sekretariat Keine Kommentare

Vážení členovia, 

TU  nájdete newsletter Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. , ktorý sumarizuje novinky v oblasti ochrany osobných údajov, pričom sa updatujú povinností povinných subjektov vo vzťahu k ochrane osobných údajov, a to vrátane BProjektov, interných smerníc a pod.

Od 25.05.2018 nadobudne účinnosť GDPR (Nariadenie EÚ), ktoré je priamo aplikovateľné a zavádza novinky v oblasti ochrany osobných údajov. Preto je potrebné analyzovať všetky dokumenty, kde sa nachádza odkaz na ochranu osobných údajov.

Pri zosúladení a implementovaní GDPR je potrebné analyzovať najmä:

  1.                         to, či zamestnanci spracúvajú osobné údaje, okruh osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov, operácie, ktoré zamestnanci s osobnými údajmi vykonávajú, komu osobné údaje poskytujú, databázy, kde osobné údaje evidujú, informačné systémy, v ktorých sú osobné údaje zachytené,
  2.                         všetky dokumenty prevádzkovateľa (zmluvy, obchodné podmienky, interné smernice, bezpečnostné projekty a pod.),

      3.                        všetky zmluvy o poverení sprostredkovateľa so spracovaním osobných údajov, tieto zmluvy „dodatkovať“, resp. tieto uzatvárať,

      4.                        informovanie oprávnených osôb, príjemcov a dotknutých osôb,

      5.                        pôvod získania osobných údajov.

Každý informačný systém (IS zamestnanci, IS uchádzači o zamestnanie, IS marketing a pod.), resp. každú „databázu“ osobných údajov je potrebné analyzovať, či je v súlade s GDPR a výsledky analýzy implementovať do dokumentácie a zmluvnej agendy spoločnosti.

V prípade potreby spracovania uvedenej problematiky a/alebo otázok sme Vám ako advokátska kancelária, ktorá je členom zväzu, k dispozícii.

www.prosman-pavlovic.sk