sekretariat Nekomentované

Dňom 25.04.2020 vstúpil do účinnosti zákon č. 96/2020 Z. z. (ďalej len „novelizácia zákona“), ktorý mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon“), samotná novelizácia zákona mení a dopĺňa pôvodné znenie zákona a upravuje a definuje opatrenia v rôznych oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti Ministerstva financií SR, pričom cieľom týchto opatrení je zmiernenie negatívnych vplyvov a následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID – 19. Ide najmä o opatrenia v tejto oblasti:

 

  • Opatrenia v oblasti správy daní
  • Opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel
  • Opatrenia v oblasti účtovníctva
  • Opatrenia v oblasti dane z príjmu
  • Opatrenia v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku
  • Opatrenia v colnej oblasti a pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
  •  Opatrenia v oblasti miestneho poplatku za rozvoj

Newsletter v prílohe, nadväzuje na Newsletter – Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti pri správe daní a pri dovoze tovaru v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý bol zverejnený dňa 8.4.2020.

Tak isto ho nájdete aj v anglickom jazyku TU