sekretariat Nekomentované

Vláda Slovenskej republiky dňa 14.04.2020 schválila Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vládny návrh zákona nebol zatiaľ schválený v NRSR, a teda jeho znenie sa môže ešte meniť.

Cieľom návrhu zákona je prijatie legislatívnych opatrení zameraných na poskytnutie dočasnej ochrany pre podnikateľov spočívajúcej najmä v:

 • ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz
 • prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa
 • suspendovaní povinnosti podať návrh na konkurz
 • prerušení niektorých exekúcií
 • poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva
 • podpore financovania počas dočasnej ochrany

O poskytnutie dočasnej ochrany môže požiadať podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, ak jeho oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020 a k 12. marcu 2020 nebol v úpadku.  Návrh zákona obsahuje aj negatívne vymedzenie subjektov, na ktorých sa dočasná ochrana nevzťahuje.

Vládny návrh zákona upravuje spôsob podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany, zastúpenie pri podaní žiadosti, všeobecné a osobitné obsahové náležitosti žiadosti, podmienky poskytnutia dočasnej ochrany, účinky poskytnutia dočasnej ochrany, odmietnutie dočasnej ochrany ako aj zánik dočasnej ochrany.

V zmysle návrhu zákona, poskytnutá dočasná ochrana má za následok najmä to, že:

 • konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou podanom po 12. marci 2020 sa prerušuje;
 • podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok;
 • exekučné konanie začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje;
 • voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku;
 • proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa predpisu o konkurznom konaní;
 • druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany. Prípadné vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy je neúčinné;

 Bližšie informácie v slovenskom jazyku nájdete TU a v anglickom jazyku HERE