sekretariat Nekomentované

Ďalší úspešní absolventi piateho cyklu akreditovaného kurzu FIATA DIPLOMA

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov revalidoval  16.marca 2016 v Zürichu pred medzinárodnou komisiou FIATA vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org) na obdobie štyroch rokov. Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je organizácia poverená  Zväzom logistiky a zasielateľstva SR pre vykonávanie vzdelávania za účelom získania certifikátu s celosvetovou platnosťou – FIATA DIPLOMA v zasielateľstve. Certifikát FIATA Diploma je celosvetovo uznávaný a úspešní absolventi sú zverejnení aj na stránke FIATA (www.fiata.org).

Predpísaný rozsah kontaktnej výučby je 240 hodín v ktorom sú aj odborné exkurzie v SR napr. sklad nebezpečných vecí DSV v Senci, kontajnerový terminál METRANS v Dunajskej Strede, riečny prístav Bratislava, KIA Motors Slovakia, zoraďovacia stanica nákladnej železničnej dopravy Teplička nad Váhom  a jedna nepovinná exkurzia v zahraničí.

Na kurze prednášajú zástupcovia v podstate všetkých katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline,  odborníci z praxe zo SR aj Českej republiky, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory atď. Podrobnosti sú na http://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata.

Kurz je určený pre pracovníkov  zo zasielateľských, logistických a dopravných organizácií, ale aj logistických oddelení výrobných a obchodných firiem,  s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a minimálne jednoročnou odbornou praxou.

Dňa  12.4.2018 boli záverečné skúšky kurzu, ktorý úspešne ukončilo 35 účastníkov  ( obr.1.) napríklad z týchto organizácií  DB Schenker, DSV, GEFCO Slovakia,  PKZ Logistics, METRANS, TOPNAD, BRING TRUCKING, HAKOS Spedition atď.  Predsedom skúšobnej komisie bol prezident ZLZ SR Ing. František Komora a jedným z členov predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Dvaja naši absolventi  kurzu FIATA DIPLOMA, ktorí majú prax v doprave a zasielateľstve získali: Osvedčenie IRU pre špičkových manažérov v cestnej doprave (IRU Award for TOP Road Transport Managers). Čiže tento kurz uznáva svetová únia cestnej dopravy (IRU) ako doklad o celoživotnom vzdelávaní manažéra v doprave.

V októbri 2018 pripravujeme v poradí už šiesty beh tohto akreditovaného celoživotného vzdelávania pre prax, ktorý je zaradení do systému vzdelávania Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a niektoré zasielateľské a logistické organizácie si ho zaradili do svojho interného systému vzdelávania pre perspektívnych  pracovníkov.

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

 

obr.1. úspešní absolventi                                 obr.2. odovzdávanie certifikátov

Obr.1 Absolventi 5. kurzu FIATA DiplomaObr.2 odovzdávanie certifikátov

 

sekretariat Nekomentované

RIADNE ZHROMAŽDENIE ČLENOV ZLZ SR

Prezident ZLZ SR v zmysle § 8 ods. 3  Stanov ZLZ SR zvoláva riadne zhromaždenie členov spojené s voľbou kandidátov do Predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky na

8. novembera 2017

o 15:00 hodine

(registrácia účastníkov 14,30 – 15,00 h)

Miesto konania: Hotel Kormorán, Šamorín – Čilistov

 

Zároveň Vás Predstavenstvo ZLZ SR pozýva na

Odbornú konferenciu ZLZ SR 2017

ktorá sa uskutoční dňa 09. novembra 2017 od 9:00

v Hoteli Kormorán, Šamorín – Čilistov

sekretariat Nekomentované

Veľtrh Transport Logistic 2017 v Mníchove

ZLZ SR sa ako spolu-vystavovateľ v Slovenskom národnom stánku zúčastnil na 16. medzinárodnom veľtrhu pre dopravu, logistiku, mobilitu, IT a Supply Chain Management, ktorý sa konal 09.-12. mája 2017 na výstavisku v Mníchove.

Po prvý krát v histórii sa Slovenská republika prezentovala na tomto  veľtrhu vo vlastnom národnom stánku. Na tohtoročnom odbornom veľtrhu, ktorý je považovaný za najvýznamnejší veľtrh svojho druhu sa prezentovalo 2162 vystavovateľov zo 62 krajín sveta, pričom veľtrh navštívilo viac ako 60.000 návštevníkov.

Realizátor Slovenského národného stánku agentúra SARIO spolu s gestorom expozície MDV SR zorganizovali v  rámci veľtrhu, dňa 11. mája Slovenský národný deň formou odborného seminára, ktorý bol zameraný na propagáciu Slovenska, v rámci rýchlo sa rozvíjajúceho trhu pozemných a leteckých prepráv medzi Čínou a Európou, ktorý je výsledkom iniciatívy “ Vízie a akcie spoločného budovania hospodárskeho priestoru Hodvábnej cesty 21. storočia„.

Slovenský národný deň oficiálne otvoril generálny konzul SR v Mníchove Ján Voderadský.

Za Zväz vystúpil s prezentáciou o možnostiach, ktoré ponúka Slovensko v oblasti zasielateľstva a logistiky František Komora – prezident ZLZ SR. 

 

Slovenský národný stánok 170512 GK Mnichov Transport vystava 02.JPG DSCN9773

 Slovenský národný stánok v Mníchove                                        gen. konzul SR v Mníchove Ján Voderadský                     prezident ZLZ SR František Komora