zlzmain Keine Kommentare

Metodický pokyn č. 39/2016 k SOLAS

V súvislosti so zmenami od 01. 07.2016  v Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti na mori ( SOLAS ) bol vydaný a zverejnený vo vestníku dopravy :

Metodický pokyn č. 39/2016 pre overovanie celkovej hmotnosti ložených kontajnerov a iných ložených intermodálnych nákladných jednotiek“,

ktorý je k dispozícii na :

https://www.slov-lex.sk/static/vestniky/SK/RZ/MDVRR/V/2016/35/Metodick%C3%BD%20pokyn%2039_2016%20pre%20overovanie%20celkovej%20hmotnosti%20lo%C5%BEen%C3%BDch%20kontajnerov.pdf


Metodický pokyn bol vydaný MDVRR SR v spolupráci so ŽU v Žiline a ZLZ SR a finančnou podporou zo strany SOPK, ZAP SR a ZLZ SR. 

 

zlzmain Keine Kommentare

Vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽ – Špedičný expert FIATA

   Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky  (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov validoval v marci 2007 pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org).  Kurz prešiel úspešnou revalidáciou v marci 2016.

Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1

25. októbra 2016 sa otvára v poradí už piaty kurz FIATA Zasielateľstvo Špedičný expert, pri ukončení ktorého je možné požiadať o vydanie  certifikátu s celosvetovou platnosťou.

 

Obsah Kurzu:

1.Úvod do zasielateľstva
2. Námorná preprava
3. Námorné kontajnery
4. Multimodálna preprava
5. Letecká preprava
6. Cestná preprava
7. Železničná preprava
8. Vnútroštátna a medzinárodná preprava vnútrozemskými vodnými cestami
9. Colné postupy
10. Logistika, skladovanie a distribúcia
11. Poistenie
12. Nebezpečný náklad
13. Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana
14. Informačné a komunikačné technológie v zasielateľstve


Rozsah Kurzu:

240 hod.

 

Študijné materiály:

Pre uvedené témy si prihlásení účastníci kurzu budú môcť  používať študijné materiály z http://fiata.uniza.sk

 

Organizačné pokyny

Stravovanie:

Vo vložnom je zabezpečené: občerstvenie v priebehu konania kurzu, minerálka, káva.

Raňajky, obed a večera sú individuálne.

Vydanie osvedčenia o kurze:

Pre potreby vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu sa bude viesť evidencia o účasti na kontaktnej výučbe (prednáškach a odborných exkurziách) podľa jednotlivých dňoch.

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1 a úspešným absolventom bude vydané osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

 Vydanie FIATA DIPLOMA:

 Po úspešnom absolvovaní kurzu je možné prostredníctvom ZLZ SR požiadať FIATA o vydanie certifikátu FIATA-DIPLOMA – Špedičný expert s celosvetovou platnosťou. Za vydanie certifikátu  je v súčasnosti poplatok 150 CHF za papierovú formu a 50.- CHF za elektronickú formu.

Ubytovanie:

Účastníci si rezervujú a hradia individuálne.

Začiatok kurzu v roku 2016:

25. október 2016,  ŽU v Žiline 

Ďalšie informácie na stránke kurzu: 

http://kcmd.uniza.sk/fiata/index.html

Prihláška na kurz TU


zlzmain Keine Kommentare

SpeedCHAIN Slovakia sa blíži za veľkého záujmu odborníkov

Logistická konferencia SpeedCHAIN Slovakia (www.speedchain.sk) začína už o 6 dní.

V dňoch 19. a 20. mája sa v hoteli Zochova chata v známom letovisku Modra neďaleko Bratislavy uskutoční nová významná akcia slovenskej logistiky. SpeedCHAIN Slovakia privíta rad logistických odborníkov, ktorí pod heslom „Logistika: Výzvy a riešenia“ budú spoločne diskutovať o aktuálnych trendoch, ktoré hýbu logistickým odborom.

Konferencia predstaví logistiku ako odbor veľkého významu pre celú slovenskú ekonomiku. V bohatom a informáciami nabitom odbornom programe vystúpi napríklad Milan Gavlák, vedúci strategických projektov, SARIO- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, s príspevkom na tému „Prečo investovať na Slovensku, rast slovenského hospodárstva a význam logistiky na Slovensku s dôrazom na automobilovú výrobu“. O rozvoji logistiky na Slovensku bude hovoriť František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva. Čo prináša sledovanie a viditeľnosť v dodávateľskom reťazci vysvetlí Milan Ludvik, Generálny riaditeľ, ZETES Solutions CZ. A možnosti pre prepravu nadmerných nákladov a projektovej dopravy predstaví Damian Popek, ESA Logistika. V tomto programe vystúpi tiež medzinárodný investor a developér CTP, ktorý sa zameriava na komplexné služby v oblasti výstavby a spravovania komerčných nehnuteľností.

V mnohých ďalších vystúpeniach na tému „Bezpečnosť v rámci moderného zásobovacieho reťazca“ budú prednášať napríklad Martin Staněk, Raaltrans, Juraj Jagelčák, Žilinská Univerzita v Žiline, Daniel Priban, TimoCOM, Jaroslav Čechovič z CET, Karel Kopeček, Transics a Jaroslav Čermák, ZCHFP. O inovatívnych logistických riešeniach budú hovoriť napríklad Věnceslav Dobrynský a Pavol Mozola zo spoločnosti RabenLogistics, Marek Ondrejčák z Dachser Slovakia a Ivan Kolacan z LEONI Slovakia, Vít Janeček z Inotec BarcodeSecurity, Radomír Bača, obchodný manažér, CID International či Jakub Holec, majiteľ a konateľ 108 AGENCY.

Druhý deň konferencie na tému „Automotive logistika – štandardnajvyššej kvality“ vystúpi napríklad
Jaroslav Holeček, výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Karol Pinter bude hovoriť na tému Warenfilter – logistické procesy DHL Express  Slovakia vo VW Bratislava.

Prvý deň konferencie zavŕši slávnostný spoločenský večer, ktorý bude moderovať slovenský rozhlasový a televízny moderátor, Alexander Štefuca. K príjemnej atmosfére bude hrať kapela SILENT TRIO a účastníci sa môžu tešiť počas večera na losovanie vizitiek o atraktívne ceny. Spoločenský večer na konferencii SpeedCHAIN Slovakia bude ojedinelou príležitosťou na neformálne stretnutie podnikateľov a odborníkov v krásnom a príjemnom prostredí, s možnosťou dobre sa baviť a neformálne diskutovať o obchodných a odborných záležitostiach.

viac na : http://slovakia.speedchain.eu/cz/registracia-2016

zlzmain Keine Kommentare

e-publikácia INCOTERMS 2010

V ponuke  je predaj najnovšej e-publikácie: Sprievodca Incoterms 2010 ( 220 s., A4, 4-farebná, súbor pdf), ktorú vydala Slovenská obchodná a priemyselná komora. 
Ide o osvedčenú odbornú publikáciu s bohatým komentárom a výkladovými pravidlami posledného znenia 11  dodacích doložiek podľa ICC Incoterms 2010 v slovenskom preklade. Viac o publikácii nájdete v priloženom letáku.
V rámci dobrej spolupráce SOPK a ZLZ  SR uvedená e-publikácia je pre členov ZLZ SR v cene ako pre členov SOPK = 21,25 €+20% DPH =25,50 €, t.j. so 60% zľavou  voči základnej cene pre nečlenskú verejnosť.
V prípade záujmu je potrebné, aby objednávateľ vyplnil priloženú Objednávku e-publikácie ( súbor MS WORD), a to počet kusov e-publikácie a že je členom ZLZ  SR ( rovnocenné členstvu SOPK), aby mohol uhradiť túto zvýhodnenú cenu za objednané množstvo.
Vyplnenú objednávku s potvrdením o úhrade následne nech pošle e-poštou na kontaktnú adresu SOPK ( v objednávke uvedenú).
Po prijatí objednávky mu bude elektronicky zaslaný súbor pdf obsahujúci e-publikáciu.

Varím, že e-publikácia o INCOTERMS 2010 bude prínosom pre správne zvolenie a správne interpretovanie dodacích doložiek INCOTERMS 2010.

zlzmain Keine Kommentare

SOLAS – overovanie celkovej hmotnosti ložených kontajnerov s platnosťou od 01.07.2016

Pokyny pre použitie požiadaviek  SOLAS “ k overenej  celkovej hmotnosti ložených  kontajnerov platnej od 1.7.2016 nájdete  TU

 

Odporúčame upozorniť všetky organizácie nakladajúce kontajnery ( odosielateľov a partnerov ) na nové požiadavky SOLAS plané od 1.7.2016

          Momentálne sa v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  snažíme do legislatívy SR rokovaním dosiahnuť  jednotné pravidlá na váženie kontajnerov metódou 1 (oznámenie / usmernenie / metodický pokyn). Na certifikované váženie metódou 1 bude pravdepodobne potrebné použiť váhy presnosti najmenej triedy IV.

          Metóda 2 je komplikovanejšia a zatiaľ sme sa výraznejšie neposunuli pri aplikácii tejto metódy v rámci SR. Jedna z navrhovaných ciest od ÚNMS SR je autorizácia subjektu (http://www.unms.sk/?autorizacia-1).

          V priloženom dokumente doc. Jagelčák načrtol  vybrané spôsoby váženia kontajnerov na vozidlách metódou 1. Odporúčame overenú hmotnosť zisťovať metódami  označenými ako M1A – M1E, prípadne M1H. Pri ostatných metódach označených ako M1F , M1G, M1J, M1L je vyššie riziko nepresnosti z dôvodu odhadovania množstva paliva v nádrži.

          V priloženom dokumente je načrtnutý aj spôsob overenia hmotnosti pre dva kontajnery na súprave s použitím troch alebo dvoch vážení.

          Odporúčame venovať osobitnú pozornosť faktu, že každá organizácia ktorá nakladá kontajner má povinnosť určiť zodpovednú osobu za overenie celkovej hmotnosti kontajnera.

          Odporúčame  robiť colné konanie  až po zistení overenej celkovej hmotnosti kontajnera. V prípade rozdielov medzi skutočnou a deklarovanou celkovou hmotnosťou môže prísť k problémom pri ukončovaní colných dokladov v prístave lodenia.

          povinné údaje, ktoré môžu vyžadovať lodiari sú : odosielateľ, číslo knihovania, číslo kontajnera, dátum, overené celková hmotnosť kontajnera (VGM )+ jednotka hmotnosti, meno zodpovednej osoby odosielateľa za VGM, metóda váženia 1 alebo 2

          dobrovoľné údaje : číslo deklarácie VGM, číslo B/L resp. SWB

Radi by sme požiadali všetkých členov, aby sa v prípade dotazov a nejasností na nás obrátili prostredníctvom e-mailovej adresy : zlz@zlz.sk.

Takisto ak majú členovia akékoľvek ďalšie informácie k problematike overenej celkovej hmotnosti ložených kontajnerov, budeme radi ak sa o ne s nami podelíte.

doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD. a Ing. Jozef Bartošek

zlzmain Keine Kommentare

Zhromaždenie členov ZLZ SR

sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2015 v Šamoríne – Čilistove a bolo uznášaniaschopné vo všetkých otázkach podľa jednotlivých bodov programu. 

Zápis spolu s výsledkami volieb a uznesením Zhromaždenia členov ZLZ SR je k dispozícii po prihlásení sa v sekcii “ Zväzový servis – Zhromaždenia členov „

 

 

Čestné uznania za celoživotnú prácu v oblasti zasielateľstva a logistiky prevzali Ing. Stanislav Michalička a Ing. Ivan Pobjecký PhD.

 

Počas zhromaždenia prebehlo aj vyhodnotenie študentských prác za rok 2015, prvé tri práce boli odmenené a sú k dispozícii po prihlásení sa na web stránke v sekcii “ Zväzový servis – Zhromaždenia členov “ .

1. miesto : Magdaléna Franeková, Dopravná akadémia Žilina, Zabezpečenie prepravného procesu v železničnej nákladnej doprave

2. miesto : Ján Lechta, Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava, Preprava tovaru na základe karnetu ATA

3. miesto : Nikoleta Tomková, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice, Spätná logistika  

 

V rámci odborného programu odzneli dve prezentácie, ktoré sú tak isto k dispozícii po prihlásení sa na web stránke v sekcii “ Zväzový servis – Zhromaždenia členov “ : 

Judr. Margaréta Sovová  : „Aktuálna situácia vo vzťahu k nemeckému zákonu o minimálnej mzde, ktorý je platný od 01.januára 2015“

Ing.Mgr. Renáta Hofferová : “ Komplexné služby poistenia a risk manažmentu “