sekretariat Nekomentované

pridané 16.11.2021               zdroj: British Embassy

Britská vláda pripravila informačnú  brožúru pre prepravcov, ktorí prepravujú tovar medzi Veľkou Britániou a EU. V českom jazyku ju môžete nájsť na:

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers.cs

 

pridané dňa 14.9.2021      zdroj: British Embassy

Britská vláda dnes ráno oznámila ďalšie posunutie termínov pre zavedenie niektorých kontrol pri exporte do UK, pre ktoré sa rozhodla z dôvodu dopadov pandémie koronavírusu na podnikateľov.

Týka sa to nasledujúcich dokumentov:

 • Požiadavka predbežného oznámenia dovozu agropotravinárskych výrobkov sa zavedie 1. januára 2022.
 • Požiadavka vývozného zdravotného certifikátu sa posúva na 1. júla 2022.
 • Požiadavka fytosanitárneho osvedčenia a fyzických kontrol SPS tovaru budú zavedené 1.júla 2022.
 • Požiadavka prehlásenia o bezpečnosti a ochrane dovozov bude zavedená 1. júla 2022.

Všetky podrobnosti nájdete v anglickom jazyku tu:

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-09-14/hcws285

 

pridané dňa 26.04.2021      zdroj: Európska komisia

Európska komisia vydala príručku ako postupovať v prípade vráteného tovaru z UK, ktorú nájdete TU

 

pridané dňa 30.03.2021      zdroj: Britská ambasáda v Bratislave

Britská vláda od utorka 6. apríla zavádza povinnosť testovania pre prepravcov vstupujúcich na územie Anglicka zo zahraničia. Táto povinnosť sa týka všetkých prepravcov, vrátane britských.

Prepravcovia, ktorí sa v krajine zdržiavajú dlhšie ako dva dni sa budú musieť otestovať do konca druhého dňa pobytu. Od prepravcov, ktorí v krajine ostanú dlhšie, sa bude vyžadovať testovanie každé 3 dni. Testovanie bude bezplatné a bude sa vykonávať v ľubovoľnom z vládnych informačných a poradenských centier. Od prepravcov sa zároveň bude vyžadovať aj samoizolácia vo vozidle. Opustiť vozidlo bude možné len z dôvodu nákupu potravín, použitia sociálneho zariadenia, C19 testovania, dotankovania vozidla a prespania. V prípade porušenia týchto pravidiel hrozí pokuta až do výšky 2000 libier.

Viac informácií v českom jazyku môžete nájsť v dokumente v prílohe alebo na stránkach britskej vlády:

https://www.gov.uk/government/news/bespoke-testing-regime-unveiled-for-exempt-international-arrivals

https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver

https://www.gov.uk/guidance/bespoke-testing-regimes-for-exempt-groups

 

pridané dňa 11.03.2021      zdroj: Britská ambasáda v Bratislave

Vláda Spojeného kráľovstva oznámila revidovaný harmonogram zavedenia kontrol tovaru vstupujúceho do Spojeného kráľovstva.

Podrobnosti nájdete v písomnom ministerskom vyhlásení kancelára Lancasterského vojvodstva Michaela Govea pre parlament Spojeného kráľovstva.

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841

 

pridané dňa 31.12.2020

V prílohe nájdete aktuálnu príručku k preukazovaniu preferenčného pôvodu medzi EU a UK.

Dôkazy o pôvode môže byť formou:

– vyhlásenie vývozcu na faktúre (pri hodnote tovaru nad 6000 € potrebná REX registrácia)

– vedomosťami dovozcu „Importer`s knowledge“.  Nový pojem, ktorý sa doteraz pri preukazovaní pôvodu neuplatňoval.

 

 

pridané dňa 03.11.2020

Niektoré krajiny Európy pripravili prezentácie k problematike BREXITu:

Francúzsko

Holandsko

Belgicko

 

pridané dňa 21.09.2020

Spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., člen ZLZ SR, pripravila materiál o BREXITe a colnoprávnych povinnostiach, ktoré nastanú po 1.1.2021.

Materiál na túto  tému nájdete v prílohe

 

pridané dňa 24.07.2020, zdroj: MDV SR

„Keďže 31. decembra 2020 uplynie prechodné obdobie vzťahujúce na vystúpenie UK z EÚ, bude potrebné uplatniť colné formality pri dovoze a vývoze tovaru do a z UK.

Na strane EÚ budú uplatňované všetky formality rovnako ako pri iných tretích krajinách (napr. CN, RU, US…).

V prípade spoločného tranzitného režimu je potrebné zmeniť záručné vyhlásenia tak, aby záruka pokrývala aj územie UK.

Riziká spojené s vývozom do UK sú spojené najmä zo zjednodušenými postupmi, ktoré umožní UK svojím subjektom v dovoze. Zjednodušený postup umožní ukončiť colné formality v dovoze do 6 mesiacov.

Toto prináša riziko nevybavenia tranzitných operácií v lehote stanovenej na dodanie tovaru.

Dopravca by mal požiadať o UK EORI, keďže od 1. júla 2021 bude mať povinnosť podať predbežné colné vyhlásenie pred vstupom do UK.

Taktiež registrácia v https://www.gov.uk/hgv-levy uľahčí platby poplatkov za cestnú dopravu.“

 

EK zverejnila: „príprava na koniec prech0dného obdobia“:
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en

Informačné materiály Vlády Spojeného kráľovstva:

Prepravný model na hraniciach Spojeného kráľovstva
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

Príprava na dovoz tovaru z EU do Veľkej Británie od 1.1.2021
https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

Príprava na vývoz tovaru z Veľkej Británie do EU od 1.1.2021
https://www.gov.uk/prepare-to-export-from-great-britain-from-january-2021

 

pridané dňa 14.07.2020, zdroj  MDV SR

 • EK minulý týždeň zverejnila oznámenie o pripravenosti na koniec prechodného obdobia (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/com_2020_324_2_communication_from_commission_to_inst_en_0.pdf). Cieľom je pomôcť národným autoritám, podnikateľskému sektoru a občanom EÚ pripraviť sa na zmeny, resp. stav, ktoré nastanú po 31. decembri 2020. Ide o odporúčanie ČŠ a súkromnému začať prípravy čo najskôr a nespoliehať sa na výsledok rokovaní EÚ s UK. Oznámenie je relevantné bez ohľadu na to, či sa podarí dosiahnuť dohodu o budúcich vzťahoch alebo nie. Oznámenie EK sa však netýka krízových opatrení pre prípad, že nebude dosiahnutá budúca FTA. Opatrenia zo strany ČŠ a biznisu sú potrebné v každom prípade. Bude sa to týkať napr. uplatňovania colných formalít alebo regulačných kontrol pre tovary prichádzajúce z UK, keďže UK opúšťa vnútorný trh a colnú úniu. Oznámenie tiež podtónom odporúča podnikateľským subjektom, aby podľa možnosti realokovali časť svojich aktivít do EÚ či prehodnotili výber dodávateľov.
 • Oznámenie faktograficky uvádza hlavné zmeny naprieč relevantnými oblasťami ako napr. pri pohybe tovaru (colný a daňový režim, povolenia a certifikácie, pravidla pôvodu a pod.), obchode so službami (finančné, dopravné (otázka licencií a osvedčení, prístup na trh, odborné kvalifikácie) audiovizuálne služby či uznávanie odborných kvalifikácií), energetike (elektroenergetické prepojenia), cestovaní a turizme (pasové kontroly, povolenia na prepravu, roaming, práva cestujúcich), mobilite a sociálnom zabezpečení, obchodnom a civilnom práve, a ďalších aspektoch (ochrana osobných údajov či duševné vlastníctvo) vrátane dopadu na medzinárodné zmluvy EÚ s tretími krajinami.
 • EK informuje aj o prebiehajúcej aktualizácii 102 stakeholders notices, ktoré pripravila počas rokovaní o Dohode o vystúpení UK z EÚ. EK doteraz aktualizovala celkom 59 notices (viac TU).
 • EK informuje, že júlové diskusie medzi vyjednávačmi EÚ a UK nepriniesli zblíženie v otázkach Level playing field (najmä štátna pomoc), rybolovu, spravovania/architektúry dohody a justičnej spolupráce v trestných veciach.
 • Diskusie EÚ a UK pokračujú v priebehu tohto týždňa v Bruseli. Pôjde o prípravu na kolo EU-UK rokovaní, ktoré sa uskutoční 20.-24.7. v Londýne.

 

 

pridané dňa 20.01.2020, zdroj  : Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ– aktuálny stav z colnoprávneho pohľadu

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) vystúpi z EÚ dňa 31. 1. 2020. Návrh dohody o vystúpení bol prijatý Snemovňou reprezentantov dňa 9. 1. 2020. Posledným, no už len formálnym krokom je hlasovanie o aktualizovanej dohode o vystúpení v Snemovni lordov.

Je teda isté, že od 1. 2. 2020 už nebude Spojené kráľovstvo súčasťou EÚ a tým sa čiastočne končí obdobie neistoty v otázke vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ má do 31. 12. 2020 trvať prechodné obdobie, počas ktorého budú vzájomné vzťahy oboch strán upravené rovnako ako doteraz, zatiaľ čo budú prebiehať rokovania o nových vzťahoch, predovšetkým o návrhu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Prechodné obdobie môže byť predĺžené o 1 až 2 roky, avšak britský ministerský predseda chce podľa dostupných informácií presadiť zákon, ktorý by akékoľvek predlžovanie prechodného obdobia po 1. 1. 2021 vylúčil.

Z colnoprávneho hľadiska bude Spojené kráľovstvo v prechodnom období podliehať právu EÚ a voľný pohyb tovaru medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bude garantovaný. Územie Spojeného kráľovstva sa bude považovať za súčasť colného územia Únie.

Z uvedeného dôvodu počas prechodného obdobia de facto zostávajú podmienky vzájomných vzťahov z hľadiska neobchodných subjektov, ako aj hospodárskych subjektov v EÚ a Spojenom kráľovstve nezmenené. Podnikatelia budú môcť dodávať svoj tovar do Spojeného kráľovstva a nadobúdať tovar z neho v rovnakom režime ako v súčasnosti. Takáto obchodná výmena nebude podliehať clu a dovozným alebo vývozným formalitám. Spojené kráľovstvo ostane v obchodnej a hospodárskej oblasti viazané pravidlami jednotného vnútorného trhu EÚ.

Významné materiálne zmeny v colných postupoch očakávame až po uzavretí dohody (alebo viacerých dohôd) o voľnom obchode, ktorá zásadným spôsobom zasiahne do súčasných vzťahov pri dovoze a vývoze tovaru v kontakte so Spojeným kráľovstvom.

Spracoval: JUDr. Peter Roháček

Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

 

pridané dňa 25.10.2019, zdroj  : Britská Ambasáda v Bratislave

Rada by som Vám dala do pozornosti ešte aj webinare v anglickom jazyku pre podnikateľov a prepravcov, ktoré pripravila britská vláda. V prípade záujmu ich nájdete na:  https://www.eventbrite.co.uk/o/uk-government-border-delivery-group-26868259423

 

pridané dňa 22.10.2019, zdroj  : Britská Ambasáda v Bratislave

Vláda Spojeného kráľovstva sa chce ubezpečiť, že prepravcovia sú pripravení na Brexit, a vedia, aké  kroky musia podniknúť, aby tovar mohol byť aj naďalej plynulo prepravovaný cez britské hraničné priechody.

Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody, prepravcovia budú potrebovať nové dokumenty na prepravu tovaru cez hraničné priechody. Vláda Spojeného kráľovstva preto vypracovala vreckového sprievodcu s radami, aké dokumenty budú vodiči potrebovať. Podrobnejšie informácie sú v češtine k dispozícii aj na: our EU exit haulier guidance page;  information leaflet a  reference guide.

Aby sa minimalizovali dopady akýchkoľvek prerušení na trasách do Doveru, Folkestonu a Eurotunnelu, zavedú sa aj nové postupy riadenia dopravy v Kente. Takže okrem vyššie uvedeného vláda uverejnila aj pokyny pre vodičov a mapu ukazujúcu nový dopravný systém, ktoré sú k dispozícii na stránke gov.uk/operation-brock.

Operation Brock sa spustí v pondelok 28 októbra o 6 hodine ráno. Avšak tento dátum sa môže zmeniť v závislosti od vývoja situácie s Brexitom. Ďalšie informácie o Operation Brock nájdete aj v prílohe tohto mailu.

Hoci tieto dokumenty už boli zdieľané so 14 000 dopravcami EÚ, ktorí sa zaregistrovali v britskej službe vyberania poplatkov za ťažké nákladné vozidlá, nie všetci operátori sa zaregistrovali a poskytli e-mailové adresy. Chcela by som preto požiadať, aby ste zdieľali tieto dokumenty aj s Vašimi členmi.

Aby vodiči mali pohodlný prístup k informáciám, britská vláda taktiež skúma možnosti na rozmiestnenie tzv. ‘roll-out pop-advice sites‘ v kľúčových priechodoch na území Británie. Tieto mieste budú poskytovať kópie dokumentov, ktoré Vám zasielam aj v tomto e-maily a budú mať poradcov hovoriacich v češtine, aby odpovedali na Vaše prípadné otázky. O ich umiestnení vás budeme informovať hneď, ako budeme vedieť viac.

Dúfam, že tieto informácie budú pre Vás užitočné.

The operating hours are Monday to Friday, 8am-6pm (https://www.gov.uk/contact-brexit-import-export-helpline )

Brexit imports/exports helpline: 0300 3301 331

 

pridané dňa 30.09.2019, zdroj  : MDV SR 

Užitočné linky týkajúce sa vybavovania vstupných colných a administratívnych formalít pri exporte a importe tovaru medzi EÚ a UK v prípade tvrdého brexitu. Tieto linky budú (a niektoré už sú) dostupné na webovej stránke ministerstva dopravy a výstavby SR:

https://www.gov.uk/brexit

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union

https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

https://www.gov.uk/government/publications/hmrc-brexit-communications-resources

www.rxseaport.eu

www.eurotunnelfreight.com/brexit

https://www.gov.uk/government/publications/communications-pack-roll-on-roll-off-ports-and-eurotunnel-in-the-event-of-a-no-deal-eu-exit/information-for-users-of-roll-on-roll-off-ports-and-eurotunnel-in-a-no-deal-scenario

https://ec.europa.eu/info/files/brexit-preparedness-checklist

http://douane.gouv.fr/articles/c957-entreprises-preparez-vous-au-brexit https://www.getreadyforbrexit.eu/en

www.getreadygorbrexit.eu

https://finance.belgium.be/en/customs_excises/enterprises/brexit

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_en.

https://ec.europa.eu/info/files/preferential-rules-origin.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_sk#heading_2

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en#

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en#heading_4

 

pridané dňa 20.03.2019, zdroj Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. : 

Newsletter k Brexitu v slovenskej aj anglickej verzii

 

pridané 18.03.2019, zdroj MDV SR : 

Aktuálna infografika a manuál pre dopravcov zverejnené na internetovej stránke MDV SR:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/brexit

 

pridané 15.03.2019, zdroj TASR:

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili vo štvrtok 14.03.2019 dodatok, podľa ktorého má vláda požiadať Brusel o možnosť odkladu termínu odchodu Británie z EÚ. Ten je naplánovaný na 29. marca. Informovala o tom BBC.

 

pridané 15.03.2019, zdroj CLECAT:

Dňa 11. marca 2019 Európska komisia uverejnila osobitnú príručku pre usmernenie záležitostí týkajúcich sa Brexitu a colných záležitostí. Príručka sa zaoberá situáciou, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou v deň odstúpenia od zmluvy bez dohody (29.03.2019), a teda bez prechodného obdobia stanoveného v návrhu dohody o odstúpení od zmluvy (no-deal Brexit, tzv. tvrdý Brexit):

Dear Members,

Given that the date of 29 March is approaching fast and the risk that the United Kingdom will leave the European Union without a deal remains, the European Commission has intensified its “no-deal” preparation and outreach to EU businesses in the area of customs and indirect taxation.

On 11 March, the European Commission published a special Guidance note on Brexit and customs related matters which deals with the situation where the UK becomes a third country on the withdrawal date without a withdrawal agreement and hence without a transition period provided for in the draft Withdrawal Agreement (no-deal Brexit). The guidance provides practical details on the consequences for customs processes as of the withdrawal date and specific measures and explanations for Member States and private sector parties. The note addresses in depth, inter alia, the registration for EORI numbers, the impact on authorisations, proof of origin and origin procedures, return goods, transit and other special procedures, such as warehousing, inward and outward processing.

The guidance document is further accompanied by:

·        Brexit transit business scenarios;

·        Brexit export business scenarios; and

·        Presentation on the preferential origin aspects.

The Guidance note, together with its supporting documents, should be read in conjunction with the Guidance note on excise in relation to ongoing movements of goods in case of no-deal Brexit. The European Commission also published a Guidance note on VAT administrative cooperation and recovery assistance and Guidelines of the VAT Committee in case of no deal.

Alongside the in-depth guidance documents, the Commission has launched an outreach campaign as part of its ongoing efforts to prepare for the UK’s exit of the EU without a deal, calling for intensified preparedness work for any outcome. This campaign should help to inform (smaller) businesses that want to continue trading with the UK after 29 March on what they need to do to ensure as smooth a transition as possible. The main message of the campaign is to encourage business to get in touch with their national customs administrations to enquire about the procedures to prepare trading with the UK as a non-EU country. In this context, the Commission published the following communication material:

·        Brexit Customs Guide for business;

·        Checklist for Traders;

·        Contacts of EU-27 national authorities in the field of Customs and Tax.

According to the European Commission, preparing for the UK becoming a non-EU country is of paramount importance if significant disruption for EU business is to be avoided.

pridané 13.03.2019, zdroj MF SR:

Na stránke DG TAXUD bola uverejnená príručka pre Brexit spolu s konkrétnymi scenármi pre tranzit a vývoz. Ide o dokumenety:

Guidance note on customs matters in case of no deal

Brexit Transit business scenarios

Brexit Export business scenarios

Príručka by mala byť v nasledujúcich dňoch uverejnená aj v národných jazykoch členských štátov EÚ.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-sk

 

 

pridané 04.03.2019, zdroj Francúzske gen. riadieľstvo pre clá a spotrebné dane a CLECAT: 

dokumenty s radami k BREXITu, EU Tunel a prístavy


pridané 26.02.2019:

Vážení kolegovia,

vzhľadom na blížiaci sa Brexit, ako aj na skutočnosť nedostatku relevantných informácií z EU aj UK, dovolili sme si pripraviť Vám zhrnutie priebehu Brexitu, tak ako sa nám situácia javí za súčasného stavu.

Zároveň upozorňujeme na informácie Finančného riaditeľstva SR, ktoré sa zaoberajú tou istou problematikou a tiež na pracovné stretnutie s pracovníkmi FR SR a MF SR, ktoré začíname pripravovať na polovicu marca 2019, pričom pre nedostatok informácií, musíme odkladať toto stretnutie na okamih, keď už bude aspoň niečo definitívne známe.

Zároveň sa snažíme aktivizovať štátnu správu na obdobie, keď budeme mať potrebné informácie a keď už budeme môcť riešiť problémy na úrovni podnikov. Toto by nám všetkým, pri akomkoľvek stave veci po 29.3.2019, malo pomôcť stabilizovať situáciu.

Prosíme, sledujte informácie, ktoré sa nám pre Vás podarí získať a ktoré Vám predkladáme prostredníctvom mailov a zverejňujeme na web stránke: https://zlz.sk/brexit

V prípade nejasností, prosím, obráťte sa mailom na sekretariát (zlz@zlz.sk) , ktorý bude Vaše otázky predkladať odbornej pracovnej skupine vedenej pánmi Prosmanom a Harachom.

Ing. František Komora, prezident ZLZ SR

 

pridané 25.02.2019, zdroj CLECAT:

Európska komisia pripravila 18. februára 2019 špeciálnu webovú stránku so zoznamom praktických
tipov a odporúčaní, tak aby sa zabezpečilo, že súkromný sektor bude čo najlepšie informovaný o možnostiach zmiernenia
negatívnych vplyvov prípadného „tvrdého“ Brexitu bez dohody dňa 29. marca 2019:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/brexit-preparedness_en

 

pridané dňa 22.02.2019, zdroj FR SR: 

Súhrnné informácie o BREXITe, uverejnené na stránke FR SR:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Clo/Brexit/2019/2019.02.20_Brexit_suhrn.pdf

 

pridané dňa 19.02.2019, zdroj MF SR:

Európska komisia zintenzívnila svoju informačnú kampaň zameranú na pripravenosť podnikov z EÚ v oblasti ciel a nepriamych daní, ako je DPH. Reaguje tak na riziko, že Spojené kráľovstvo môže 30. marca tohto roku opustiť EÚ bez dohody (tzv. scenár bez dohody). Link na tlačovú správu, súčasťou ktorej sú aj odkazy na zdroje ďalších informácií:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_sk.htm

 

pridané dňa 06.02.2019, zdroj FS SR:

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/clo/brexit

 

pridané dňa 15.01.2019, zdroj MDV SR : 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/zalezitosti-eu/brexit

 

pridané dňa 26.11.2018, zdroj EK : 

Európska Komisia zverejnila podrobnosti o prípadnom „tvrdom“  BREXITe   https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#travel

Materiál je obsiahly a  všetko je v 22 jazykoch na uvedenom linku.

Pre informáciu  pripájame aj opatrenia pre colnú oblasť a dane, ktoré nájdete TU

 

pridané dňa 15.10.2018, zdroj :  ambasáda UK v Bratislave: 

Miniterstvo dopravy UK pripravilo dokumenty pre prípad, že sa nedosiahne BREXIT dohoda :

Commercial road haulage in the EU if there’s no Brexit deal

 Operating bus or coach services abroad if there’s no Brexit deal

 Vehicle insurance if there’s no Brexit deal

Department for Transport publishes no deal planning information

 

pridané dňa 21.09.2018 : 

Link na stále platnú a účinnú Dohodu o medzinárodnej cestnej doprave medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska :

http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/2004/TS0024.pdf

 

pridané dňa 19.09.2018 : 

Ďalšie rokovania k téme Brexitu boli na úrovni CLECAT CITI – BREXIT v Bruseli dňa 17-18.09.2018, ktorého sa zúčastnil Ing. Peter Harach, viceprezident  ZLZ SR.

Zápis z tohto rokovania nájdete TU

 

 

 

Dňa 08.08.2018 sa uskutočnilo stretnutie na britskej ambasáde s tajomníkom britského veľvyslanectva Mr. Leslie Hayler a zástupcami ZLZ SR : Ing. Františekom Komorom – prezidentom ZLZ SR a Ing. Tomášom Suhányi – členom predstavenstva.

Predmetom diskusie boli témy súvisiace s aktuálnymi otázkami a vplyvom  Brexitu na sektor logistiky, dopravy a zasielateľstva. Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu 29. marca 2019 a jeho Vláda tak naplní svoj záväzok vyplývajúci z výsledkov referenda z roku 2016.

Pri formovaní nového obchodného partnerstva sa Spojené kráľovstvo chce zamerať na to, aby na hraniciach na svoje trhy zabezpečilo nepretržitý a bezproblémový prístup pre tovary a služby. Na účely splnenia tohto cieľa Britská vláda navrhuje vytvoriť zónu voľného obchodu. Vízia Britskej vlády o hospodárskom partnerstve zahŕňa okrem iného, aby sa zároveň zrušili clá na všetky tovary. Tieto opatrenia by umožnili predísť problémom na hraniciach a chrániť integrované dodávateľské reťazce, ktoré zahŕňajú Spojené kráľovstvo aj EÚ.

Britská vláda nastaví nový rámec zohľadňujúci britské kontroly hraníc, ktorý zároveň umožní občanom Spojeného kráľovstva a EÚ pokračovať vo vzájomnom cestovaní a podnikom dodávať tovary a poskytovať služby.

Medzinárodná cestná preprava tovaru medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ by sa mala uskutočňovať v rámci systému Spoločenstva pre udeľovanie licencií stanoveného v nariadení EÚ 1072/2009 a pod podobným britským oprávnením pre britských dopravcov, ktoré by sa mali vytvoriť počas prechodného obdobia. Po ich vytvorení sa EÚ a Spojené kráľovstvo by mali vzájomne uznávať systém udeľovania licencií pod podmienkou, že boli prijaté  podľa porovnateľných kritérií a noriem.

Stretnutie na britskej ambasáde prebehlo aj so zástupcami združenia ČESMAD Slovakia. Spoločne identifikovali otázky, ktoré by bolo potrebné riešiť počas rokovaní Brexitu a po uzavretí dohody o Brexite, aby sa zabránilo možným negatívnym vplyvom na dopravu :

 • Oznámenie jasného časového rámca a komplexného prechodného obdobia
 • Zosúladenie prístupu k pravidlám trhu cestnej nákladnej dopravy s cieľom zabezpečiť voľný pohyb tovaru bez prekážok. V prípade alternatívy vo forme povolení – presné pravidlá a dostatočne dlhé prechodné obdobie.
 • Vzájomné uznávanie všetkých dokumentov – vodičských preukazov, kvalifikačných kariet a pod.
 • Zosúladenie sociálnych podmienok s cieľom uľahčiť prevádzku dopravcov z EÚ a Veľkej Británie.
 • Efektívny colný postup s dostatočnou infraštruktúrou na zabezpečenie rýchleho tranzitu.
 • Vzájomné uznávanie colných a bezpečnostných systémov akreditácie.
 • Záväzok uprednostniť digitalizáciu a vynaložiť úsilie na minimalizáciu administratívnej záťaže pre Tdopravcov.

 

V nadväznosti na publikáciu bielej knihy (white paper) o budúcich vzťahoch Spojeného kráľovstva a Európskej Únie sa vláda UK rozhodla publikovať aj odborné pokyny pre firmy v rôznych sektoroch v prípade, ak nedôjde k podpisu dohody. Nájdete ich na https://www.gov.uk/technicalnotices.

V súčasnosti je ich publikovaných 25, dokopy ich bude okolo 80 a budú zverejnené v priebehu augusta a septembra 2018.

Predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať nasledovné oblasti: trading with the UK if there’s no Brexit deal a classifying your goods in the UK Trade Tariff if there’s no Brexit deal.