sekretariat Nekomentované

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 11.novembra 2020 online*. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 23 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 7 spoločností, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ SR a hostia.

*Zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 ustanovuje v § 5, že: „Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva, môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.

Prítomných privítal Mag. Stanislav Michalička, člen predstavenstva Zväzu, ktorý schôdzu aj viedol.

Správu o činnosti Zväzu za rok 2020 predniesol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. V rámci programu riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR odznela správa o hospodárení za rok 2019 a správa o predbežnom hospodárení za obdobie 1-10.2020, ktoré predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária Csizmadiová a návrh na rozpočet na rok 2021, ktorý bol Zhromaždením schválený. Pričom výška členského príspevku zostáva na 690.- EUR/rok pre riadnych členov ZLZ SR a 200.- EUR/rok pre pridružených členov.

Tak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2020:

Predseda Sekcie vydavateľstva a vzdelávania ZLZ SR Prof. Gnap oznámil výsledky vyhodnotenia zaslaných prác. Počet prihlásených prác bol 12 zo 4 škôl. Prvé tri boli odmenené diplomom a finančnou odmenou – 1. miesto: 170,- €, 2. miesto: 100,- € a 3. miesto: 70,- €:

  1. miesto : Timea Vargová : Technológia prepravy tovaru (Technológia v leteckej preprave tovaru), Stredná priemyselná škola dopravná, Košice
  2. miesto : Jakub Murko : Zabezpečenie prepravy vozidla GINETTA LMPB do Abu Dhabi pre závodný tím ARC Bratislava, Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova, Bratislava
  3. miesto: Marek Harazin : Využitie technológie RFID, Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen

Diplomy a finančné odmeny študentom boli zaslané poštou.

Pri príležitosti životného jubilea bolo udelené ocenenie Ing. Antonovi Šnegoňovi za aktívnu prácu a prínos v oblasti zasielateľstva a logistiky na Slovensku.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete TU