sekretariat Nekomentované

Vážený klient,

v súvislosti s naďalej aktuálnou situáciou v dôsledku výskytu chorenia COVID-19, a najmä v nadväznosti na opatrenia prijímané príslušnými orgánmi proti šíreniu ochorenia, si Vás týmto dovoľujeme informovať a zároveň upozorniť na povinnosti zamestnávateľov, resp. prevádzkovateľov podnikov, ktoré je potrebné zabezpečiť v rámci ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj dodržania všeobecných zásad ochrany verejného zdravia.

Aktuálna situácia si vyžaduje efektívne kroky na predchádzanie šíreniu ochorenia a minimalizáciu zdravotných rizík, za udržania zdravého chodu spoločností.

Aj vo svetle najnovších uznesení Vlády SR je zrejmé, že zamestnávatelia budú musieť nad rámec všeobecných povinností zabezpečiť účinné prostriedky ochrany zdravia a s týmto cieľom vytvoriť vhodné podmienky a najmä efektívne opatrenia na minimalizáciu potenciálnych negatívnych následkov pandémie.

V pripojenom newslettri Vám približujeme jednotlivé povinnosti zamestnávateľov a najmä zdôrazňujeme potrebu úpravy interných dokumentov za účelom predchádzaniu vzniku incidentov a škôd v súvislosti s pandemickou situáciou. Prijatie opatrení v dôsledku aktuálnej situácie v interných predpisoch zamestnávateľov odporúčajú aj jednotlivé inšpektoráty práce.

V prípade potreby poradenstva vo veci riešenia rizikových situácií v dôsledku opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, alebo za účelom asistencie pri vypracovaní alebo úprave interných predpisov sa neváhajte obrátiť na spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o.

Dear client,

In connection with the still current situation due to the occurrence of COVID-19, and especially concerning the measures taken by the competent authorities against the spread of the disease, we would like to inform you and at the same time draw your attention to the obligations of employers, or business entities in general, which must be ensured in the context of the protection of health and safety at work, as well as compliance with the general principles of the protection of public health.

The current situation requires effective steps to prevent the spread of the disease and minimize health risks, while keeping societies in operation.

Even in light of the latest resolutions of the Government of the Slovak Republic, it is clear that employers will have to ensure effective health protection measures in addition to general obligations and, to this end, create appropriate conditions and especially effective measures to minimize the potential negative consequences of the pandemic.

In the attached newsletter, we refer to the general obligations of employers and especially emphasize the need to modify internal documents to prevent incidents and damage in connection with the pandemic situation. Individual labour inspectorates also recommend the adoption of measures in the internal regulations of employers.

If you need any advice on dealing with risk situations resulting from measures to prevent the spread of COVID-19 or assist in the drafting or modification of internal regulations, do not hesitate to contact company Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o.