sekretariat Nekomentované

V prílohe posielame rozhodnutie ÚVZ SR o opatreniach týkajúcich sa COVID-19. Podstatné info z rozhodnutia v pripájame v nasledovných bodoch:

  • rezidenti (osoby s trvalým prechodným pobytom v SR), ktorí sa od 13.03.2020 od 7:00 hod vrátia na Slovensko sú v povinnej 14-dňovej karanténe VRÁTANE osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti;
  • osoby, ktoré podliehajú povinnej 14-dňovej karanténe sú zároveň povinné túto skutočnosť oznámiť svojmu všeobecnému lekárovi / pediatrovi + všeobecný lekári / pediatri sú povinný pre takéto osoby rozhodnúť o o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. a to na dobu 14 dní;

Opatrenia podľa predchádzajúcich bodov sa nevzťahujú na:

  • vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
  • vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,
  • zamestnancov pohrebných služieb, ktorí zabezpečujú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia,
  • pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov
  • posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
  • rušňovodičov a strojvodcov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru.

Preventívne a hygienické opatrenia platia však rovnako aj pre vyššie uvedené osoby. Používanie respirátorov FFP2/FFP3 sa zdôrazňuje len pre vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby a Zamestnancom pohrebných služieb.

Ďalšie informácie a opatrenia na webe:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090%3Aopatrenia-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250%3Akoronavirus-2019-ncov&Itemid=153&fbclid=IwAR2HgzmHGPAMjBjTlOdyWyWtqkmLLg-3GJCML49uJCcjmW6JVv1eRtOuraQ