS-ŠTUDUJ DOPRAVU-ZELENÁ DOPRAVA

súťaž OBJAV PEDAS – ŠTUDUJ DOPRAVU- ZELENÁ DOPRAVA pod záštitou ministra dopravy Slovenskej republiky Andreja Doležala pre stredné školy bola vyhlásená dňa 23.januára 2023.

Pravidlá, témy, ceny a termíny nájdete v prílohe a tak isto ja na odkaze:

sekretariat Nekomentované

Medzinárodná konferencia IRFC 2022, ktorá sa konala 5. – 7. 10 2022 v Prahe

Úspechy Medzinárodného železničného fóra a konferencie IRFC 2022
V dňoch 5. 7. októbra 2022 sa konal v Clarion Congress Hotel Prague už 7. ročník medzinárodnej železničnej konferencie, tentokrát pod záštitou ministra pro európske záležitosti doc. PhDr. Mikuláša Beka, Ph.D. udelenú v rámci predsedníctva České republiky v Rade EU v roku 2022. Ďalšími patrónmi IRFC 2022 boli významné európske organizácie ERA (Agentúra EU pro železnice), UNIFE (Asociácia európskeho železničného priemyslu), CER (Spoločenstvo európskych železníc a prevádzkovateľov infraštruktúry), UIC (Medzinárodná železničná únia), spoločný podnik Europe’s Rail a Ministerstvo dopravy Českej republiky.
Konferenciu podporilo tiež 16 partnerov, hlavne z radov národných a medzinárodných organizácií
železničného priemyslu, dopravy a logistiky. Túto úspešnú akciu s celoeurópskym dosahom organizovala už tradične  spoločnosť OLTIS Group.

Záujem o IRFC 2022 prekročil  očakávania. Nabitý program prilákal celkom 217 účastníkov z 18 krajín,  behom odborného programu prebehlo 55 vystúpení a prezentácií niekoľkých prestížnych rečníkov a  moderátorov.
Konferencia bola sprevádzaná tradičnou odbornou výstavou, na ktorej sa prezentovalo 16 vystavovateľov z radov  železničných dopravcov, železničného priemyslu, IT spoločností, medzinárodných organizácií a médií.
Veľká vďaka patrí  aj 15 významným sponzorom. Neoddeliteľnou súčasťou  konferencie boli sprievodné  akcieGala večer prvý deň a „Český večer“ po skončení druhého rokovacieho dňa.

Heslo IRFC 2022 „Spoločne vytvorme železnicu novej generácie“ rezonovalo po celé tri dny jej trvania
vo všetkých sekciách.

Uvítací príhovor pána Martina Kupky, ministra dopravy České republiky, zdôraznil priority železničnej
dopravy, ktoré sú hnacím motorom českého predsedníctva. Železniční doprava je základom
národného dopravného systému pro dosiahnutie dopravy, ktorá je bezpečná a šetrná k životnému prostrediu.
S ohľadom na Zelenou dohodu pro Európu musí železnica výrazne obmedziť emisie v dopravnom sektore a následne na to je potreba propagovať ekologické dopravné módy. Potrebujeme dopravnú sieť, ktorá je robustná z pohľadu kapacity, bezpečnosti a energetické účinnosti s čo najmenej slabými miestami.
Zvýšení kapacity železniční infraštruktúry, sústredenie sa na výstavbu vysokorýchlostných tratí a
dokončenie revízie nariadení TENT sú hlavnými výzvami českého železničného sektoru pre zaistenie
udržateľnej konektivity naprieč Európskou úniou s navrhnutým rozšírením koridorov dopravy EU i na území Ukrajiny a Moldavy. 

Ostatní prednášajúci z Európskej komisie a sektorových organizácií v prvej sekcii tiež spomenuli potrebu digitalizácie a automatizácie, prípravu železničného sektoru na pokračovanie jednaní ohľadom niekoľko dôležitých legislatívnych návrhov balíčku Fit for 55, ktoré prispejú k dekarbonizácii dopravy.

Moderátor druhej sekcie, riaditeľ ERA Josef Doppelbauer, zhrnul prezentácie všetkých prednášajúcich a
účastníkov panela,  týkajúcich sa štandardizácie a interoperability do stručného výstižného prehlásenia, že bez štandardizácie, interoperability a implementácie ERTMS za prispenia digitálneho automatického prepojenia nie je možné vytvoriť odolnú, schopnú a bezpečnú európsku železnicu. Nebude to ľahká
cesta, bude dlhá a plná kompromisov, ale čím skôr začneme, tým skôr budeme môcť mať  úžitok z
výsledkov ďalších výskumných projektov.

Druhý deň pokračoval tam, kde prvý deň skončil. Výskum a inovácie pod záštitou partnerstva Europe’s
Rail JU, kooperácia medzi členskými krajinami a využívanie synergií sú zásadnými pro ďalší vývoj
železničného sektora. To bolo hlavným poslaním zhrnutie moderátora tretej sekcie, Carla Borghiniho,
výkonného riaditeľa Europe’s Rail JU. Pripomenul tiež, že železnica nie je v dopravnom systéme
izolovaným prvkom, musí byť zahrnutá do inteligentných dopravných systémov a využívať príležitosti
spolupráce napr. s EUSPA (
Agentúra Európskej únie pre Kozmický program) a inými inštitúciami aby
nezostala technologicky pozadu.

Štvrtá a piata sekcia boli veľmi blízko späté. Sekcia o vysokorýchlostnej doprave bola moderovaná
europoslancom Ondřejem Kovaříkem a piata sekcia o TENT bola moderovaná Wimom van de Campem, špeciálnym poradcom komisárky pre dopravu. Bolo povedené, že spojovanie najdôležitejších obchodných centier a miest všetkých krajín EU v čo najkratšej dobe vysokorýchlostnou železničnou sieťou nie je len ambicióznym plánom, ale nutnosťou. Nielenže toto zníži uhlíkovou stopu, zvýši kapacitu konvenčnej železničnej siete, ale tiež umožní lepšiu a efektívnejšiu asistenciu ktorémukoľvek členskému státu alebo kandidátskej krajine v prípade krízy. Môžeme to vidieť na príklade asistencie Ukrajinským dráham,  ktorej zástupcovia jasne a presne definovali svoje potreby. Prednášajúci v oboch sekciách tiež zdôraznili, že by mala byť venovaná pozornosť fyzickej bezpečnosti aj kyberbezpečnosti, a že kritická dopravná infraštruktúra v EU by mala byť postavená na princípe duálneho využitia pre civilnú a vojenskú mobilitu.

Posledný deň konferencie bol venovaný odbornej exkurzii v najmodernejšej regionálnej trati v Českej
republike  Švestkovou dráhu. V rámci exkurzie boli účastníci  oboznámení s najnovšími  trendami
zabezpečovacej techniky v železničnej doprave, vrátane monitorovania tratí pomocou dronov či vývojom prevádzky autonómneho vlaku. Zo spätnej väzby účastníkov bolo zrejmé, že AŽD Praha, vlastník a prevádzkovateľ tejto železnice, robí svoju prácu na najlepšej možnej úrovni.

Celkove konferencia splnila všetky svoje ciele a stala sa skutočne otvoreným fórom pre diskusiu naprieč
veľmi širokým spektrom železničného sveta. 
sekretariat Nekomentované

Podujatie „Ponuka poľských prístavov pre slovenský biznis – 3. edícia seminára“ sa konalo online dňa 31. marca 2022

Tohtoročné tradičné podujatie „Ponuka poľských prístavov pre slovenský biznis – 3. edícia seminára“ sa konalo online dňa 31. marca 2022 v anglickom jazyku.

Vybrané prezentácie účastníkov si môžete pozrieť nižšie :

https://www.gov.pl/web/slovensko/ponuka-polskych-pristavov-pre-slovensky-biznis—3-edcia-seminra

sekretariat Nekomentované

ŽU v Žiline ponúka študijný program Zasielateľstvo a logistika

Žilinská univerzita v Žiline (do roku 1996 Vysoká škola dopravy a spojov) zabezpečuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v študijnom programe Zasielateľstvo a logistika v I. a nadväzujúcom II. stupni.
Absolvent tohto študijného programu  získa odborné vzdelanie v zasielateľstve a logistike a po jednoročnej odbornej praxi plní požiadavky na odbornú spôsobilosť na získanie viazanej živnosti zasielateľstvo.

Informácie o tomto študijnom programe, ktorý je možné v SR a ČR študovať len v Žiline a o ďalšom študijnom programe Cestná doprava a aktivitách katedry cestnej a mestskej dopravy  nájdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=ssfnwHtt0m4
https://kcmd.uniza.sk/sk/

Termín na podanie prihlášok je do 30.4.2022.

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Vedúci katedry

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 3500,
e-mail: Jozef.Gnap@fpedas.uniza.sk

Web: www.fpedas.uniza.sk
https://kcmd.uniza.sk/sk/
https://www.objavpedas.sk/sk/

sekretariat Nekomentované

ZLZ SR na WOF EXPO 2021

Podujatie  WOF EXPO 2021 sa konalo v dňoch 6.- 8. októbra 2021 v bratislavskej Inchebe.

Na prvý ročník WOF EXPO prišli nie len slovenskí, ale aj zahraniční účastníci z 30 krajín.

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky  mal na WOF EXPO v Inchebe stánok

16336149098171633614964195

a spoluorganizoval panelové diskusie na témy:

PODPORA KOMBINOVANEJ DOPRAVY NA SLOVENSKU za účasti Ing. Františka Komoru a Miloša Mervarta

1633614868568

BREXIT AND WHAT DOES IT MEAN FOR THE EUROPEAN TRADE? Do panelovej diskusie sa zapojil Ing. Peter Harach

16336821751341633682162002

SUSTAINING RAIL FREIGHT ALONG NEW SILK ROAD taktiež za účasti Ing. Františka Komoru.

 16336914463361633724637231

Ing. František Komora, prezident ZLZ SR na slávnostnom programe WOF CONNECT & AWARDS mal úvodný príhovor a následne odovzdal cenu v kategórii  „Multinational Smart Freight Forwarder“ prepravnej a logistickej spoločnosti KUEHNE + NAGEL.

image0image3

sekretariat Nekomentované

CESTNÝ BALÍČEK EÚ 2020-I

V prílohe nájdete informácie o cestnom balíčku EÚ 2020 – I,  výber z hľadiska cestnej nákladnej dopravy, ktorý pre členov ZLZ SR pripravil prof. Ing. Jozef Gnap PhD. vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite v Žiline.

Podrobnosti k cestnému balíčku EÚ 2020-I, budú vysvetlené na webinári 4.12.2020 od 9:30 a na ktorý sa môžete hlásiť na zlz@zlz.sk do 3.12.2020 do 12:00. Po tomto termíne dostanete adresu na pripojenie cez MS Teams.

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER-Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Vážený klient,

v súvislosti s naďalej aktuálnou situáciou v dôsledku výskytu chorenia COVID-19, a najmä v nadväznosti na opatrenia prijímané príslušnými orgánmi proti šíreniu ochorenia, si Vás týmto dovoľujeme informovať a zároveň upozorniť na povinnosti zamestnávateľov, resp. prevádzkovateľov podnikov, ktoré je potrebné zabezpečiť v rámci ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj dodržania všeobecných zásad ochrany verejného zdravia.

Aktuálna situácia si vyžaduje efektívne kroky na predchádzanie šíreniu ochorenia a minimalizáciu zdravotných rizík, za udržania zdravého chodu spoločností.

Aj vo svetle najnovších uznesení Vlády SR je zrejmé, že zamestnávatelia budú musieť nad rámec všeobecných povinností zabezpečiť účinné prostriedky ochrany zdravia a s týmto cieľom vytvoriť vhodné podmienky a najmä efektívne opatrenia na minimalizáciu potenciálnych negatívnych následkov pandémie.

V pripojenom newslettri Vám približujeme jednotlivé povinnosti zamestnávateľov a najmä zdôrazňujeme potrebu úpravy interných dokumentov za účelom predchádzaniu vzniku incidentov a škôd v súvislosti s pandemickou situáciou. Prijatie opatrení v dôsledku aktuálnej situácie v interných predpisoch zamestnávateľov odporúčajú aj jednotlivé inšpektoráty práce.

V prípade potreby poradenstva vo veci riešenia rizikových situácií v dôsledku opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, alebo za účelom asistencie pri vypracovaní alebo úprave interných predpisov sa neváhajte obrátiť na spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o.

Dear client,

In connection with the still current situation due to the occurrence of COVID-19, and especially concerning the measures taken by the competent authorities against the spread of the disease, we would like to inform you and at the same time draw your attention to the obligations of employers, or business entities in general, which must be ensured in the context of the protection of health and safety at work, as well as compliance with the general principles of the protection of public health.

The current situation requires effective steps to prevent the spread of the disease and minimize health risks, while keeping societies in operation.

Even in light of the latest resolutions of the Government of the Slovak Republic, it is clear that employers will have to ensure effective health protection measures in addition to general obligations and, to this end, create appropriate conditions and especially effective measures to minimize the potential negative consequences of the pandemic.

In the attached newsletter, we refer to the general obligations of employers and especially emphasize the need to modify internal documents to prevent incidents and damage in connection with the pandemic situation. Individual labour inspectorates also recommend the adoption of measures in the internal regulations of employers.

If you need any advice on dealing with risk situations resulting from measures to prevent the spread of COVID-19 or assist in the drafting or modification of internal regulations, do not hesitate to contact company Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o.