sekretariat Nekomentované

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 10.novembra 2021 v popoludňajších hodinách v priestoroch hotela Bratislava v Bratislave. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 15 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 4 spoločností, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ a hostia: Ing. Peter Hrapko z MDV SR a Roman Kment z Česmad Slovakia.

Zhromaždenie členov ZLZ 10.11.2021-2

 

Správu o činnosti  Zväzu za rok 2021 predniesol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. V rámci programu riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR odznela správa o hospodárení za 2020 a za obdobie 1.-10.2021, ktorú predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária Csizmadiová a návrh na rozpočet 2022 .  Pričom výška členského príspevku zostáva  bez zmeny :  690.- EUR/rok pre riadnych členov ZLZ SR a 200.- EUR/rok pre pridružených členov.

Zhromaždenie členov schválilo zmenu v Stanovách  v § 5 doplnením bodov 6. a 7. podľa návrhu, ktorý bol prílohou pozvánky.

Zhromaždenie členov zvolilo do orgánov zväzu týchto kandidátov:

Prezident ZLZ SR:                           Ing. František Komora

Členovia predstavenstva:

Mgr. Ján Držík

Ing. Peter Harach

Benjamin Chladný

Ing. Pavol Kužma

Peter Menczer

Miloš Mervart

Mag. Stanislav Michalička

Bc. Daša Pobiecká

Ing. Ivan Pobjecký

JUDr. Maroš Prosman

Ing. Tomáš Suhányi

Člen predstavenstva – zástupca pridružených členov: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD

Predseda revíznej komisie:              Mária Csizmadiová

Členovia revíznej komisie:               Martin Hríň a Šarlota Hromníková

Tak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2021:

  1. miesto : Michal Hrdý, Stredná odborná škola dopravná  Bratislava

Téma: „Organizácia skladového hospodárstva v dopravnom podniku“

  1. miesto : Vanessa Koričová, Stredná priemyselná škola dopravná, Bratislava

Téma:  „Zabezpečenie prepravy tovaru firmou HD Logistics, s. r. o.“

  1. miesto : Filip Kolář, Stredná odborná škola dopravná, Bratislava

Téma: „Zefektívnenie marketingovej komunikácie v spoločnosti BMW-Group a.s.“

Pri príležitosti životného jubilea si prevzali ocenenie za aktívnu prácu v oblasti zasielateľstva a logistiky a jeho prínos pre rozvoj zasielateľstva na Slovensku Ing. Pavla Čaplová, Benjamín Chladný a Mag. Stanislav Michalička.

Zhromaždenie členov ZLZ SR 2021 prijalo uznesenie, ktoré predniesol predseda volebnej a návrhovej komisie Michal Šišolák.

Po skončení oficiálneho programu sa uskutočnilo spoločenské posedenie s večerou, kde pokračovala neformálna diskusia.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete  TU