sekretariat Nekomentované

Žilinská univerzita v Žiline (do roku 1996 Vysoká škola dopravy a spojov) zabezpečuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v študijnom programe Zasielateľstvo a logistika v I. a nadväzujúcom II. stupni.
Absolvent tohto študijného programu  získa odborné vzdelanie v zasielateľstve a logistike a po jednoročnej odbornej praxi plní požiadavky na odbornú spôsobilosť na získanie viazanej živnosti zasielateľstvo.

Informácie o tomto študijnom programe, ktorý je možné v SR a ČR študovať len v Žiline a o ďalšom študijnom programe Cestná doprava a aktivitách katedry cestnej a mestskej dopravy  nájdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=ssfnwHtt0m4
https://kcmd.uniza.sk/sk/

Termín na podanie prihlášok je do 30.4.2022.

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Vedúci katedry

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 3500,
e-mail: Jozef.Gnap@fpedas.uniza.sk

Web: www.fpedas.uniza.sk
https://kcmd.uniza.sk/sk/
https://www.objavpedas.sk/sk/