sekretariat Nekomentované

Radi by sme Vás upozornili na novoprijatý zákon o Ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý nadobudol účinnosť od 1. marca 2019. Tento nový zákon rozširuje pôvodnú ochranu oznamovateľov a tým prispieva k zvýšeniu administratívy zamestnávateľa.

V nadväznosti na to sú zamestnávatelia povinní sa adaptovať na prísnejšie podmienky ochrany a lepšej vymáhateľnosti. Je tomu tak preto, že úloha kontroly bola zverená novému Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Dôsledkom toho je aj rozšírenie možností udelenia pokuty a ďalšie sankcie za nesúlad s novou právnou úpravou.

Pokiaľ máte ďalšie otázky neváhajte si prezrieť náš newsletter k tejto téme. Sme Vám k dispozícii.

I hope all is well. Please, notice that from the effective day – March 1, 2019, the National Council of the Slovak republic passed a newly formed Whistleblower Protection Act. The new law advance whistleblowers protection, which means the extend of a administrative burden on the employers.

Therefore, employers have to adapt to stricter measures and better supervision from the outside authority. Moreover, the oversight of the compliance with the law was delegated to the newly formed Whistleblower Protection Authority. As a consequence, significant fines with other measures are in play for non-compliance.

Should you have any questions do not hesitate to look into our NEWSLETTER and contact us. Thank you for consideration.

J U D r.   M a r o š   P R O S M A N

advokát  |  attorney

 

 

Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa: Hlavná 31, 917 01 Trnava
Mobil: +421 (0) 907 760 347
Fax: +421 (0) 33 53 32 389
Email: maros.prosman@ppak.sk
Web: www.prosman-pavlovic.sk