sekretariat Nekomentované

Dňa 04.04.2020 vyšiel v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorého cieľom je aj poskytnutie finančnej podpory na udržanie prevádzky v malých a stredných podnikoch a zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2.

V súčasnosti sú pre malé a stredné podniky (t.j. podniky od 10 do 249 zamestnancov, s ročným obratom do 50.000.000 EUR) dostupné zo strany Slovenskej republiky prostredníctvom sprostredkovateľov (Bánk a komerčných finančných inštitúcií) viaceré formy finančnej pomoci, ktorými sú v tejto chvíli najmä:

  1. poskytovanie záruk za úvery poskytnuté MSP a úhrad úrokov z týchto úverov Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky,
  2. odklad splátok existujúcich úverov poskytnutých MSP komerčnými bankami a
  3. poskytovanie záruk za nové úvery poskytnuté MSP komerčnými bankami a úrokové zvýhodnenie týchto úverov.

Bližšie informácie ohľadom foriem a podmienok poskytnutia finančnej pomoci v slovenskom jazyku nájdete v prílohe a tak isto aj v anglickom jazyku.